جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 14255/41/1 24/8/1378

اداره کل اسنادواملاک استان

به علت توسعه شهرهاوتقسیم شدن بخشهای ثبتی ضرورت اصلاح ماده سه آیین نامه قانون ثبت لازم به نظرمیرسید،لذاالحاق یک تبصره به شرح زیربه محضرآیت ا...هاشمی شاهرودی دامت برکاته رییس محترم قوه قضاییه پیشنهادودرتاریخ 5/8/78به تصویب معظم له رسیده است .
تبصره الحاقی به ماده سه آیین نامه قانون ثبت
درصورتی که یک دفتراملاک برای یک بخش کافی نباشدبنابه پیشنهاد مدیرکل ثبت استان وتصویب سازمان ثبت اسنادواملاک کشوربخش مذکور به دویاچندناحیه تقسیم وبرای هرناحیه یک دفتراملاک تخصیص می یاد دراین صورت هرناحیه به نواحی دیگرمحدودوحدفاصل آنهااعم ازخیابان اصلی یاآثارطبیعی درصورت جلسه ای به امضای مدیرکل ورییس ثبت محل قیدمی گردد.
معاون قوه قضاییه ورییس سازمان ثبت اسنادواملاک کشور-محمدرضاعلیزاده

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15970
تاریخ تصویب :
1378/08/05
تاریخ ابلاغ :
1378/09/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :