جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 9/8/1378بنابه پیشنهادشماره 8000/11 مورخ 17/11/1377سازمان اموراداری واستخدامی کشوروبه استنادماده (12)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370-دستورالعمل اجرای قانون یادشده درشهرداری تهران رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این تصویبنامه به گروه - های وروردی جدول موضوع ماده (1)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370-که ازاین پس به اختصارقانون نامیده می شودبه شرح زیراست :
الف -کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آنهامدرک پایان دوره ابتدایی یاکمتراست درگروه (3).
ب -کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی احرازآنهامدرک پایان دوره راهنمایی (سیکل )است درگروه (4).
پ -کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی احرازآنهامدرک پایان دوره کامل متوسطه (دیپلم )است درگروه (6).
ت -کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی احرازآنهامدرک فوق دیپلم است در گروه (7).
ث-کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی احرازآنهالیسانس است درگروه (8).
ج-کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی آنهافوق لیسانس است درگروه (9).
چ-کلیه مشاغلی که شرایط تحصیلی آنهادکتری است درگروه (10).
تبصره 1-شهرداری تهران مکلف است طرح طبقه بندی مشاغل مربوط رابا توجه به مواد(1)و(3)قانون تنظیم وپس ازتصویب شورای اداری شهرداری تهران اجراویک نسخه ازآن رابه سازمان اموراداری واستخدامی کشور ارسال نماید.
تبصره 2-درصورتی که درتخصیص مشاغل به گروههای ورودی مشمولان قانون استخدام کشوری بعدازتاریخ 1/1/1378اصلاحاتی انجام شودتخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این تصویبنامه به گروههای ورودی نیزبه همان ترتیب اصلاح می شود.
ماده 2-ضریب افزایش سنواتی تاپایان سال 1370برابرسه درصد(3%)واز اول سال 1371بین سه تاپنج درصدبراساس نتایج ارزشیابی شاغلین خواهدبود.
ماده 3-میزان فوق العاده شغل مستخدمان شاغل درشهرداری تهران حداقل برابرباپنجاه درصد(50%)حقوق مبنای گروه مربوط تعیین می شودکه با درنظرگرفتن نوع کارووظایف ومسوولیتهاتایکصدوپنجاه درصد(150%) حقوق مبنای آنان قابل افزایش است .
تبصره 1-فوق العاده شغل آن دسته ازمستخدمانی که تصدی مشاغل مدیریت وسرپرستی موضوع تبصره (1)ماده (4)قانون رابه عهده دارندعلاوه بر فوق العاده شغل موضوع این ماده تابیست وپنج درصد(25%)حقوق مبنای آنان قابل افزایش است .
تبصره 2-فوق العاده شغل آن دسته ازمستخدمانی که تصدی مشاغل تخصصی وتحقیقی موضوع تبصره (2)ماده (4)قانون رابه عهده دارندعلاوه برموارد فوق تابیست وپنج درصد(25%)حقوق مبنای آنان قابل افزایش است .
تبصره 3-میزان فوق العاده شغل موضوع این ماده وتبصره های ن براساس مصوبات شورای حقوق ودستمزدودرموردفوق العاده شغل مشمولان ماده (1) قانون توسط سازمان اداری واستخدامی کشورتعیین می شود.
ماده 4-به مستخدمانی که بیش ازاستانداردتعیین شده انجام وظیفه می کنندحداکثرمعادل حقوق مبنای آنان فوق العاده کارانه قابل پرداخت است .
تبصره -استانداردمشاغل اختصاصی وهمچنین ضوابط پرداخت فوق العاده کارانه باپیشنهادشهرداری تهران وتاییدسازمان اموراداری واستخدمی کشورتعیین می شود.
ماده 5-شهرداری تهران می توانددراجرای ماده (6)قانون وبه منظور جذب ونگهداری مستخدمان شاغل درمشاغل دارای مهارتهای فنی وویژه ژمشاغل اختصاصی وتخصصی وفنی شهردار تهران که تصدی آن مستلزم دارا بودن مدرک تحصیلی بالاترازدیپلم باشدهمچنین مشاغل مدیریتی فوق العاده هایی طبق ضوابطی که پس ازسازمان اموراداری واستخدامی کشوربه تصویب هیات وزیران می رسدپرداخت نماید.
ماده 6-درصورتی مه مجموع وفوق العاده شغل مستخدمان شهرداری تهران بااجرای این تصویبنامه کمترازمجموع وفوق العاده شغل آنان قبل از تاریخ 1/1/1371باشدمابه التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق حقوق به آنان پرداخت می شودوهرگونه افزایش بعدی حقوق وفوق العاده شغل تا استهلاک کامل ازتفاوت تطبیق مزبورکسرخواهدشد.
ماده 7-سایرمواردی که دراین دستورالعمل ذکرنشده عینامطابق مقررات حاکم برمشمولان ماده (1)قانون وباتاییدسازمان اموراداری واستخدامی کشورقابل اجراست .
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15041
تاریخ تصویب :
1378/08/09
تاریخ ابلاغ :
1378/08/25
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :