جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 5/8/1378بنابه پیشنهادشماره 11/6316 مورخ 5/5/1378 وزارت راه وترابری و به استناد ماده (14) اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی - مصوب 1376 - آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات حمل ونقل جاده ای را به شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-شرکتها وموسسات حمل ونقل جاده ای موظفندعلاوه بررعایت شرایط وضوابط تاسیس وبهره برداری مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور پس ازدریافت پروانه فعالیت مواردذیل رارعایت کنند:

الف -کلیه شرایط وضوابط مربوط به تاسیسات وتجهیزات موردنیازودر صورت استقراردرپایانه تمدیدبه موقع قراردادبهره برداری ،
ب-اقدام لازم جهت تمدیدپروانه فعالیت براساس ضوابط تاسیس وبهره برداری
ج-رعایت محدوده جغرافیایی محل فعالیت براساس ضوابط تاسیس و بهره برداری
ماده 2-شرکتها و موسسات حمل ونقل جاده ای بایستی دارای پروانه فعالیت مجازومعتبرازسازمان حمل ونقل وپایانه های کشورباشند در غیراین صورت نیروی انتظامی بااعلام سازمان مذکورازادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهندنمود.
ماده 3-شرکتهاوموسسات حمل نقل جاده ای بایدرانندگان وسایط نقلیه مربوط راملزم به داشتن مدارک زیرکنندوازتحویل مسافروباروصدور بارنامه وصورت وضعیت مسافری جهت وسایط نقلیه ای که رانندگان آن فاقد مدارک مزبورباشندخودداری نمایند:
الف -گواهینامه بیمه اجباری شخص ثالث
ب -کارت شناسایی عکس دارراننده که ازطرف سازمان حمل ونقل و پایانه های کشورتهیه وتنظیم می شود،
ج -کارت وابستگی وسیله نقلیه به یکی ازموسسات وشرکتهای حمل ونقل بارومسافر،
د-گواهینامه رانندگی متناسب ،
ه -کارت صحت وسلامت جسمی وروحی ازمراجع ذی ربط ،
ماده 4-شرکتها و موسسات حمل ونقل جاده ای باید از دادن مسافر و تحویل بار و صدور بارنامه وصورت وضعیت مسافری جهت وسیله نقلیه ای که به وسایل ایمنی زیرمجهزنباشدخودداری نمایند:
الف - جعبه کمکهای اولیه درمانی ،
ج - کارت معاینه فنی ،
ب - علایم موردنیازازجمله مثلث شبرنگ
د - کپسول آتش نشانی
ه - دستگاه سنجش سرعت وزمان (تاخوگراف )بدون نقض فنی
و- زنجیرچرخ درصورت لزوم
ز- لاستیکهای عاج دارقابل قبول
تبصره -به کارگیری وسایط نقلیه که کارت آنهاباوضعیت فعلی وسیله نقلیه مغایرت دارد،ممنوع است .
ماده 5-شرکتهاوموسسات حمل ونقل جاده ای بایدفقط جهت وسایط نقلیه ای بارنامه یاصورت وضعیت مسافری صادرنمایدکه ازهرحیث سالم باشند وهیچ گونه نقض فنی درسیستم ترمزها،سیستم فرمان ،سیستم اتصال در موردتریلی ها،سیستم روشنایی ،بوق ،برف پاک کن ،ووسایط گرمایشی و سرمایشی مناسب نداشته باشند.
تبصره 1-شرکتهاوموسسات حمل ونقل موضوع این آیین نامه بایدفردی را به عنوان مدیریامسوول فنی تعیین نمایندتاقبل ازحرکت ،وسیله نقلیه رامعاینه وقابلیت آن رابرای سفرپیش بینی نماید.
تبصره 2-به کارگرفتن لاستیکهای بزرگ ترازحداستانداردکارخانه سازنده دراتوبوسهای مسافری که باعث افزایش سرعت وسیله نقلیه و عدم ثبت آن دردستگاه سرعت سنج می شود،ممنوع است .
ماده 6-هرگاه تصادف وسیله نقلیه عمومی حامل کالایامسافردرطول مسیر مبدا - مقصد ، منجربه قتل یاجرم شودکه ناشی ازتقصیرراننده وسیله نقلیه یابه کارگرفتن راننده فاقدصلاحیت یاعدم مهارمناسب محموله ویاوجودنقض فنی مستمردروسیله نقلیه باشد،شرکت یاموسسه حمل ونقل صادرکننده بارنامه یاصورت وضعیت مسوول ومشمول مقررات این آیین نامه می باشد.
ماده 7- راننده اتوبوس یامینی بوس بیش از8ساعت درشبانه روزبرای هرراننده ممنوع است .شرکتهاوموسسات حمل ونقل مسافرمکلفندبرای مسافرتهایی که مستلزم بیش از8ساعت رانندگی باسرعت مجازدریک شبانه روز است ،راننده کمکی پیش بینی نمایند.
ماده 8-حمل موادمحترقه ومنفجره ،جنازه احشام ،موادفاسدشدنی و اشیایی که مخل آسایش مسافران یامنافی نظافت وبهداشت عمومی می - باشد،باوسایط نقلیه مسافربری ممنوع است .شرکتهاوموسسات حمل ونقل مسافربایدصدورصورت وضعیت مسافری جهت وسایط نقلیه مسافربری ، این نکات رارعایت نمایندودرصورت تخلف ،مشمول مقررات این آئین نامه می باشد.
ماده 9-شرکتهای وموسسات حمل ونقل مسافربری مکلف به رعایت ضوابط وزارت راه وترابری ،مربوط به حمل ونقل مسافربری درمورد نرخهای مصوب ، نحوه صدور بلیط ، سرویس دهی ، سوار و پیاده نمودن مسافروچگونگی حرکت وتوقف وسیله نقلیه می باشندودرصورت تخلف مشمول مقررات این آیین نامه می باشند.
ماده 10- اخذ هرگونه وجهی توسط شرکتها و موسسات حمل و نقل غیر از حق کمیسیون (کارمزدی ) وکرایه حمل حذف مورد از بلیط و صورت وضعیت مسافری و بارنامه از رانندگان ومسافران وصاحبان کالاممنوع است .
ماده 11-شرکتهاوموسسات حمل ونقل کالامکلفندشرایط عمومی حمل کالا وضوابط حمل موادخطرناک مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشورو مقررات وزارت راه وترابری درموردحمل باردرراههای کشورونحوه جابجایی کالاهای خارج از ابعاد استاندارد حمل ونقل (محمولات ویژه یا ترافیکی ) را دقیقا رعایت نمایندودرصورت تخلف مشمول مقررات این آیین نامه می باشند.
ماده 12-رسیدگی به تخلفات شرکتهاوموسسات حمل ونقل جاده ای در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط این آیین نامه برعهده کمیسیونی مرکب از (3) نفر از افرادذی ربط به انتخاب رییس سازمان است .
ماده 13- درصورت وقوع تخلف وعدم رعایت مقررات توسط کمیسیون موضوع ماده (12)براساس اسنادومدارک مربوط ودرصورت لزوم بادعوت ازمدیر شرکت یاموسسه حمل ونقل ذی ربط وباتوجه به اهمیت تخلف به ویژه تاثیرآن دروقوع سوانح وتصادفات رانندگی وملاحظه عمدیاقصوردفعات تخلف شرکت یاموسسه حمل ونقل تخلف به تناسب به مجازاتهایی ازیک ماه تایک سال محکوم می شود.
تبصره 1-درصورت تکرارتخلف پروانه فعالیت موسسه متخلف به صورت دائم لغوخواهدشد.
تبصره 2-پس ازلغوپروانه فعالیت نیروی انتظامی موظف است بااعلام سازمان مذکورنسبت به تعطیلی موسسه یاشرکت حمل ونقل متخلف درمدت لغوپروانه فعالیت ویابه صورت دائم (درصورت لغودائم )اقدام نماید
ماده 14-به منظورکشف تخلفات وتهیه گزارش لازم درموردعدم رعایت مقررات این آیین نامه توسط شرکتهاوموسسات حمل ونقل سازمان حمل و نقل وپایانه های کشورمی تواندتحقیقات لازم رابه عمل آوردوشرکتها وموسسات حمل ژنقل به همکاری باسازمان مزبورمی باشند.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15955
تاریخ تصویب :
1378/08/05
تاریخ ابلاغ :
1378/09/13
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت راه وترابری
موضوع :