جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازارکه بنابه پیشنهادوزارت بازرگانی براساس اصل یکصدوبیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبه استنادتصویبنامه شماره 64545/ت 18583ه مورخ 15/6/1376درجلسه مورخ 27/7/1378ستادیادشده به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذشده است به شرح زیرجهت اجرا ابلاغ می گردد.

1-جوجه اجدادبه فهرست نهاده های طیورمربوط به کالاهای قابل ورود بااستفاده ازارزحاصل ازصادرات موضوع تصویب نامه شماره 53812/ت 20396ه مورخ 19/8/1377ستادپشتیبانب برنامه تنظیم بازاراضافه می شود 2-شرکت تکلم ازپرداخت مابه التفاوت مربوط به واردات 47100 قطعه جوجه یکروزه اجدادگوشتی مربوط به سال 1377معاف می گردد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15937
تاریخ تصویب :
1378/07/27
تاریخ ابلاغ :
1378/08/20
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
گمرك جمهوری اسلامی ایران
موضوع :