ماده 1-دفترازدواج وطلاق ازیکدیگر تفکیک شده وهریک ازاین دودفتر جداگانه تهیه وچاپ خواهدشد.
ماده 2-اشخاص زیرمی توان به سردفتری ازدواج ازطریق آزمون کتبی و مصاحبه حضوری انتخاب نمود.
1-دارندگان مدرک کارشناسی یابالاتردررشته حقوق ،علوم ثبتی ،الهیات ومعارف اسلامی (گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ).
2-دارندگان گواهی پایان سطح عالی باتاییدشورای مدیریت حوزه علمیه قم .
3-دارندگان گواهی افتاءازمراجع مسلم اهل سنت که به تاییدرئیس قوه قضائیه رسیده باشد.
تبصره 1-افرادی که قبل ازتصویب این آئین نامه درآزمونهای مربوطه شرکت کرده وقبول شده اندصدورابلاغ آنان موکول به شرکت درمصاحبه وکسب موفقیت درآن خواهدبود.
تبصره 2-سردفترازدواج وطلاق اقلیت های دینی بارعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه آنان وشرایط مندرج درماده 4وتبصره 2آن وپس ازمعرفی وگواهی مراکزرسمی دینی مربوط منصوب خواهدشد.
ماده 3-آزمون کتبی ومصاحبه توسط هیاتی متشکل ازاشخاص واجدصلاحیت به پیشنهادرئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشوروتاییدرئیس قوه قضائیه به عمل خواهدآمد.
تبصره 1-موادامتحانی عبارتست از:ادبیات فارسی -عربی ،متون فقهی ، مقررات مربوط به ازدواج وطلاق ،حقوق مدنی احکام شرعی واطلاعات عمومی
تبصره 2-سوالات مربوط به متون متقاضیان سنی مذهب ازکتب فقهی آنان استخراج خواهدشد.
تبصره 3-ازافرادی که دارای درجه اجتهادازمبادی قانونی ذیربط باشندیااجتهادآنان به تاییدرئیس قوه قضائیه رسیده باشددرصورت دارابودن شرایط صرفاازآنان درخصوص مقررات مربوط به ازدواج وطلاق وحقوق مدنی امتحان به عمل خواهدآمد.
تبصره 4-هزینه برگزاری امتحان مبلغ پنج هزارتومان تعیین که پرداخت آن به عهده متقاضی است .
ماده 4-سران دفاترازازدواج وطلاق بایدواجدشرایط زیرباشند:
1-تدین به دین مبین اسلام .
2-اعتقادوتعهدبه نظام جمهوری اسلامی ایران واصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی .
3-ملتزم به احکام شرعی .
4-دارابودن حداقل 25سال شمسی .
5-حسن شهرت .
6-تاهل .
7-توانائی انجام کار.
8-داشتن کارت پایان خدمت یامعافیت دائم ازخدمت نظام وظیفه عمومی . تبصره 1-مفادمواد12قانون دفاتراسنادرسمی مصوب 1354و62مکرراصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1377نیزمجری خواهدبود.
تبصره 2-اقلیتهای دینی شناخته شده بایدمتدین به مذهب خودباشند.
ماده 5-سردفترطلاق ازبین سردفتران شاغل که حداقل 5سال سابقه داشته باشندویاافرادی که علاوه برشرایط مقرره دراین نظامنامه دراین نظامنامه دارای 30سال سن باشندانتخاب خواهدشد.
ماده 6-کسانی که به سردفتری ازدواج انتخاب می شوندمکلفندحداقل ظرف مدت 3ماه ازتاریخ دریافت ابلاغ نسبت به تاسیس دفترخانه اقدام نمایندوالا ابلاغ آنان کان لم یکن تلقی خواهدشد.
ماده 7-نقل وانتقال سردفتران ازدواج وطلاق مطابق مقررات مربوط به نقل وانتقال سردفتران اسنادرسمی خواهدبود.
ماده 8-مرخصی (استحقاقی ،استعلاجی )سردفترازدواج وطلاق تابع مواد14و 15آئین نامه بندهای قانون دفاتررسمی وکانون سردفتران ودفتریاران (اصلاحی 27/11/60)خواهدبود.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15970
تاریخ تصویب :
1378/08/22
تاریخ ابلاغ :
1378/09/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)