جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 28/7/1378به استناداصل 138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرش سرمایه گذاری تحت پوشش قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی -مصوب 1334-رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-پیشنهادات سرمایه های خارجی درچارچوب ضوابط این مصوبه که ازطریق سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران به تایید هیات رسیدگی موضوع ماده 2قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی رسیده باشدپس ازتصویب شورای عالی سرمایه گذاری موضوع ماده (7)اساسنامه سازمان سرمایه گذاری تحت پوشش قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی قرارمی گیرد.
تبصره -ملاک تصویب مذکورموافقت اکثریت وزرای عضوشورابوده وپس از تاییدرییس جمهورلازم الاجراوبارعایت ماده (19)آیین نامه داخلی هیات دولت ابلاغ می شود.
ماده 2-طرحهای سرمایه گذاری خارجی بایستی ضمن ایجادفرصتهای شغلی حداقل یکی ازاهداف زیررانیزتامین کنند:
1-افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران .
2-تکمیل حلقه های زنجیره تولیدکشور.
3-اکتشاف بهره برداری ازمنابع زیرزمینی وفرآوری (مجمع معدنی - صنعتی ).
4-رونق بخشیدن به بازاررقابت وافزایش کیفیت کالاوخدمات وکاهش قیمت درسرزمین جمهوری اسلامی ایران .
ماده 3-انتقال سودوسایرانتقالات ارزی وسرمایه گذاری خارجی که به تایید هیات رسیدگی می رسدصرفاازمحل عوایدارزی یاابطال تعهداارزی مربوط به صادرات کالاوخدمات واحدی که سرمایه گذاری خارجی درآن صورت پذیرفته امکان پذیراست .
چنانچه صادرات کالاوخدمات واحدسرکایه پذیرازسوی دولت وونوع شده یابشودارزلازم برای انتقالات سرمایه گذاری خارجی ازمحل اعتبارارزی خاصی که به همین منظوردراختیارسازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران قرارمی گیردتامین خواهدشد.
ماده 4-واگذاری نسبتهای مختلف سهام به سرمایه گذاران خارجی در شرکتهایی که دراجرای طرح سرمایه گذاری خارجی درایران به ثبت می رسندیاشرکتهای ثبت شده موجودکه درجهت ارتقای تولیدوظرفیت سرمایه گذاری خارجی درانهاصورت می گیردبه شرح زیرمجازاست ودرصد مشخص سهام سرمایه گذاری درهریک ازشقوق زیربراساس توافق طرفین مشارکت تعیین خواهدشد.
الف -درطرحهای باهدف افزایش صادرات غیرنفتی تکمیل حلقه های زنجیره تولیدکشورومجتمع های معدنی وصنعتی رونق بخشیدن به بازاررقابت افزایش کیفیت کالاوخدمات وکاهش قیمتهاتاهشتاددرصد(80%)سهام شرکت مشترک قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی است .
ب -درطرحهای باهدف اکتشاف وبهره برداری ازمنابع زیرزمینی ومعادن حداکثرتا(49%)سهام شرکتهای مشترک قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی است .
تبصره -افزایش سقف مشارکت سرمایه گذاری خارجی درطرحهای خاص به پیشنهادهیات رسیدگی به جلب سرمایه های خارجی وتصویب هیات دولت انجام می شود.
تبصره 2-طرحهایی که ازطریق روشهای :{بیع متقابل }{ساخت -بهره برداری واگذاری (tob){ساخت مالکیت -بهره برداری -واگذاری }(toob)}و سایرروشهای تامین مالی طرح (gnicnanif tcegorp)توسط سرمایه گذاران خارجی تامین مالی وتحت پوشش قانون جاب وحمایت سرمایه های خارجی اجرامی شوندمشمول محدودیتهای واگذاری نسبتهای مختلف سهام به سرمایه گذاران خارجی نمی باشد.
ماده 5-سرمایه گذاران خارجی می توانندبخشی ازآورده خودراتحت عنوان تسهیلات مالی سهامداران خارجی تحت پوشش قانون جلب وحمایت سرمایه خارجی قراردهنداقساط اصل وسودتسهیلات مالی مذبوردرچهارچوب ماده (3)این تصویبنامه قابل انتقال خواهدبود.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19945
تاریخ تصویب :
1378/07/28
تاریخ ابلاغ :
1378/08/30
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :