جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شورای عالی اداری در جلسه مورخ 13/5/1378 به منظور ایجاد تجانس و رعایت پیوستگی وظایف منطقی کردن ساختار سازمانی سازمان تربیت بدنی و سازمان ایرانگردی و جهانگردی در زمینه امور ورزشی تصویب نمود :
1 - مراکزورزشهای زمستانی وستقردرمناطق دیزین ،شمشک وخورکه دراختیار سازمان ایرانگردی وجهانگردی می باشدبه همراه کلیه امکانات و تجهیزات ازجمله تاسیسات ساختمانهاوزمینهاپیستهاوبالابرهاوسایر اموال منقول وغیرمنقول مربوط به پیستهای اسکی وورزشهای زمستان درمناطق مذکوربه همراه نیروی انسانی موردنیازازتشکیلات سازمان ایرانگردی وجهانگردی منتزع وبه سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (شرکت تجهیز ونگخداری تاسیسات وساختمانهای ورزشی منتقل می گردد.
2-اختیارات ووظایف مربوط به ورزشهای زمستانی (اسکی )درزمینه امور مربوط به برنامه ریزی انجام مسابقات (تهیه تقویم ورزشی )انجام مسابقات داخلی وبین المللی شرکت درمسابقات خارجی توسعه وترویج ورزشهای زمستانی وبرنامه ریزی برای آموزش عمومی ومربیگری این رشته ورزشی به عهده فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران است وشرکت تجهیز ونگهداری تاسیسات وساختمانهای ورزشی موظف است حسب اعلام زمینه بهره برداری فدراسیون راازپیستهاوبالابرهاوسایرامکانات فراهم نماید. تبصره :نظارت عالیه برانجام فعالیتهای مذکوروایجادهماهنگیهای لازم درجهت اجرای این مصوبه به عهده سازمان تربیت بدنی خواهدبود.
3-هتلهای موجوددرپیستهای اسکی یادشده کماکان دراختیارسازمان ایرانگردی وجهانگردی می باشدتادرچهارچوب واگذاری هتلهای متعلق به آن سازمان به بخش خصوصی نسبت به تعیین تکلیف آنهااقدام نماید
4-سازمان اموراداری واستخدامی کشورپس ازبررسیهای لازم نسبت به اختصاص پستهای سازمانی مربوطازمحل پستهای سازمانی سازمان ایرانگردی وجهانگردی به شرکت تجهیز ونگهداری تاسیسات وساختمانهای ورزشی (درحدضرورت ونیاز)اقدام خواهدکرد.
5-درآمدهای حاصل ازهریک ازدوقسمت ازمجموعه مذکور(هتلها-امکانات ورزشی )به حساب سازمان اداره کننده آن واریزوارهمان محل نسبت به پرداخت هزینه های مربوط اعم ازپرسنل وغیره اقدام خواهندشد.
6-سازمان تربیت بدنی موظف است اعتبارات وبودجه متناظرمربوط به امورورزشهای زمستانی (اسکی )رابه منظوراجرای بند(2)این مصوبه در اختیارفدراسیون اسکی کشورقراردهد.
7-سازمان برنامه وبودجه وسازمان ایرانگردی وجهانگردی مکلفند در جهت اجرای این مصوبه همکاری وهماهنگی لازم درجهت جابجایی اعتبارات مصوب به سازمان تربیت بدنی ونیزشرکت تجهیزونگهداری تاسیسات و ساختمانهای ورزشی انجام دهند.
8-وزیرفرهنگ وارشاداسلامی ورئیس سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این مصوبه می باشندوسازمان اموراداری و استخدامی کشورگزارش پیشرفت کاررابه شوراارائه خواهدنمود.
معاون رییس جمهورودبیرشورای عالی اداری -محمدباقریان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15941
تاریخ تصویب :
1378/05/13
تاریخ ابلاغ :
1378/08/25
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :