جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 25/7/1378بنابه پیشنهادشماره 40703 مورخ 29/11/1376وزارت اموراقتصادی ودارایی وبه استنادماده (5) قانون اداره امورشرکتهای بیمه -مصوب 1367-تصویب نمود:

آیین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه وبیمه مرکزی ایران (موضوع تصویبنامه شماره 47288/ت 458مورخ 8/5/1368)به شرح زیراصلاح می شود
1-متن زیرجایگزین ماده (110)می شود.
ماده 110-شرکت موظف است هرماه نه درصد(9%)ازجمع حقوق ومزایای مستمروفوق العاده جذب هریک ازکارمندان رسمی خودرابابت کسور بازنشستگی سهم کارمندکسروپس ازافزودن معادل دوبرابرآن بابت سهم شرکت مجموع آن راظرف یک ماه به صندوق واریزکند.
2-تبصره (1)ماده (120)به شرح زیراصلاح می شود:
تبصره 1-متوسط حقوق ازلحاظ این آیین نامه عبارت است ازمعدل حقوق وفوق العاده شغل وفوق العاده جذب درسه سال آخرخدمت کارمند.
تصویبنامه شماره 56895/ت 17927ه مورخ 11/5/1376لغومی شود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15935
تاریخ تصویب :
1378/07/25
تاریخ ابلاغ :
1378/08/18
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :