جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 21/9/1378بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه ها فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وبه استناداصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی توسعه و وتقویت دوره های تحصیلات تکمیلی (مقاطع D.hp وفوق تخصصی ) ازمحل اعتبارات ریالی - ارزی ردیفهای 113501 و 129024 قانون بودجه سال 1378 کل کشوررابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-دراین آیین نامه وزارتخانه های بهداشت درمان وآموزش پزشکی وفرهنگ وآموزش عالی وزارتخانه هاودانشگاههامراکزتحقیقاتی و موسسات آموزش عالی که دارای دوره های تحصیلات تکمیلی هستنددانشگاهها نامیده می شوند.
ماده 2-اعتبارات صرفه جویی شده موضوع این آیین نامه طبق دستور- العملی که به تصویب هریک ازوزرای وزارتخانه هامی رسدبه شرح زیر برای دانشگاههایی که می تواننددرجهت ایجادتقویت دوره های تحصیلات تکمیلی اقدام نمایندهزینه می گردد:
الف -قسمتی ازاعتبارات برای خریددستگاههای آزمایشگاهی ،تحقیقاتی ، کمک آموزشی ،موادووسایل مصرفی ،کتب ومجلات علمی به صورت پیش برگ (پروفرما)ودرمواردخاص به صورت خریدریالی طبق دستورالعمل وزارت - خانه ها.
ب -قسمتی ازاعتبارات جهت پرداخت حق الزحمه وهزینه های سفر،اقامت وبلیط هواپیمااساتیدمدعو(اساتیدخارجی یاایرانی مقیم خارج ازکشور) برای آموزشهای تخصصی دردوره های دکتری D.hp وفوق تخصصی .
ج -قسمتی ازاعتبارات جهت خریدکتب ومجلات علمی ورایانه توسط وزارت خانه هابرای ارایه به اساتیدتربیت کننده دکترای D.hp وفوق تخصصی
ماده 3-چنانچه دانشگاههااقدام به پذیرش دانشجویانی که بورس خارج ازکشورآنان باتوجه به امکانات داخل کشوربه بورس داخل تبدیل شده بنمایند،قسمتی ازهزینه های پیش بینی شده برای دانشجودرخارج از کشوربه عنوان شهریه تحصیلی به دانشگاههای داخل اختصاص می یابد. ماده 4-به ازای مدت اقامت دانشجویان بورسیه ترددی ودکترای مشترک درداخل کشورهزینه های دانشجوبه دانشگاههاپرداخت می شود.
ماده 5-دانشگاههامکلفندکلیه مبالغ تخصیص یافته حاصل ازاجرای این آیین نامه رافقط برای تقویت یاایجاددوره های تحصیلات تکمیلی هزینه نمایند.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15972
تاریخ تصویب :
1378/09/21
تاریخ ابلاغ :
1378/10/02
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :