جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.شماره 9562/78/1 25/9/1378

مدیرعامل محترم شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور
تصویرنامه شماره 13583/3/ه ش مورخ 7/9/1378وزارتین کشورودادگستری وضمیمه آن درخصوص تعیین نقاط اقامت اجباری محکومان جهت ملاحظه و اقدام مقتضی قانونی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرحوزه ریاست قوه قضائیه -محمودشیرج

شماره 13583/3/ه ش
حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
احتراماهمانگونه که استحضاردارندبراساس تبصره الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مصوب 23/2/1377مجلس شورای اسلامی )مقررگردیده بودنقاط اقامت اجباری محکومان توسط وزارت دادگستری وشورای امنیت کشورتعیین وبه قوه قضاییه اعلام گردد.
باعنایت به مصوبه فوق الاشاره به پیوست لیست اسامی شهرهای مشمول تبصره که باهمکاری وهماهنگی ءزارت کشورووزارت دادگستری تهیه شده و درجلسه مورخ 11/8/78شورای امنیت کشورموردتاییدقرارگرفته است ،جهت استحضاروصدوردستورلازم ارسال می گردد.ضمناباتوجه به اینکه اوضاع سیاسی ،اجتماعی واقتصادی شهرستانهامرتبادرحال تغییروتحول می باشد پیشنهادمی شودپس ازگذشت مدت 10سال مجددادرتعیین نقاط تجدیدنظر بعمل آید.
شوشتری سیدعبدالوهاب موسوی لاری
وزیردادگستری وزیرکشورورئیس شورای امنیت کشور


1-ایذه 17-دره شهر 33-قائن
2-مسجدسلیمان 18-شیروان وچرداول 34-ابرکوه
3-باغمک 19-دهدشت 35-بافق
4-رامهرمز 20-یاسوج 36-مهریز
5-استهبان 21-دوگنبدان 37-نیک شهر
6-اقلید 22-آشتیان 38-میناب
7-فیروزآباد 23-سربند 39-لامرد
8-نی ریز 24-اردل 40-دامغان
9-برازجان 25-لردگان 41-تویسرکان
10-خورموج 26-کلیبر 42-فردوس
11-ازنا 27-گرمی 43-شهربابک
12-سلسله 28-هریس 44-بافت
13-دلفان 29-مراغه 45-بیجار
14-تکاب 30-طبس 46-دیواندره
15-خدابنده (گرماب ) 31-کاشمر 47-سنقزوکلیائی
16-قیدار 32-گناباد 48-سمیرم

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15974
تاریخ تصویب :
1378/08/11
تاریخ ابلاغ :
1378/10/05
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :