جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شورای عالی اداری درهشتادوسومین جلسه مورخ 13/5/1378دراجرای بند(2)بخشنامه شماره 5645مورخ 14/2/1378رئیس جمهورمبنی برتنظیم نحوه مشارکت موثردستگاههای استانی درزمینه تحول نظام اداری و تبصره 1مصوبه شماره 2056/12/1مورخ 19/2/1377شورابه پیشنهادسازمان اموراداری واستخدامی کشورترکیب اعضاءوظایف واختیارات ستادبرنامه ریزی تحول اداری استان رابه شرح ذیل تصویب نمود:

1-درکلیه استانهای کشوربه منظورراهبری برنامه ریزی وایجادهماهنگی دراجرای طرحهاوبرنامه های شورای عالی اداری وستادبرنامه ریزی تحول اداری کشورستادبرنامه ریزی تحول اداری استان باترکیب ذیل تشکیل می شود:
-استانداری به عنوان رئیس ستاد.
-معاون برنامه ریزی واداری ومالی استانداری .
-رئیس سازمان برنامه ریزی وبودجه استان .
-نماینده سازمان اموراداری واستخدامی کشور.
-پنج نفرمدیران کل دستگاههای اصلی استان (ازبخشهای فرهنگی -آموزشی امورعمومی اموراجتماعی امورزیربنایی امورتولیدی )به پیشنهاد استاندار وتصویب کمیته برنامه ریزی استان .
دونفرصاحبنظردرمسایل مدیریت وفن آوری اطلاعات به پیشنهاداستاندار وتاییدستادبرنامه ریزی تحول اداری کشور.
تبصره -معاون برنامه ریزی واداری ومالی استانداری مسوولیت دبیر خانه ستادبرنامه ریزی تحول اداری استان رابه عهده داشته رابط ستادبرنامه ریزی تحول اداری استان باستادبرنامه ریزی تحول اداری کشورخواهدبود.
2-وظایف واختیارات ستادبرنامه ریزی تحول اداری استان .
-برنامه ریزی اجرای طرحهاوبرنامه های مصوب شورای عالی اداری ستادبرنامه ریزی تحول اداری کشوروشوراهایاکمیسیونهای اداری دستگاههای اجرایی .
-راهبری وایجادهماهنگی لازم دراجرای طرحهاوبرنامه های مصوب در دستگاههای اجرایی استان .
-ایجادخلاقیت ،نوآوری ،وابتکاروجلب مشارکت کارکنان دستگاههای اجرایی استان وایجادانگیزه لازم درافزایش کارایی وبهره وری دستگاههااز طریق استقرارنظام پیشنهادهاوارائه اندیشه های نودردستگاههای اجرایی استان .
-بررسی وتعیین ضوابط ومعیارهای لازم درجهت بهینه سازی ساختارو ترکیب وتوسعه نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان بامشارکت در دستگاههای اجرایی جهت ارائه به سازمان اموراداری واستخدامی کشور.
ایجادزمینه مشارکت میان دستگاهی دراجرای طرحهای استانی درزمینه تحول اداری
تلاش درجهت جلب مشارکت مردمی وواگذاری امورووظایف به بخش غیردولتی براساس مصوبات شورای عالی اداری درسطح استان .
نظارت وپیگیری اجرای تصمیمات شورای عالی اداری ،ستادبرنامه ریزی تحول اداری وشوراهایاکمیسیونهای تحول اداری دستگاه درسطح استان تلاش درجهت تقویت وتوسعه منطقی واحدهاونهادهای تصمیم گیراستانی پیگیری وشناسایی طرحها وبرنامه های موفق تحول اداری درسطح استان وبررسی امکان تعمیم وگسترش آنهابه سایراستانهاوپیشنهادآن به ستادبرنامه ریزی تحول اداری کشوربه همراه گزارش توجیهی ومستندات لازم .
-برنامه ریزی وبرگزاری همایش های توجیهی ترویجی وآموزشی استانی باهماهنگی ستادبرنامه ریزی تحول اداری کشور.
-همکاری ومشارکت بادبیرخانه ستادبرنامه ریزی تحول اداری کشور درابعادمختلف درخصوص برنامه ایجادعزم ملی برای تحول اداری .
-تهیه گزارشهای ادواری جهت انعکاس به دبیرخانه ستادبرنامه ریزی تحول اداری کشوروشورایاکمیسیون تحول اداری دستگاه ذیربط
-ایجادارتباط وارائه خدمات اطلاع رسانی دررابطه باسازمانهای محلی رسانه هاومردم .
3-ستادبرنامه ریزی تحول اداری استان می تواندبرای انجام بررسیها ومطالعات کارشناسی درزمینه وظایف محوله وهماهنگی برنامه های خود نسبت به تشکیل کمیته های فرعی اقدام نماید.ترکیب اعضاءهریک از کمیته های فرعی توسط ستادبرنامه ریزی تحول اداری استان تعیین می گردد.
4-مسوولیت اجرای این مصوبه به عهده استانداران است ودبیرخانه شورای عالی اداری گزارش پیشرفت کاررابه صورت دوره ای به شورای عالی اداری ارائه می نماید.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15955
تاریخ تصویب :
1378/05/13
تاریخ ابلاغ :
1378/09/13
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :