جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی -سازمان تامین اجتماعی هیات وزیران درجلسه مورخ 25/7/1378بنابه پیشنهادشماره 4058مورخ 30/3/1377وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (3)قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه (موضوع تصویبنامه شماره 123330/ت 15789ه مورخ 3/11/1375) به شرح زیراصلاح می شود:
1-درماده (4)عبارت براساس مبنای کسرحق بیمه جایگزین عبارت براساس حقوق وفوق العاده شغل می شود:
2-ماده (8)به شرح زیراصلاح می شود:
ماده 8-هرگونه افزایش مستمری مشمولان این آیین نامه ازتاریخ 1/1/1375بارعایت قوانین ومقررات مربوط صورت می گیرد.
معون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15941
تاریخ تصویب :
1378/07/25
تاریخ ابلاغ :
1378/08/25
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :