جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 28/7/1378بنابه پیشنهادمشترک شماره 1001/10751مورخ 1/11/1377وزارتخانه های مسکن وشهرسازی وکشوروبه استنادماده (5)قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری -مصوب 1377-آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره یااجاره به شرط تملیک واحدهای استیجاری رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-کلیه اشخاص حقیقی متقاضی اجاره ویااجاره به شرط تملیک باید دارای شرایط زیرباشند:
1-حداکثردرآمدمتقاضی معادل دو(2)برابرحقوق ودستمزدموضوع قانون باشد.برای تعیین میزان درآمددارندگان مشاغل آزاده به روش مقتضی به تشخیص دستگاه بهره وری اقدام ودرموردمتقاضیان حقوق بگیربر اساس احکام استخدامی ویافهرست پرداخت حق بیمه عمل خواهدشد.
2-فاقدمسکن یازمین باکاربری مسکونی دربانک اطلاعات سازمان ملی زمین ومسکن (سازمان مسکن وشهرسازی استان )باشد.
3-متاهل ویاسرپرستی خانواربرعهده وی باشد.
4-حداقل دارای ده سال سابقه سکونت متوالی ،درشهرهای موردتقاضا باشد
مرجع تشخیص سابقه سکونت ،دستگاه بره بردارخواهدبود.
تبصره 1-برای ساکنین شهرهای کوچک ،اشتغال درشهرهای بزرگ همجوار بلامانع است وسابقه سکونت درشهرهای بزرگ برای تسجیل سابقه سکونت درشهرهای جدیدکفایت می نماید.
تبصره 2-حداقل مدت سکونت برای متقاضیانی که ازشهرهای بزرگ به شهرهای کوچک مهاجرت نموده یامی نمایندیک سال تعیین می گردد.
تبصره 3-مقررات موضوع این بندشامل آن دسته ازکارکنان دولت که به خواست دستگاه متبوع خود به شهرموردتقاضامنتقل شده یامی شوند نمی گردد.
تبصره 4-دانشجویان متاهل به شرط داشتن شرایط سکونت درخوابگاههای متعلق به دانشگاه ویاموسسات آموزش عالی محل تحصیل ،فقط برای اجاره واجدشرایط موضوع این ماده محسوب می شوند.
ماده 2-واحدهای مسکونی موضوع قانون بارعایت اولویت های زیربه متقاضیان واگذارمی شوند.
1-زوج های جوان تادوسال سابقه ازدواج 5امتیاز
(به تازای هردوسال افزایش سنوات ازدواج یک امتیازکسب می گردد)
2-خانواده های دارای سرپرست زن 4امتیاز
3-خانواده های دارای یک فرزند 3امتیاز
(به ازای هرفرزندبیشتریک امتیازکسب می گردد)
4-کارکنان وکارمندان دولت درازای هرسال عضویت درشرکتهای تعاونی مسکن 5درصدحداکثر4امتیاز
5-دارابودن حساب پس اندازمسکن به ازای هردوره انتظار5درصدامتیاز حداکثر3امتیاز
6-تعدادهرسه سال مازادبرمدت سکونت مندرج دربند4ماده 1یک امتیاز حداکثر5امتیاز
7-خانواده معظم شهدا،جانبازان ،اسراء،آزادگان ومفقودالاثرها2امتیاز
8-درآمدبرابرباحداقل حقوق ودستمزداعلامیه دولیت 5امتیاز (به ازای هر50000ریال درآمداضافه باحداقل اعلامی یک امتیازکسر می گردد)
ماده 3-میزان اجاره بهای سالانه برحسب جمعیت شهرهاومتناسب باقیمت تمام شده واحدهای مسکونی به شرح ذیل تعیین می گردد.
1-تهران هفت درصد(7%)قیمت تمام شده
2-شهرهای بابیش ازیک میلیون نفرجمعیت
شش درصد(6%)قیمت تمام شده
3-شهرهای بین دویست وپنجاه هزارتایک میلیون نفرجمعیت
پنج درصد(5%)قیمت تمام شده
4-شهرهای کنترازدویست وپنجاه هزارنفرجمعیت
چهاردرصد(4%)قیمت تمام شده
تبصره -مرجع تعیین قیمت تمام شده واحدمسکونی درهرسال وزارت مسکن وشهرسازی می باشد.
ماده 4-قرارداداجاره حداکثربرای مدت دوسال منعقدخواهدشدودرسال دوم مبلغ اجاره بهابرابرباضریب تورم سالانه بخش مسکن افزایش می یابد تمدیداین قرارداددرصورت بقاءشرایط لازم تنهابرای یک دوره مجاز می باشدودرصورت تمدیدقراردادمبلغ اجاره بهامجدداباروش ماده (3) ورعایت ضریب افزایش محاسبه می شود.
ماده 5-دستگاههای بهره برداردرواگذاری واحدهای استیجاری به متقاضیان خودموظف به رعایت شرایط واولویتهای مندرج دراین آیین نامه می باشند
ماده 6-وزارت مسکن وشهرسازی مسوول نظارت برحسن اجرای این آیین - نامه وصدوردستورالعمل اجرایی مربوط خواهدبود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15932
تاریخ تصویب :
1378/07/28
تاریخ ابلاغ :
1378/08/13
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :