فصل اول -کلیات
ماده 1-انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می گیردودولت موظف است دربرگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذنماید که پیش ازپایان دوره قبل ،انتخابات رابرگزارنمایدبه طوری که کشور درهیچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره -مقصودازکلمه مجلس دراین قانون ،مجلس شورای اسلامی می باشد.
ماده 2-عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 290نفرمی باشدوافزایش تعدادآن براساس اصل 64قانون اسای خواهدبود.
تبصره -ازتعدادکل نمایندگان 5نفربه ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می باشد:
زرتشتیان وکلیمیان هرکدام یک نماینده ،مسیحیان آشوری وکلدانی مجموعایک نماینده ومسیحیان ارمنی جنوب وشمال هرکدام یک نماینده
ماده 3-نظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد.این نظارت استصوابی وعام ودرتمام مراحل درکلیه امور مربوط به انتخابات جاری است .
ماده 4-درصورتی که بیش ازیک سال به پایان دوره مجلس نمانده باشد انتخابات میان دوره ای درحوزه های فاقدنماینده انجام خواهدشد. چنانچه تعدادنمایندگان مجلس کمترازچهارپنجم مجموع نمایندگان گردد وشش ماه به پایان دوره مجلس باقی مانده باشدانتخابات میان دوره ای برگزارخواهدشد.
ماده 5-سرپرستان وزارت کشوراستانداری فرمانداری وبخشداری دراجرای ایم قانون بجای وزیرکشوراستاندارفرمانداروبخشدارخواهدبود.
ماده 6-سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم ازلشکری وکشوری وسازمانهاوارگانهاوموسسات دولتی ووابسته به دولت ،نهادهای عمومی وشهرداریهاپس ازانتخاب شدن وصدوراعتبارنامه بااعطای گروه وافزایش سنواتی مربوطه جزوسنوات خدمتی آنهامحسوب خواهدشدودردوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی رادریافت خواهندکرد.
تبصره -سالهای دوره نمایندگی مجلس جزوسنوات خدمت آن تعداداز نمایندگانی هم که درطول دوره نمایندگی ویاپس ازآن به استخدام دستگاههای دولتی ووابسته به دولت درمی آیندمحسوب می گردد.
فصل دوم -کیفیت انتخابات
ماده 7-انتخابات به صورت مستقیم وعمومی وبارای مخفی خواهدبودژ
ماده 8-انتخاب نماینده درمرحله اول منوط به کسب اکثریت حداکثریک سوم کل آراءودرمرحله دوم وهمچنین انتخابات میان دوره ای باکسب حداکثرنسبی به هرمیزان است .
تبصره 1-درصورتی که آراء2یاچندنفرازنامزدهامساوی باشدملاک انتخاب یک یاچندنفرازآنان ،قرعه می باشدکه درجلسه مشترک هیاتهای اجرایی ونظارت مرکزحوزه انتخابیه انجام خواهدگرفت .نامزدهای مذکورویا نماینده های آنهامی تواننددرمراسم قرعه کشی وجودداشته باشند
تبصره 2-چنانچه انتخابات یک یاچندحوزه انتخابیه متوقف یاباطل گرددویااعتبارنامه منتخبین موردتاییدمجلس واقع نشود،وزارت کشور مکلف است باهماهنگی شورای نگهبان حداکثرظرف مدت 5ماه انتخابات مجددراهمزمان درحوزه های انتخابیه مذکوربرگزارنمایدمهلت 5ماه ، ازتاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه دربین حوزه های انتخابیه مورد نظرمحاسبه می شود.
تبصره 3-چنانچه به علت فوت ،استعفاءویاهرعلت دیگرحوزه انتحابیه یک یاچندنماینده خودراازدست بدهد،وزارت کشورمکلف است ظرف مدت 5 ماه پس ازتاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی باهماهنگی شورای نگهبان انتخابات رادرحوزه مربوطه برگزارنماید.
تبصره 4-منتخبین حوزه های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخص درمجلس شورای اسلامی ردمی شودنمی تواننددرانتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند.
ماده 9-چنانچه درمرحله اول برای یک یاچندنفرازداوطلبان اکثریت یم سوم آراءحاصل نگردید،انتخابات دومرحله ای خواهدشد،بدین معنی که ازبین نامزدهایی که اکثریت یک سوم آراءرادرمرحله اول بدست نیاورده اند،فقط به تعداددوبرابرنمایندگان موردنیازازبین کسانی که بیشترین آراءرادرمرحله اول دشته اند،درانتخابات مرحله دوم شرکت می کنندودرصورتی که تعدادنامزدهای باقی مانده کمترازدو برابرباشد،تمام آنان درمرحله دوم انتخابات شرکت خواهندنمود. تبصره 1-اگرتعدادنامزدهای باقی مانده مساوی یاکمترازنمایندگان موردنیازباشد،انتخابات مرحله دوم انجام نخواهدشدونامزدی که حداقل یک چهارم مجموعه آراو راکسب کرده باشدبه مجلس راه می یابد
تبصره 2-هیچ یک ازداوطلبان نمایندگی نمی تواننددربیش ازیک حوزه انتخابیه خود رانامزدنمایند،درغیراین صورت نامزدی آنان کلاباطل وازشرکت درانتخابات آن دوره مجلس محروم می گردند.
تبصره 3-وزارت کشورباهماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات راظرف یک ماه پس ازاعلام نتیجه مرحله اول وتاییدصحت انتخابات توسط شورای نگهبان ،تعیین واعلام خواهدنمود
نبصره 4-کلیه رای دهندگان مرحله دوم منحصرادرحوزه انتخابیه ای که درمرحله اول انتخابات رای داده اندشرکت خواهندنمودوکسانی که درمرحله اول درهیچ یک ازحوزه های انتخاباتی رای نداده باشنددر مرحله دوم انتخاب می توانندشرکت نمایند
تبصره 5-درانتخابات میاندوره ای حوزه های انتخابیه هردوره مجلس کسانی حق رای دارندکه درانتخابات قبلی آن دوره درهمان حوزه رای داده باشندویادرهیچیک ازحوزه های انتخابیه شرکت نکرده ورای نداده باشندویادرهیچیک ازحوزه های انتخابیه شرکت نکرده ورای نداده باشند.
ماده 10-درهرمرحله انتخاباتی هرشخص واجدشرایط فقط می تواندیکبار باارائه شناسنامه رای دهد.
تبصره 1-اخذرای درزندانهاوپادگانهاوبیمارستانهانیزفقط باارائه شناسنامه می باشد.
تبصره 2-کارت مخصوص رای منضم به شناسنامه رای دهنده ممهوروسپس سوراخ می گردد.
تبصره 3-اخذرای درکلیه حوزه های انتخابیه کشوردریک روزانجام می شود ومدت آن حداقل ده ساعت است که درصورت ضرورت تادوساعت دیگرقابل تمدیدمی باشد.
تبصره 4-تشخیص ضرورت ومدت تمدیداخذرای دریک حوزه یاسراسرکشوربه عهده وزیرکشوراست .
تبصره 5-اخذرای بایددریکی ازروزهای تعطیل رسمی باشد.
ماده 11-کلیه وزارتخانه هاسازمانهاوادارات ونهادهای قانونی و موسسات دولتی ووابسته به دولت وشهرداریهاوموسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشوراستانداران ،فرمانداران ،بخشداران ،کارکنان وسایرامکانات خودراتاخاتمه انتخابات دراختیارآنان قراردهند.
بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکورجزءایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهدشد.
تبصره 1-درجهت اعمال نظارت برانتخابات کلیه نهادهاوارگانهافوق - الذکرموظفندحسب درخواست شورای نگهبان وهیاتهای منصوب ازجانب آن کارکنان خودرادراختیارآنان قراردهندوهمچنین وزارت کشوراستانداران فرمانداران وبخشداران موظفندامکانات لازم رادراختیارآنان قرار دهند.
تبصره 2-حق ماموریت کارکنان مذکورازمحل اعتبارات سازمان آنان تامین وپرداخت می گردد.
ماده 12-انتخابات اقلیت های دینی زرتشتی ،کلیمی ،آشوری ،کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران وارامنه جنوب به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران وبخشدارانی که اقلیتهای مزبوردرآن جاسکونت دارندانجام خواهدشد.
ماده 13-درصورتی که همزمان بابرگزاری انتخابات مجلس انتخابات دیگری نیزبرگزارگرددبه دستوروزارت کشوریک شعبه ثبت نام واخذرای بااعضاءواحدوباصندوقهای مجزابرای هردوانتخابات درنظرگرفته خواهدشد.
ماده 14-سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوه بر تبیین جایگاه مجلس ووظایف نمایندگان برنامه های آموزش انتخابات راکه وزارت کشوریاهیات مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهندوهمچنین کلیه اعلامیه هامربوط به انتخابات رااز شبکه سراسری یامحلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
ماده 15-انتخابات مجلس درحوزه های انتخابیه ای که دچارحوادثی از قبیل سیل زلزله جنگ وغیره شوندباتشخیص وپیشنهادوزارت کشوروموافقت شورای نگهبان درشهرهای محل استقرارمهاجرین ودرصورت امکان درحوزه - های مذکورنیزبرگزارخواهدگردیدومراتب به اطلاع عموم خواهدرسید. تبصره -شعب ثبت نام واخذرای مخصوص حوزه های انتخابیه مناطق مذکور درشهرستانهائی دایرمی شودکه حداقل دوهزاروپانصدمهاجرناشی از وضعیت مزبورازآن حوزه انتخابیه درمحدوده شهرستان مهاجربوده و اسکان یافته باشندوامکان بازگشت به حوزه انتخابیه خودرانداشته باشند.
ماده 16-ماموران انتظامی درحدودقانون موظف به ایجادنظم وجلوگیری ازهرگونه بی نظمی درجریان انتخابات وحفاظت صندوقهابوده وحق دخالت دراموراجرایی ونظارت راندارند.
تبصره -درصورت نیازنیروی انتظامی به نیروهای کمکی باتصویب مراجع ذی صلاح قانونی نیروهای نظامی بانیروی انتظامی همکاری می نمایند
ماده 17-محاکم صالحه قضائی موظفندبه تخلفات وجرائم انتخابات به صورت فوق العاده وخارج ازنوبت رسیدگی نمایند.
ماده 18-درمواردذیل باتاییدهیات نظارت حوزه انتخابیه مربوطه برگهای رای باطل ولی جزءآراءماخوذه محسوب شده ومراتب درصورتجلسه قیدو آراءمذکورضمیمه صورتجلسه خواهدشد:
1-آراءناخواناباشد.
2-آرائی که ازطریق خریدوفروش بدست آمده باشد.
3-آرائی که کلاحاوی اسامی غیرازنامزدهای تاییدشده باشد.
4-آرائی که سفیدبه صندوق ریخته شده باشد.
تبصره -درحوزه هائی که تعدادنمایندگان موردنیازبیش ازبکنفرباشد فقط ناخواناباطل خواهدشد.
ماده 19-درمواردذیل باتاییدهیات نظارت حوزه انتخابیه مربوطه برگهای رای باطل وجزء آراءماخوذه محسوب نشده ومراتب درصورتجلسه قیدو آراءمذکورصورتجلسه خواهدشد:
1-صندوق فاقدلاک ومهرانتخاباتی باشد.
2-آراءزایدبرتعدادتعرفه باشد.
3-آراءکسانی که به سن قانونی رای نرسیده باشند.
4-آرائی که باشناسنامه افرادفوت شده یاغیرایرانی داده شده باشد
5-آرائی که باتقلب وتزویر(درتعرفه ها،آراء،صورتجلسات ،شمارش ) بدست آمده باشد.
6-آرائی که باشناسنامه غیریاجعلی اخذشده باشد.
7-آراءتکراری
8-آرائی که باشناسنامه کسانب که حضورندارنداخذشده باشد.
9-آرائی که فاقدمهرانتخاباتی باشد.
10-آرائی که ازطریق تهدیدبدست آمده باشد.
11-آرائی که روی ورقه ای غیرازبرگ رای نوشته شده باشد.
تبصره 1-کل آراءمندرج درصورتجلسه ای که صندوق اخذرای آن فاقداوراق رای یابرگهای تعرفه باشدباطل وجزوآراءماخوذه محسوب نخواهدشد.
تبصره 2-آراوزایدمذکوردربند(2)به قیدقرعه ازکل برگهای رای کسرمی شود
ماده 20-درصورتی که دربرگ رای علاوه براسامی نامزدهای تاییدشده اسامی دیگری نوشته شده باشدبرگ رای باطل نبوده وفقط اسامی اضافی خوانده نمی شود.
تبصره 1-درصورتی که نام یک داوطلب دربرگه رای مکررنوشته شده باشد فقط یک رای برای اومحسوب می شود.
تبصره 2-چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچوجه قابل تشخیص وتفکیک نباشدبه نسبت آراء نامزدهای دارای تشابه اسمی درآن صندوق میان آنان تقسیم می شود ودرموردرای یاآراءباقیمانده غیرقابل تقسیم به حکم قرعه عمل عمل خواهدشد.
تبصره 3-درمواردی که دوانتخابات به طورهمزمان انجام گیردآرائی که اشتباهابه صندوق دیگرریخته شودباحضورناظرین شورای نگهبان قبل ازهراقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده وسپس وظیفه قانونی انجام می گیرد.
ماده 21-درصورتی که اسامی نوشته شده بیش ازتعدادلازم باشداسامی اضافی ازآخرخوانده نمی شود.
ماده 22-قبل ازشروع رای گیری بایددرحضورنمایندگان هیات نظارت برحوزه انتخابیه مربوط صندوقهای خالی بسته وممهوربه مهرهیات نظارت حوزه انتخابیه گرددودرصورت جلسه ای که قبل ازآغاززمان انتخابات درمحل اخذرای تنظیم می گردد،نمایندگان هیات نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط تعدادصندوقهاوخالی بودن آنهاراگواهی نمایند ودرصورتی که درجریان رای گیری نیازباشدکه صندوقی رااضافه نمایند بایدبه همین ترتیب عمل نموده وصورت جلسه گردد.
ماده 23-وزارت کشورموظف است درطول برگزاری انتخابات باتوجه به وظایفی که به عهده داردمطالب مربوط به انتخابات رابه اطلاع عموم برساند.
ماده 24-فرمانداران وبخشداران مراکزحوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس ازخاتمه رای گیری وشمارش آراءنتایج حاصله راباهیاتهای نظارت حوزه انتخابیه خودتطبیق داده وطی صورتجلسه ای به وزارت کشورنگهبان ارسال وسپس ازرسانه های گروهی اعلام نمایند.
ماده 25-وزارت کشورماموراجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده ومسوول حسن جریان انتخابات است بدین منظورمی تواندمامورینی جهت بازرسی وکنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه وشعب ثبت نام واخذرای اعزام دارد.
تبصره -هیچ سازمان یادستگاهی جزوزارت کشوروشورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یانظارت مجازنیست درامرانتخابات دخالت کند ویاماموران وبازرسانی اعزام نماید.
ماده 26-پس ازپایان انتخابات بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاءاجرائی مرکزحوزه انتخابیه وهیات نظارت برانتخابات حوزه مربوطه درپنج نسخه تهیه می شودکه یک نسخه نزدهیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می ماندوبقیه برای هیات نظارت برانتخابات مزبور ووزارت کشور(دونسخه )وهیات مرکزی نظارت برانتخابات ارسال می شود.
فصل سوم -شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان
ماده 27-انتخاب کنندگان بایددارای شرایط ذیل باشند:
1-تابعیت کشورجمهوری اسلامی ایران .
2-شانزده سال تمام .
3-عاقل بودن .
ماده 28-انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بایددارای شرایط زیرباشند
1-اعتقادوالتزام عملی به اسلام ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
2-تابعیت کشورجمهوری اسلامی ایران .
3-ابرازوفاداری به قانون اساسی واصل مترقی ولایت مطلقه فقیه .
4-حداقل مدرک دیپلم ویامعدل آن .
5-نداشتن سوء شهرت درحوزه انتخابیه .
6-سلامت جسمی درحدبرخورداری ازنعمت بینایی ،شنوایی ،وگویایی .
7-حداقل سن سی سال تمام وحداکثرهفتادوپنج سال تمام .
تبصره 1-داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مطرح درقانون اساسی از التزام عملی به اسلام مذکوردربند(1)مستثنی بوده وبایددردین خود ثابت العقیده باشند.
تبصره 2-کسانی که سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی رادارنداز شرط مذکوردربند(4)مستثنی می باشند.
ماده 29-اشخاص زیربه واسطه مقام وشغل خودازداوطلب شدن محرومند:
الف -اشخاص زیرازداوطلب شدن درحوزه های انتخابیه سراسرکشورمحرومند مگراینکه حداقل سه ماه قبل ازثبت نام ازسمت خوداستعفاءنموده و به هیچ وجه درآن پست شاغل نباشد:
1-رئیس جمهورومعاونین ومشاورین وی .
2-دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام ومعاونین وی .
3-مشاورین معاونین رئیس جمهور.
4-روسای دفاترسران سه قوه .
5-وزراوسرپرستان وزارتخانه ها.
6-معاونین ومشاورین وزرا.
7-مدیران کل وسرپرستان ادارات کل وزارتخانه هاومدیران کل حوزه وزارتی وروسای دفاتروزرا.
8-اعضای شورای نگهبان وهیات مرکزی نظارت برانتخابات .
9-رئیس قوه قضائیه ومعاونین ومشاورین وی .
10-رئیس دیوان عالی کشورومعاونین ومشاورین وی .
11-دادستان کل کشورومعاونین ومشاورین وی .
12-رئیس دیوان عدالت اداری ومعاونین ومشاورین وی .
13-رئیس سازمان بازرسی کل کشورومعاونین ومشاورین وی .
14-روساوسرپرستان سازمانهاوادارات کل وادارات عقیدتی سیاسی نیرو-
های مسلح جمهوری اسلامی ایران وجانشینان ومعاونین آنان درسراسر کشور.
15-رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ومعاونین وی .
16-رئیس جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران ومعاونین وی .
17-استانداران .
18-معاونین ومشاورین استانداران .
19-فرمانداران .
20-بخشداران .
21-شهرداران وروسای مناطق شهرداری .
22-روساوسرپرستان سازمان های دولتی .
23-رئیس دانشگاه آزاداسلامی .
24-اعضای هیات مدیره ومدیران عامل بانکها.
25-اعضای هیات مدیره ومدیران عامل شرکتهای دولتی ووابسته به دولت
که حیطه وظایف واختیارات آنهابه کل کشورتسری دارد.
26-رئیس کل بانک مرکزی ایران ومعاونین ومشاورین وی .
27-روساوسرپرستان بنیادهای (مستضعفان ،شهید،15خرداد،مسکن ،)کمیته امدادامام خمینی (ره )نهضت سوادآموزی ،سازمان تبلیغات اسلامی ،دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ورئیس سازمان تعزیرات حکومتی وروسای اتاقهای بازرگانی وصنایع ومعادن وتعاون ومشاورین آنان .
28-شاغلین درنیروهای مسلح ووزرات اطلاعات .
ب -اشخاص زیرازداوطلب شدن درحوزه های انتخابیه قلمروماموریت خود محرومندمگراینکه سه ماه قبل ازثبت نام ازسمت خوداستعفانموده وبه هیچ وجه درآن پست شاغل نباشند.
1-ائمه جمعه دائمی .
2-قضات .
3-مدیران کل وسرپرستان دفاتروادارات کل استانهاومعاونین آنان .
4-مدیران کل وسرپرستان دفاتروادارات کل استانداریهاومعاونین آنان
5-روساوسرپرستان ادارات وسازمانهای دولتی ووابسته به دولت و معاونین آنان دراستان وشهرستان .
6-روساوسرپرستان دانشگاههاوموسسات آموزش عالی اعم ازدولتی و غیردولتی وروساوسرپرستان واحدهاوشعب آنها.
7-اعضای هیات مدیره ومدیران عامل شرکتهای دولتی ووابسته به دولت دراستان وشهرستان .
8-سرپرستان مناطق وروسای شعب بانکهادراستان وشهرستان
9-سرپرستان دفاترسازمان تبلیغات اسلامی درمرکزاستان وشهرستانها.
10-مدیران مراکزصداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و
ج -اعضای هیاتهای اجرائی وناظرین شورای نگهبان درحوزه انتخابیه تحت مسوولیت خود.
تبصره 1-کلیه مقامات دارای عناوین همطرازباعناوین مذکوردربندهای (الف )و(ب )مشمول این ماده می باشند.تشخیص همطرازی باسازمان امور اداری واستخدامی کشورمی باشد.
تبصره 2-درموردکسانی که طبق قوانین استخدامی ویاتعهدخدمت استعفای آنان منوط به پذیرش آن ازسوی مسوولین مربوطه باشدقبول استعفاء شرط است .همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوامی باشد.
تبصره 3-به هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی برقبول استعفاء وعدم اشتغال درپست ومقام ومشاغل یادشده دربندهای (الف )و(ب )این ماده سه ماه قبل ارثبت نام الزامی است .
تبصره 4-وزارت کشورموظف است حداقل چهارماه قبل ازثبت نام از داوطلبان مراتب راازطریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم برساند
ماده 30-اشخاص زیرازداوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:
1-کسانی که درجهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثرداشته اند.
2-ملاکین بزرگ که زمینهای موات رابنام خودثبت داده اند.
3-وابستگان تشکیلاتی وهواداران احزاب ،سازمانهاوگروههائی که غیر قانونی بوده آنهاازطرف مقامات صالحه اعلام شده است .
4-کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند
5-محکومین به ارتدادبه حکم محاکم صالحه قضائی .
6-مشهورین به فسادومتجاهرین به فسق .
7-محکومین به حدودشرعی مگرآنکه توبه آنان ثابت شده باشد.
8-قاچاقچیان موادمخدرومعتادین به این مواد.
9-محجورین وکسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل ونهم (49)قانون اساسی باشند.
10-وابستگان به رژیم سابق ازقبیل اعضای انجمنهای شهروشهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری وهیات رئیسه کانونهای حزب رستاخیز وحزب ایران نوین واعضای فعال آنهانمایندگان مجلسین سنا،شورای ملی سابق وماموران ساواک .
11-محکومین به خیانت وکلاهبرداری اختلاس وارتشاءوغضب اموال دیگران ومحکومین به سوءاستفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی .
فصل چهارم -هیات اجرائی
ماده 31-بلافاصله پس ازصدوردستورشروع انتخابات ازطرف وزارت کشور فرمانداریابخشدارمرکزحوزه انتخابیه دستورتشکیل هیاتهای اجرائی حوزه های فرعی رابه فرمانداریابخشدارحوزه های فرعی صادرنموده و خودموظف است ظرف شش روزدرمرکزحوزه انتخابیه هیات اجرائی انتخابات راباحضورهیات نظارت شورای نگهبان به ریاست خودوعضویت رئیس ثبت احوال مرکزحوزه انتخابیه ونه نفرمعتمدین موضوع ماده (32)تشکیل دهد
تبصره -درشهرستان وبخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یابخش تشکیل شده است یک نفرازاعضای شوراوبه انتخاب شورایکی ازنه نفرمعتمدین مذکورخوهدبود.
ماده 32-فرمانداریابخشدارمرکزهرحوزه انتخابیه جهت انتخاب معتمدین اصلی وعلی البدل هیات اجرائی موضوع ماده (31)سی نفرازمعتمدین بومی ساکن درمحل ویاساکنینی که حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت درحوزه انتخابیه هستندراازبین کلیه اقشارواجدشرایط دراین قانون انتخاب وبه منظورتاییدصلاحیت به هیات نظارت مربوط معرفی می نماید. هیات نظارت مزبورحداکثرظرف مدت سه روز نسبت به تاییدصلاحیت آنان اظهارنظرکتبی خودرابه فرمانداریابخشدارارسال می دارد.
فرمانداریابخشدارمرکزحوزه انتخابیه بلافاصله ازسی نفرمعتمدین محلی تاییدشده ازسوی هیات نظارت کتبادعوت به عمل آورده ومدعوین محلی تاییدشده ازسوی هیات نظارت کتبادعوت به عمل آورده ومدعوین حداکثرظرف دوروزازتاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهندوپس ازحضورحداقل دوسوم مدعوین (بیست نفر)درحضورهیات نظارت ازبین خودنه نفررابه عنوان معتمدین اصلی وپنج نفررابه عنوان معتمدین علی البدل هیات اجرائی بارای مخفی واکثریت نسبی آراءانتخاب می نمایند.
تبصره 1-چنانچه هیات نظارت معتمدین پیشنهادی فرمانداریابخشدار مرکزحوزه انتخابیه راتاییدننمودفرمانداریابخشدارمربوطه موظف است . به تعدادوبرابر افرادواجدشرایط دیگری رابه هیات نظارت پیشنهاد نماید.هیات نظارت موظف است حداکثرظرف بیست وچهارساعت نظرخودرا کتبااعلام نماید.اگربرای باردوم معتمدین پیشنهادی موردتاییدهیات نظارت مربوطه قرارنگیرنددرصورتی که حداقل بیست نفرموردتایید باشنداعضای اصلی وعلی البدل راازمیان خودانتخاب خواهندکردودر عدم توافق فرمانداربخشداروهیات نظارت شهرستان هیات نظارت استان باهماهنگی استاندارظرف بیست وچهارساعت باقیمانده ازسی نفرمعتمد راانتخاب خواهندکرد.
تبصره 2-معتمدین این ماده بایددارای ایمان والتزام عملی به اسلام (به جزحوزه های اقلیت دینی )وقانون اساسی وحسن شهرت وسوادخواندن ونوشتن بوده وازعوامل موثردرتحکیم رژیم سابق ووابسته به گروههای غیرقانونی نباشند.
تبصره 3-تعداداعضای هیات اجرائی مرکزحوزه انتخابیه وحوزه های فرعی وکیفیت ومهلت تشکیل آنهایکسان است .
تبصره 4-فرمانداران وبخشداران حوزه انتخابیه موظفندازمعرفی کسانی که درهیاتهای اجرائی وشعب اخذرای انتخابات قبل مرتکب تخلف شده باشندبرای عضویت درلیست معتمدین وعضویت شعب اخذرای خودداری نمایند. ماده 33-هیچیک اراعضای عیات اجرایی وناظرین شورای نگهبان واعضای شعب ثبت نام واخذرای نبایددرحوزه انتخابیه باداوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندان نسبی یاسببی داشته باشند.
الف -خویشاوندی نسبی :پدر-مادر-فرزند-برادروخواهر.
ب-خویشاوندی سببی :همسروپدر-مادر-برادروخواهراو.
ماده 34-اعضای هیات اجرایی پس ازپذیرفتن عضویت ملزم به شرکت در جلسات وامضای صورت جلسات وامضای صورتجلسات واعتبارنامه منتخبین وانجام سایروظایف قانونی می باشند.
تبصره 1-درصورت عدم شرکت فرمانداریابخشدارحوزه انتخابیه ویارئیس ثبت احوال درجلسات هیات اجرائی موظف است مراتب راطی صورتجلسه ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نماید.
تبصره 2-درصورت غیبت فرمانداریابخشدارویارئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه ویابروزهرنوع اختلاف درهیات اجرایی که منجربه توقف انتخابات شودهیات نظارت موظف است مراتب رابه فوریت به هیات نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره 3-هیات اجرائی موظف است درصورت جلسات وگزارش کارخودموارد غیبت اعضاراباذکرعلت غیبت به وزارت کشوراعلام دارد.
ماده 35-هرگاه درجریان انتخابات یک یاچندنفرازمعتمدین هیات اجرایی دوجلسه متوالی یاچهارجلسه متناوب ازحضوردرجلسات هیات اجرایی خودداری نمایندیاازسمت خوداستعفادهندویاهیات اجرائی راازاکثریت ساقط کنندبه جای آنان به ترتیب تعدادرای ازمعتمدین علی البدل وسیله فرمانداریابخشداردعوت به عمل خواهدآمد.درصورتی که بادعوت ازاعضای علی البدل بازهم اکثریت حاصل نگردد،ازباقیمانده ازمعتمدین (تاسی نفر)تامین خواهندنمود.
ماده 36-هیاتهای اجرایی فرعی بلافاصله پس ازانتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده وتعدادومحل استقرارشعب ثبت نام واخذرای راتعیین نموده وبه وسیله رییس هیات به فرمانداریابخشدارمرکزحوزه انتخابیه جهت طرح درهیات اجرائی مرکزحوزه انتخابیه اعلام می دارند.
ماده 37-جلسات هیاتهای اجرائی اصلی وفرعی باحضوردوسوم کلیه اعضا رسمیت یافته واخذتصمیم بااکثریت مطلق حاضرین خواهدبود.
تبصره -رای ممتنع درحکم رای مخالف خواهدبود.
ماده 38-هیات اجرائی مرکزحوزه انتخابیه پس ازتعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام واخذرای درمرکزحوزه انتخابیه وبررسی وتاییدوتصویب مصوبات هیاتهای اجرائی فرعی درموردتعدادومحل شعب ثبت نام واخذ رای نه روزقبل ازروزاخذرای مبادرت به انتشارآگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات ساعات اخذرای شرایط انتخاب کنندگان ، جرائم وتخلفات ومقررات جزایی ومحل شعب ثبت نام واخذرای درسراسر حوزه انتخابیه می نمایند.
تبصره -درصورت بروزبعضی ازمشکلات باموافقت وزارت کشورمهلت نه روز تاهفت روزتقلیل می یابد.
ماده 39-فرمانداریابخشدارمرکزحوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره درسطح حوزه انتخابیه رابه وزارت کشورارسال دارد یک نسخه ازاین آگهی هابه وسیله وزارت کشوربه هیات مرکزی نظارت برانتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می شود.
ماده 40-هیات اجرایی مرکزحوزه انتخابیه وحوزه های فرعی پس از انتشارآگهی انتخابات برای هرشعبه نام واخذرای پنج نفر(ودرشعب پرتراکم به تشخیص هیات اجرایی هفت نفر)ازمعتمدین محل که دارای سوادخواندن ونوشتن باشند،انتخاب وبه فرمانداریابخشدارجهت صدور حکم معرفی می نمایند.
تبصره 1-اعضاء شعب ثبت نام واخذرای ازبین خودیک نفررئیس ،یک نفر نایب رییس وبقیه اعضاءرابه عنوان منشی انتخاب می نمایندوبایستی ترتیبی اتخاذنمایندکه یک روزقبل ازروزاخذرای محل شعبه آماده برای اخذرای باشد.
تبصره 2-محل شعب ثبت نام واخذرای مندرج درآگهی انتخابات غیرقابل تغییراست مگراینکه دائرنمودن شعبه ویاادامه کارآن درمحل اعلام شده قبلی به علت حوادث غیرمترقبه یاهرعلت دیگری مقدورنباشد.که دراین صورت مراتب تغییرثبت نام واخذرای توسط هیات اجرایی وناظران شورای نگهبان باذکرتغییرثبت نام واخذرای توسط هیات اجرایی و ناظران شورای نگهبان باذکرعلت صورتجلسه شده وشعبه ثبت نام واخذ رای جدیددرکوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایرخواهد شدکه خللی درمراجعه رای دهندگان وتشخیص محل شعبه ایجادنشودوتبدیل شعبه بایدبه اطلاع مردم محل برسد.
تبصره 3-تشکیل شعب ثبت نام واخذرای درموزه هاممنوع می باشد.
ماده 41-فرمانداریابخشدارمرکزحوزه انتخابیه موظف است مستقیمایابا تفویض اختیاربه فرمانداریابخشدارحوزه های فرعی برای هریک ازشعب ثبت نام واخذرای یک نفرنماینده تعیین نماید.
ماده 42-هیاتهای اجرایی انتخابات مسوول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خودمی باشند.
تبصره -درمواردی که وزارت کشوربرای حسن انجام انتخابات دربرگزاری مرحله دوم ضروری بداندبااطلاع وتاییدهیات مرکزی نظارت برانتخابات دستورتجدیدانتخاب معتمدین هیات اجرائی حوزه انتخابیه راصادر خواهدنمود.
ماده 43-کلیه امورانتخابات بخش مرکزی راهیات اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می دهد.
ماده 44-هیات اجرایی فرعی باتصویب هیات اجرایی مرکزحوزه انتخابیه می تواندبرای مناطق صعب العبوروکوهستانی ومسافتهای دورونقاطی که تاسیس شعب ثابت اخذمقدورنیست شعب اخذرای سیارتشکیل دهد.هیات اجرایی مرکزحوزه انتخابیه نیزمی توانددرصورتی که لازم بداندنسبت به تاسیس شعب اخذرای سیاردرمرکزحوزه انتخابیه وبخش مرکزی اقدام نمایدودرهردوموردبایدبه اطلاع هیات نظارت برسد.وهمچنین نماینده ای ازهیات نظارت برسد.وهمچنین نماینده ای ازهیات نظارت درمعیت صندوق سیاربوده ومسیرگردش صندوق رادرصورتجلسه قیدوتاییدنماید.
فصل پنجم -اعلام داوطلبی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده 45-داوطلبان نمایندگی مجلس بایدظرف هفت روزازتاریخ انتشار دستورشروع انتخابات به وسیله وزارت کشوربامراجعه به فرمانداری یابخشداری مرکزحوزه انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت وتکمیل وتسلیم نمایند.
مراتب قبلابه وسیله وزارت کشورازطریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم خواهدرسید وفرمانداران وبخشداران مکلفندمراتب رابه وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
تبصره 1-داوطلبان ونمایندگی مجلس که واجدشرایط بوده ودرخارج از کشوربه سرمی برندبایدضمن مراجعه به سفارتخانه یاکنسول گری یا نمایندگی سیاسی مربوط به پرسشنامه داوطلبی خودرادرحضورمقامات ذی صلاح سفارت کنسولگری یانمایندگی سیاسی تنظیم کرده وسفارتخانه نیزمفادمندرج درپرسشنامه ومشخصات کامل داوطلب رابه وسیله تلکس یاسریع ترین وسیله مخابراتی یاازطریق وزارت امورخارجه به وزارت کشوراعلام می نمایدتادرمهلت قانونی نسبت به صلاحیت وی درهیات اجرایی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.
تبصره 2-داوطلبان نمایندگی می توانندفرم داوطلبی راازوزارت کشور دریافت وپس ازتکمیل به وزارت کشورارجاع نمایند.وزارت کشورموظف است دراسرع وقت مراتب رابه فرمانداری یابخشداری حوزه انتخابیه مربوطه اعلام نماید.
تبصره 3-تصویری ازفرم داوطلبی وتصویرشناسنامه ودوقطعه عکس کلیه داوطلبان ظرف حداکثرسه روزپس ازخاتمه ثبت نام توسط وزارت کشور به هیات مرکزی نظارت ارسال می گردد.
ماده 46-هریک ازداوطلبان نمایندگی مجلس شخصاوبه صورت کتبی می تواند انصراف خودرابه فرمانداری یابخشداری مرکزحوزه انتخابیه ویاوزات کشوراعلام نمایندومراتب انصراف توسط وزارت کشورفورابه اطلاع هیات مرکزی نظارت می رسد.عدول ازانصراف پذیرفته نمی شود.
ماده 47-فرمانداریابخشدارمرکزحوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل حژزه انتخابیه خودرابراساس مفادمندرج درپرسشنامه به وزارت کشوراعلام نماید.
وزارت کشورنیزموظف است تصویری ازمشخصات کامل داوطلبان راروزانه به هیات مرکزی نظارت اعلام نماید.
ماده 48-وزارت کشوروشورای نگهبان پس ازوصول مشخصات داوطلبان روزانه لیست کامل آنهاراتهیه وبه منظوربررسی سوابق آنهادررابطه باصلاحیتهای مذکوردراین قانون به وزارت اطلاعات ،دادستانی کل ، سازمان ثبت احوال کشورواداری تشخیص هویت وپلیس بین الملل درمرکز ارسال می دارد.مراکزمزبورموظفندظرف 5روزنتیجه بررسی رابادلیل و سندبه وزارت کشوروشورای نگهبان اعلام نمایند.
تبصره وزارت کشورمی توانددرصورت لزوم ازداوطلب نمایندگی مجلس انگشت نگاری به عمل آورد.
ماده 49-وزارت کشورموظف است پس ازوصول نتایج بررسی ازمراجع مذکور درماده (48) مراتب رابه فرمانداران وبخشداران مراکزحوزه های انتخابیه موظفندعینامدارک ونتایج بررسی رادرجلسه مشترک هیات اجرایی وهیات نظارت مرکزحوزه انتخابیه مربوط مطرح نماید.
ماده 50-هیات اجرایی مراکزحوزه های انتخابیه موظفندحداکثرظرف 10 روزپس ازپایان مهلت ثبت نام باتوجه به نتایج بدست آمده ازبررسی - های لازم ازمحل وبااستفاده ازنتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان دررابطه باصلاحیتهای مذکوردراین قانون رامورد رسیدگی قرارداده ونتیجه راکلا به هیاتهای نظارت اعلام نماید.
تبصره -ردصلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی بایدمستندبه قانون و براساس مدارک واسنادمعتبرباشد.
ماده 51-فرمانداران وبخشداران مراکزحوزه های انتخابیه مکلفند نظریه ردهیات اجرایی انتخابات رابه استنادقانونی ظرف یک روزبه داوطلبان ابلاغ نموده وباسریع ترین وسیله به زمینه اسنادومدارک به اطلاع هیات نظارت استان برساند.
تبصره -کسانی که صلاحیت آنان موردتاییدقرارنگرفته حق دارندظرف 4 روزازتاریخ ابلاغ به داوطلب شکایت خودرامستدلابه هیات نظارت استان اعلام نماید.
ماده 52-گزارشهاوشکایات واصله ظرف مدت 7روزپس ازپایان مهلت دریافت شکایت درجلسه هیات نظارت استان رسیدگی ونتیجه صورتجلسه می شود. چنانچه نظرهیات اجرایی مبنی برردصلاحیت داوطلب ،موردتاییدهیات نظارت استان نیزباشد،هیات نظارت مذکورموظف است دراین خصوص ،نظر هیات مرکزی نظارت رانیزکسب نماید.هیات نظارت استان درموردصلاحیت سایرداوطلبان نیزنظرخودرابه هیات مرکزی نظارت اعلام می نماید.
تبصره 1-هیات نظارت استان پس ازکسب نظرهیات مرکزی نظارت ،موظف است مراتب تاییدیاردصلاحیت کلیه داوطلبان رابااستنادقانونی طی صورت جلسه ای به فرمانداریابخشداراعلام نماید.
تبصره 2-فرمانداریابخشدارموظف است نظرهیات مرکزی نظارت مبنی بر تاییدیاردصلاحیت داوطلبان راکه ازهیات نظارت استان دریافت نموده است ،به نام بردگان ابلاغ نمایدتادرصورت اعتراض به ردصلاحیت خود کتبابه شورای نگهبان شکایت نماید
تبصره 3-درصورتی که نظرهیات مرکزی مبنی برردصلاحیت داوطلبان می باشدکه صلاحیت آنان موردتاییدهیات اجرایی مرکزحوزه انتخابیه قرارگرفته است داوطلبان می تواننداعتراض خودرابه شورای نگهبان تسلیم نماید.شورای نگهبان بیست روزپس ازاظهارنظرهیات مرکزی نظارت نظرقطعی ونهایی خودرادرخصوص تاییدیاردصلاحیت داوطلبان به وزارت کشوراعلام خواهدنمود.
ماده 53-درصورتی که معتمدین هیات اجرایی دربررسی صلاحیت داوطلبان وسایروظایف خودمقررات قانونی انتخابات رارعایت ننمایندفرماندار یابخشدارموظف است بااطلاع وتاییدهیات نظارت مرکزحوزه انتخابیه و بااطلاع وزارت کشورنسبت به تعویض هریک ازمعتمدین هیات اجرایی یا به طورکلی تشکیل مجددهیات اجرایی اقدام نمایدتعویض بعضی ازاعضا وهیات اجرایی اقدام نمایدتعویض بعضی اعضاءویاتغییرکل هیات اجرایی حسب موردطبق مواد(32)و(35)این قانون انجام خواهدشد.
ماده 54-درمواردی که طبق گزارشهاوشکایات واعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گرددکه اعضای هیاتهای نظارت ازقوانین ومقررات تخلف نموده اند،شورای نگهبان موظف است حسب موردومتناسب باتخلفات انجام شده برخوردقانونی نماید.
ماده 55-هریک ازنامزدهابه تنهای یاچندنامزدمشترکامی توانندبه طریق زیربرای شعب اخذرای یک نفرنماینده به هیات نظارت حوزه انتخابیه معرفی نماید
الف -حوزه های دارای یک نماینده به اعضای هرصندق یک نماینده
ب -حوزه های دارای دونماینده به اعضاء هردوصندق یک نماینده .
ج -حوزه های دارای سه نماینده به اعضاء هرسه صندق یک نماینده .
د-حوزه های دارای چهارنماینده به اعضاءهرچهارصندق یک نماینده .
ه -حوزه های دارای پنج نماینده به اعضاءهرپنج صندق یک نماینده .
و-حوزه های دارای شش نماینده به اعضاءهرشش صندق یک نماینده .
همچنین متناسب با تعدادنمایندگان هرحوزه انتخابیه به همان تعداد ازصندق هایک نماینده .
این نماینده گان می توانند درمحل شعب اخذ رای حضورداشته باشند. چنانچه تخلفی درشعب اخذرای صورت گیرندبون دخالت ،مراتب رابه هیاتهای اجرایی ونظارت بخش یا مرکزشهرستان کتبااعلام خواهندنمود حضورنمایندگان هریک ازکاندیدهاتاپایان اخذ رای وشمارش آراءو تنظیم صورت جلسه بلامانع است ممانعت از حضورنمایندگان کاندیدها درشعب اخذ رای ممنوع بوده وجرم محسوب می گرددومتخلف به مجازات مقرردرماده (83)قانون محکوم خواهدشد.
تبصره -حضوردیگرافرادبه جز مسوولین (مسوولین واعضاء صندوقهااخذ رای ،ناظرین شورای نگهبان وبازرسان وزارت کشورنمایندگان نامزدها) درشعب اخذرای تحت هرعنوان که باشدممنوع است وجرم محسوب می گردد مامورین انتظامی ومسوولین درصندوقهای اخذرای موظفندازحضورافراد غیرمسوول جلوگیری به عمل آورند.متخلفین به مجازات مقرردرماده (75)محکوم خواهندشد.
فصل ششم -تبلیغات
ماده 56-فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روزقبل ازروزاخذرای (مرحله اول ودوم )آغازوتابیست وچهارساعت قبل ازاخذ رای ادامه خواهدداشت .
ماده 57-استفاده ازهرگونه پلاکارد،تراکت ،دیوارنویسی وکاروانهای تبلیغاتی واستفاده ازبلندگوهای سیاردرخارج ازمحیط سخنرانی وامثال آن به استثناءعکس حداکثردردونمونه (فرم )وجزوه وسخنرانی وپرسش و پاسخ ازطرف نامزدهای انتخاباتی وطرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین ازاین ماده به سه تاسی روززندان محکوم می گردند.
تبصره -اعلام نظرشخصیتهادرتاییدنامزدهابه شرطی مجازاست که بدون ذکرعنوان ومسوولیت آنهاباشدومدرک کتبی مربوط به امضاءآنان تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد.
ماده 58-هیچ کس حق نداردآگهی یاپوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات راکه درمحلهای مجازالصاق گردیده درزمان قانونی تبلیغات پاره و یامعدوم یامخدوش نمایدوعمل مرتکب جرم محسوب می شود.
ماده 59-انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی ازتاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس ازصداوسیماومیزخطابه نمازجمعه ویاهر وسیله دیگری که جنبه رسمی ودولتی داردوفعالیت کارمندان درساعات اداری وهمچنین استفاده ازوسائل وسایرامکانات وزارتخانه هاو ادارات شرکتهای دولتی وموسسات وابسته به دولت وشهرداریهاوشرکتهاو سازمانهای وابسته به آنهاونهادهاوموسساتی که ازبودجه عمومی (به هرمقدار)استفاده می کنندوهمچنین دراختیارگذاشتن وسائل و امکانات مزبورممنوع بوده ومرتکب مجرم شناخته می شود.
تبصره 1-موسسات ونهادهایی که دارائی آنان ازاموال عمومی است همانند بنیادمستضعفان مشمول این ماده می باشند.
تبصره 2-نشریات ومطبوعات متعلق به سازمانهاوزارتخانه هاادارات نهادهاوموسسات یادشده درمتن این ماده حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی راولوبه صورت درج آگهی ندارند.
ماده 60-اعضای هیاتهای اجرایی ونظارت انتخاباتی حق تبلیغ له یا علیه هیچیک ازداوطلبان انتخاباتی رانخواهندداشت .
ماده 61-الصاق اعلامیه ،عکس ،پوسترهرگونه آگهی تبلیغاتی برروی علائم راهنمایی ورانندگی تابلوی بیمارستان هاتابلوی مدارس وسایر موسسات آموزشی منصوبه درمعابرعمومی توسط بخش دولتی ووابسته به دولت وصندوقهای پست باجه های تلفن پستهای برق وتلفن تابلوهاو املاک بخش خصوصی مگربارضایت مالکین یامتصرفین ممنوع است ومامورین انتظامی درصورت مشاهده چنین مواردی متخلفین راجلب وبه منظور تعقیب قانونی به مقامات قضائی تحویل می نمایند.فرمانداریهاو بخشداریهانیزبایدنسبت به امحاءچنین اوراقی اقدام نمایندواستنکاف ازاین وظیفه جرم محسوب می گردد.
ماده 62-هرگونه آگهی وآثارتبلیغاتی بایدقبل ازشروع اخذرای ازمحل شعبه ثبت نام واخذرای توسط اعضاءشعب امحاءگردد.
ماده 63-ستادهای انتخاباتی تنهادرهردهستان ومراکزبخشهاوشهرهاو شهرستانهادایرمی گردد.درشهرهای بزرگ درهرمنطقه شهرداری یک محل به عنوان ستادانتخاباتی می تواننددایرگردد.درمواردی که یک منطقه چندعنوان ازعناوین فوق الذکرراداشته باشددرحکم یک عنوان می باشد
تبصره 1-ستادتبلیغاتی انتخابات مرکزی است که فعالیتهای تبلیغاتی نامزدهامندرج درمواردفصل ششم این قانون درآن ساماندهی وانجام پذیرد.
تبصره 2-تشکیل ستادتبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد ونام مسوول به فرمانداری یابخشداری ممنوع است .
ماده 64-مطبوعات ونشریات حق ندارندآگهی یامطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنندویابرخلاف واقع مطلبی بنویسندکه دال برانصراف گروه یااشخاصی ازنامزدهای معین باشدودرهرصورت نامزدهاحق دارند پاسخ خودراظرف 18ساعت پس ازانتشارنشریه مزبوربدهندوآن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشند.درصورتیکه آن نشریه منتشرنشودمسوول آن بایدباهزینه خودپاسخ نامزدرابه نشریه مشابه دیگری ارسال دارندوآن نشریه مکلف به درج آن دراولین چاپ خودخواهدبود.انتشاراینگونه مطالب درغیرمطبوعات نیزممنوع است ونامزدمعترض حق داردنظرخودرامنتشرکند.
ماده 65-داوطلبان نمایندگی وطرفداران آنهابه هیچ وجه مجازبه تبلیغ علیه داوطلبان دیگرنبوده وتنهامی توانندشایستگی های خودیا داوطلب موردنظرشان رامطرح نمایندوهرگونه هتک حرمت وحیثیت نامزد های انتخابی برای عموم ممنوع بوده ومتخلفین طبق مقررات مجازات خواهندشد.
فصل هفتم -جرائم تخلفات
ماده 66-علاوه برجرائم مندرج دراین قانون ارتکاب امورذیل جرم محسوب می شود:
1-خریدوفروش رای .
2-رای گرفتن باشناسنامه کسی که حضورندارد.
3-تهدیدیاتطمیع درامرانتخابات .
4-رای دادن باشناسنامه جعلی .
5-رای دادن باشناسنامه دیگری .
6-رای دادن بیش ازیک بار.
7-توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین درورقه رای توسط افرادمتفرقه درمحل اخذرای .
8-اخلال درامرانتخابات .
9-کم یازوزیادکردن آراءیاتعرفه ها.
10-تقلب دررای گیری وشمارش آراء.
11-تقلب وتزویردراوراق تعرفه یابرگ رای یاصورتجلسات .
12-توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین درورقه رای ازطرف اعضاء شعبه اخذرای وناظرین وبازرسان .
13-تغییروتبدیل یاجعل ویاربودن ویامعدوم نمودن اوراق واسناد انتخاباتی ازقبیل تعرفه وبرگ رای وصورتجلسات وتلکس وتلفنگرامها وتلگرافها.
14-بازکردن یاشکستن قفل محل نگهداری ولاک ومهرصندوق های رای بدون مجوزقانونی .
15-جابجایی ،دخل وتصرف ویامعدوم نمودن اسنادانتخاباتی بدون مجوز انتخاباتی .
16-ایجادرعب ووحشت برای رای دهندگان یااعضاوشعب ثبت نام واخذرای بااسلحه یابدون اسلحه درامرانتخابات .
17-دخالت درامرانتخابات باسمت مجهول ویابه هرنحوغیرقانونی .
18-انجام یاعدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رای مردم ازناحیه اعضاوشعبه اخذرای باشدازقبیل خودداری کردن ازممهورنمودن برگه تعرفه یاشناسنامه یاانتقال صندوق اخذرای به غیرازمحل آگهی شده .
تبصره -چنانچه وقوع جرائم مندرج دراینماده موجب گرددکه جریان انتخابات دریک یاچندشعبه ثبت نام یااخذرای ازمسیرقانونی خود خارج شودودرنتیجه کلی انتخابات موثرباشدمراتب به وسیله وزارت کشوربه منظورطرح درشورای نگهبان به هیات مرکزی نظارت اعلام می گردد ماده 67-تشکیلات قضایی هرحوزه انتخابیه به منظورپیشگیری ازوقوع جرم ضمن هماهنگی باناظرین شورای نگهبان وهیات اجرایی اقدامات لازم رادرمحدوده مقررات معمول می دارد.
تبصره -ازموقع ثبت نام تاپایان انتخابات احضاروبازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی دررابطه بااتهامات قبل ازنامزدی و یاتخلفات انتخاباتی ممنوع است مگردرمواردی که به نظررئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گرددویااخذتامین و تضمین لازم ممکن نباشد.
فصل هشتم -شکایات ونحوه رسیدگی
ماده 68-هیاتهای اجرایی مراکزحوزه های انتخابیه موظفندازتاریخ تشکیل هیات اجرایی تادوروزپس اراعلام نتیجه اخذرای انتخابات شکایات واصله رابپذیرندوحداکثرظرف هفت روزازتاریخ شکایات در جلسه مشترک هیاتهای اجرایی ونظارت حوزه انتخابیه به آنهارسیدگی نمایند.
تبصره 1-کسانی که ازنحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانندظرف هفت روزازتاریخ اخذرای شکایت مستندخوررابه دبیر خانه شورای نگهبان نیزتسلیم دارند.
تبصره 2-شکایاتی قابل رسیدگی خواهندبودکه مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام ،نام خانوادگی ،نام پدر،شغل ،نشانی کامل ،شماره تلفن ،(در صورت داشتن تلفن )واصل امضاءشاکی راداشته باشد.
تیصره 3-درصورتی که شاکیان بدون دلیل ومدرک کسی رامتهم نمایدو عمل شاکی عنوان افتراداشته باشدقابل تعقیب وپیگیری است .
تبصره 4-طرح وبررسی شکایات درموردافرادمحرمانه بوده وافشای آن ممنوع است .
ماده 69-شکایاتی که درجریان انتخابات به هیات اجرایی تسلیم می شود مانع ادامه کارانتخابات نمی باشد.
ماده 70-هیات اجرایی پس ازبررسی شکایت وگزارشهاچنانچه تشخیص دهد که امورانتخابات دریک یاچندشعبه ازجریان عادی خارج شده وصحیح انجام نگرفته است باتاییدهیات نظارت انتخابات یک یاچندشعبه مزبور رادرصورتی که درسرنوشت انتخابات موثرنباشدباطل اعلام می نماید.
تبصره - چنانچه ابطال همه ویاقسمتی ازآراءیک یاچندصندوق آراءیک یاچندصندوق تخذرای درتغییرسرنوشت انتخابات موثرباشدتصمیم با شورای نگهبان است .
ماده 71-کلیه شکایات مربوط به انتخابات قبل ازارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشوربه هیات مرکزی نظارت ارسال و پس ازآن پرونده عینابه مجلس فرستاده خواهدشد.
تبصره -شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس ازصدوراعتبارنامه هابه مجلس ارسال دارد.
ماده 72-درصورتی که رسیدگی به شکایات هریک ازحوزه های انتخابیه منجربه توقف یاابطال انتخابات گردد،اعلام آن ازرسانه های گروهی ازاختیارات شورای نگهبان است .
تبصره -توقف یاابطال انتخابات درهرحوزه انتخابیه بایدمستندبه قانون وهمراه بااسنادومدارک معتبروبارای اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.
ماده 73-صدوراعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشدوشورای نگهبان می باشدوشورای نگهبان در اسرع وقت نظرخودرادرباره انتخابات اعلام می نمایدووزارت کشورموظف است بلافاصله دستورصدوراعتبارنامه رابدهد.
ماده 74-اعتبارنامه منتخبین به دستوروزارت کشوروبامهروامضاءهیات اجرائی وهیات نظارت درپنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان )ظرف مدت چهل وهشت ساعت تنظیم وصادرمی گردد.
تبصره -درصورتی که هریک ازاعضای هیاتهای اجرائی ونظارت پس ازاعلام نظرشورای نگهبان ازامضاءاعتبارنامه خودداری کنندمتخلف ازقانون محسوب وتاده سال ازعضویت درهیاتهای اجرائی ونظارت محروم خواهند شدواعتبارنامه باامضاءوزیرکشورورئیس مرکزی نظارت برانتخابات کشور معتبرخواهدبود.
فصل نهم -مجازات
ماده 75-مجازات مرتکبین جرائم وتخلفات مقرردربندهای (1)،(2)،(3)، (4)،(5)،(6)،(7)،(8)ماده (66)تاسه ماه حبس بایک میلیون (1000000) تاپنج میلیون (5000000)ریال جزای نقدی وهشت سال محرومیت ازعضویت درهیاتهای اجرائی ونظارت وشعب اخذرای می باشد.
ماده 76-مجازات مرتکبین جرائم وتخلفات مقرردربندهای (9)،(10)،(11 (12)،(13)،(14)،(15)،(18)ماده (66)ازشش ماه تادوسال حبس یاسه میلیون (3000000)تاپانزده میلیون (15000000)ریال جزای نقدی وحسب موردبه انفصال ازخدمات دولتی ازشش ماه تادوسال ودوازده سال محرومیت ازعضویت درهیاتهای اجرائی ونظارت وشعب اخذرای می باشد. ماده 77-مجازات مرتکبین جرایم مقرردربند(16)ماده (66)اعم ازمباشر ویامعاون ویاتحریک کننده درصورتی که محاربه صدق نکندهمان مجازات مقرردرماده (617)قانون مجازات اسلامی می باشد.
ماده 78-مجازات مرتکبین جرائم مقرردربند(17)ماده (66)علاوه برمجازات اسلامی دوازده سال محرومیت ازعضویت درهیتهای اجرایی ونظارت و شعب اخذرای می باشد.
ماده 79-مجازات تخلف ازمقررات مواد(11)،(24)،(34)،(40)،(53)،(60 وتبصره های مربوط بارعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است ازکسرحقوق فوق العاده شغل ویاعناوین مشابه حداکثرتا یک سوم ازیک ماه تایک سال ویاانصاف موقت ازیک ماه تایک سال . تبصره -چنانچه مرتکب ازکارکنان دولت نباشدازعضویت درهیاتهای اجرائی نظارت وشعب اخذرای برای مدت هشت سال محروم خواهدشد. ماده 80-مجازات تخلف ازمقررات مواد(57)،(58)پرداخت پانصدهزار (500000)تایک میلیون (1000000)ریال جزای نقدی می باشد.
ماده 81-مجازات مرتکبین تخلف مندرج درصدرماده (59)وتبصره (2)آن ازسه تاشش ماه یاجزای نقدی ازدومیلیون (2000000)تاده میلیون (10000000)ریال می باشد ومجازات مرتکبین جرائم مندرج درقسمت اخیرماده (59)وتبصره (1)آن همان مجازات مقرردرماده (598)قانون مجازات اسلامی خواهدبود.
ماده 82-مجازات تخلف ازمقررات ماده (61)ازیکصدهزار(100000)تادو میلیون (2000000)ریال جزای نقدی می باشدچنانچه مامورین انتظامی وسایرمقامات ومسوولین موظف ازانجام وظیفه مقرردرذیل ماده (61) استنکاف نمایندعلاوه برمجازات مقررفوق به انفصال موقت ازیک تاسه ماه محکوم می کردند.
ماده 83-مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (64)علاوه برکیفرمقرردر قانون مطبوعات جزای نقدی ازیک میلیون (1000000)تاپنج میلیون (5000000)ریال می باشددرصورتی که تخلف ارتکابی متضمن افتراءو اهانت باشدمرتکب به مجازات مقرردرقانون مجازات اسلامی محکوم خواهدشد.
ماده 84-مجازات مرتکبین تخلف مقرر درتبصره ماده (63)ازپانصدهزار (500000)تادومیلیون (2000000)ریال جزای نقدی می باشد. ماده 85-مجازات مرتکبین تخلف ازموضوع مقرردرصدرماده (65)جزای نقدی ازپنجاه هزارریال (50000)تایک میلیون (1000000)ریال می باشد
ماده 86-درکلیه مواردی که مرتکب هریک ازتخلفات موضوع این قانون ازداوطلبان نمایندگی باشندبه حداکثرمجازات مقررمحکوم خواهدشد.
ماده 87-دراجرای صحیح اصل نودونهم (99)قانون اساسی وحفظ بی طرفی کامل ناظرین شورای نگهبان موظفنددرطول مدت مسوولیت خودبی طرفی کامل راحفظ نمایندوجانبداری ناظرین به هرطریقی ازیکی ازکاندیداها جرم محسوب می شود.
تبصره -ناظرین شورای نگهبان درصورتی که مرتکب ازجرائم مربوط به هیاتهای اجرایی ویاهیاتهای اخذرای شوندبه مجازات جرائم مقرردر ماده (66)وتبصره ماده (53)برای این هیاتهامحکوم می گردند.
ماده 88-مجازاتهای این فصل به انواع مذکوردراین قانون منحصرنبوده وقاضی درهرموردمی تواندمتخلف رابه مجازات مذکوردراین قانون ویا مجازاتی که برای این تخلف درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده )مصوب 2/4/1375مقررگردیده محکوم نماید.
فصل دهم -تنهیدمقدمات ،تشکیل وافتتاح مجلس شورای اسلامی
ماده 89-فرمانداران وبخشداران مرکزحوزه انتخابیه موظفندپس ازاعلام ستادانتخابات کشورمبنی برصدوراعتبارنامه منتخبین حداکثرظرف چهل وهشت ساعت نسبت به صدوراعتبارنامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام ویک نسخه ازآن رابه منتخب یانماینده وی که کتبامعرفی می شودوبرای دریافت آن به فرمانداری یابخشداری مرکزحوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.
ماده 90-پس ازاعتبارنامه های دوسوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شداداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب رابه منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضاروزیر کشورمی رساند.
ماده 91-وزیرکشورپس ازفراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس ازنمایندگان منتخب دعوت می نمایدتادرتهران حضوریابند.نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روزازتاریخ دعوت وزیرکشورخودرابه اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.
ماده 92-وزیرکشورموظف است درجلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات رابه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 93-آیین نامه اجرایی این قانون راوزارت کشورتهیه وباتصویب هیات وزیران به اجراءمی گذارد.
ماده 94-کسانی که به موجب قانون سابق انتخابات مجلس شورای اسلامی وقانون تغییرعنوان شوراهای اسلامی روستایی که به شهرتبدیل شده اند مصوب 17/5/1378به جهت سمت ومقام خود ملزم به استعفاءبوده ودر مقرراستعفاءنموده اندمی تواننددرانتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی داوطلب شوندهمچنین کسانی که علاوه برافرادفوق الذکربراساس این قانون ملزم به استعفاءشده انددرصورتی می تواننددرانتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی داوطلب شوندکه ده روزپس ازتصویب و ابلاغ این قانون به رئیس جمهوراستعفاءبدهند.
این قانون پس ازتصویب وابلاغ به رئیس جمهورلازم الاجراءمی گردد. وزارت کشورموظف است بلافاصله پس ازتصویب این قانون مراتب رابه اطلاع عموم برساند.
قانون فوق مشتمل برنودوچهارماده وهفتادوپنج تبصره درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 9/9/1378به تاییدشورای نگهبان رسیده است
رئیس مجلس شورای اسلامی -علی اکبرناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15960
تاریخ تصویب :
1378/09/07
تاریخ ابلاغ :
1378/09/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)