جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 21/9/1378بنابه پیشنهادشماره 12569-57 مورخ 21/9/1378سازمان برنامه وبودجه وبه استناداصل 138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،طرح تحویل سال 2000رابه شرح زیرتصویب نمود:
1- اقدامات ویژه زمان تحویل سال 2000ازساعت 9صبح روزشنبه 4/10/78 شروع می شودوتاساعت 21روزپنج شنبه 16/10/1378ادامه می یابد.
2- اهداف طرح عبارتندازدریافت سریع اطلاعات تحلیل اطلاعات وپیشنهاد روش مناسب برخورداجرای دستوروبررسی نتایج آن وسرانجام اطلاع رسانی به مردم وجامعه جهانی .
3- ساختارتشکیلاتی :
ستادهای زیربرای تسریع دربررسی مشکلات پیش آمده وارایه راه حل تشکیل می شوند:
الف -ستادمرکزی به ریاست وزیرکشورویایکی ازمعاونان وی باعضویت یکنفربه انتخاب بالاترین مقام اجرایی هریک ازدستگاههای حساس ووزات امورخارجه سازمان صداوسیماوخبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ودبیر شورای عالی داده ورزی دروزارت کشورمستقرخواهدبود.
ب -ستادوزارتخانه دردستگاههای حساس مستقرمی باشد.مسوول سال 2000 رییس ستاداست وازسوی وزیرذی ربط یک نفربه عنوان معاون ستادتعیین خواهدشد.
ج -ستاداستان به ریاست استاندارویایکی ازمعاونان وی باعضویت یک نفرازهریک ازبخشهای دستگاههای حساس به انتخاب مسوول محلی در استانداریهامستقرخواهدشد.
4-دستگاههای حساس عبارتندازوزارتخانه های نفت ،نیرو،پست وتلگراف وتلفن ،صنایع ،معادن ،فلزات ،راه وترابری ،بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،دفاع (نیروهای مسلح ونیروی انتظامی (وسازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران .
5-وظایف ستادمرکزی
الف -دریافت گزارش مستمرازوضعیت هریک ازدستگاههای حساس ازستادهای مربوط مطابق جدول زمانبندی که تعیین وابلاغ خواهدشد.
ب -ارایه اطلاعات ازوضعیت کلی دستگاههابه مرکزبین المللی هماهنگی سال 2000که ازسوی سازمان ملل تاسیس شده است مطابق استانداردهای ابلاغ شده ازسوی آن مرکز.
ج -اطلاع رسانی به مردم به منظورجلب همکاری آنهادرصورت پیش آمد نامطلوب .
د-ایجادهماهنگی میان بخشهای مختلف تعیین اولویتهاوابلاغ دستورهای لازم به ستاددستگاههابراساس اولویتهای موردنظر.
6-وظایف ستادهای دستگاهها
الف -تهیه وارسال فهرستی ازنقاط حساس وآسیب پذیر(پالایشگاهها، نیروگاهها،مراکزمخابراتی ،کارخانه ها،فرودگاهها،تاسیسات نظامی ،.. براساس فرمی که چهارچوب کلی آن ستادمرکزی وجزییات آن توسط وزارتخانه مربوط تعیین خواهدشدوتاتاریخ 5/10/1378به ستادمرکزی ، نقاط حساس -مراکزی هستندکه ممکن است به علت مشکل سال 2000رایانه ها عملکردصحیح خودراازدست دهند.
نقاط آسیب پذیر-نقاطی هستندکه ممکن است به طورمستقیم یاغیرمستقیم تحت تاثیرمشکل سال 2000قرارگیرندوادامه فعالیت آنهادچاراختلال شودودرهرصورت خدمات عمومی موردنیازمردم ،ایمنی آنهاوامنیت جامعه مختل شود.
ب -تدوین وابلاغ روش مناسب برای ارتباط فوری وابلاغ دستورهای ضروری به مدیران ومسوولان نقاط حساس زیرمجموعه خودوارسال نسخه ای ازآن حداکثرتاتاریخ 5/10/1378به ستادمرکزی ،
ج -دریافت اطلاعات اطلاعات مستمرازنقاط حساس دستگاه درسطح کشورو ارایه گزارش منظم به ستادمرکزی ،
7-وظایف ستادهای استان
الف -دریافت مستمراطلاعات ازنقاط حساس واقع دراستان مربوط ارایه منظم خبرودرصورت لزوم ارایه پیشنهادبه ستادمرکزی برای حل مشکل باکمترین پی آمداحتمالی ،
ب -بسیج امکانات دولتی ومردمی برای مقابله باپی آمدهای نامطلوب وکاهش هرچه بیشتراختلالات درخدمات عمومی ،
ج -آماده نگهداشتن نیروهای انتظامی ،بسیج ،مراکزفوریتهای پزشکی و.. برای رسیدگی سریع به حوادث احتمالی .
8-نیازهای مالی طرح
الف -مبلغ یک میلیارد(1000000000)ریال ازمحل اعتبارردیف 503001 دراختیاروزارت کشورقرارمی گیردتاجهت نیازهای تدارکاتی ،نیروی انسانی واطلاع رسانی مرکزی وستادهای استانی هزینه شود.
ب -هروزارتخانه ودستگاه حساس ازمحل منابع خودامکانات موردنیاز(از جمله امکانات مالی )ستادمربوط راتامین می نماید.
9-مدیران ومسوولان مراکزحساس که ازسوی وزارتخانه های ذی ربط معین شده اندبایددرتمام مدت مشخص شده تحویل سال 2000آماده ودردسترس باشند.
10-چنانچه ستادمرکزی لازم تشخیص دهد،مدت فعالیت ستادهای تحویل سال 2000راتازمان مناسب تمدیدمی نماید.درغیراین صورت ستادهاو سازمان اجرایی تحویل سال 2000درساعت 21روزپنج شنبه 16/10/1378 منحل می شود.
11-درصورتی که ستادمرکزی لازم بداندستادموردنظردرتصویبنامه شماره 24986مورخ 25/5/1378هیات وزیران تشکیل شده وتصمیم گیری خواهدنمود
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15972
تاریخ تصویب :
1378/09/21
تاریخ ابلاغ :
1378/10/02
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :