جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


تصمیم ستاداقتصادی دولت که براساس اصل یکصدوبیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبه استنادتصویبنامه شماره 916/ت 21049ه مورخ 29/1/1378درجلسه مورخ 5/4/1378به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذشده است به شرح زیرجهت اجراابلاغ می شود.

درماده (1) آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - موضوع تصویبنامه شماره 2376/ت 15065ه مورخ 2/3/1374- عبارت قیمت ارزصادراتی به عبارت قیمت ارزواریزنامه صادراتی دربورس تغییرمی یابد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15854
تاریخ تصویب :
1378/04/05
تاریخ ابلاغ :
1378/09/11
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت كشور
موضوع :