جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


ماده واحده -به موجب این قانون اتباع ایرانی می تواننددرمواردذیل ازاقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی ناشی ازمصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران ویامقامات رسمی آن رانقض نموده باشند دردادگستری تهران اقامه دعواکنند.دراین صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعوای مذکوررسیدگی وطبق قانون حکم مقتضی صادرنماید.
فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امورخارجه تهیه وبه قوه قضائیه اعلام می شود.
1-خسارات ناشی ازهرگونه اقدام وفعالیت دولتهای خارجی که مغایر باحقوق بین المللی باشدازجمله دخالت درامورداخلی کشورکه منجر به فوت صدمات بدنی وروانی ویاضرروزیان مالی اشخاص گردد.
2-خسارات ناشی ازاقدام ویافعالیت اشخاص یاگروههای تروریستی که دولت خارجی ازآنهاحمایت نموده ویااجازه اقامت یاترددویافعالیت درقلمروحاکمیت خودبه آنان داده باشدواقدامات مذکورمنجربه فوت یا صدمات بدنی وروانی ویاضرروزیان مالی اتباع ایران گردد.
تبصره 1-دعاوی موضوع این قانون که منشاءآن قبل ازتصویب این قانون بوده قابل طرح ورسیدگی می باشد.
تبصره 2-چنانچه دولتهای دیگری دراجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران ویامقامات رسمی آن مساعدت وهمکاری نمایندمشمول مقررات قانون خواهندبود.
تبصره 3-آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت - خانه های دادگستری وامورخارجه تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد قانون فوق مشتمل برماده واحده وسه تبصره درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ هجدهم آبان ماه یکهزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 19/8/1378به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -علی اکبرناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15950
تاریخ تصویب :
1378/08/18
تاریخ ابلاغ :
1378/09/07
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :