جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 21/9/1378بنابه پیشنهادرییس جمهوروبر اساس اصل یکصدوبیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آقایان حسین نمازی وزیراموراقتصادی ودارایی ،محمدعلی نجفی معاون رییس جمهورورییس سازمان برنامه وبودجه ،محمدباقریان معاون رییس جمهورودبیرکل سازمان اموراداری واستخدامی کشوروطهماسب مظاهری دبیرستاداقتصادی دولت ووزیردستگاه ذی ربط(واگذارنده )به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهوردرموردنحوه اجرای بندهای (ج )و(ی )تبصره (10)قانون بودجه سال 1378کل کشوروپرداخت چهارهزارمیلیارد
(4000000000000)ریال ازبدهیهای دولت به صندوق بازنشستگی کشوری ویکصدمیلیارد(100000000000)ریال ازبدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی جهت تصمیم گیری درمواردزیرتعیین می شوند:
1-انتخاب اموال یاسهام قابل واگذاری (موضوع بندهای یادشده )به صندوق بازنشستگی وسازمان تامین اجتماعی (شامل نوع ومیزان یادرصد آن )باتوافق سازمان بازنشستگی وسازمان تامین اجتماعی حسب موردو تعیین روزمعامله یاانتقال سهام دربورس .
2-تصویب واگذاری قطعی اموال ژسهام تعیین شده .
3-تعیین قیمت سهام قابل واگذاری (موضوع بندهای یادشده )به صندوق بازنشستگی وسازمان تامین اجتماعی (شامل نوع یادرصد آن )باتوافق سازمان بازنشستگی وسازمان تامین اجتماعی حسب موردوتعیین روز معامله یا انتقال سهام دربورس .
2-تصویب واگذاری قطعی واگذاری اموال وسهام تعیین شده .
3-تعیین قیمت سهام موضوع بند(ج )باتوافق سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی (حسب مورد)براساس قیمت بورس ودرمواردی که سهام قابل قیمت گذاری توسط بورس نباشد ونیزدرموردسایراموال براساس قیمت کارشناسی .
تبصره -قیمت سهام موضوع بند(ی )تبصره (10)(درموردسهام عرضه شده در بورس )قیمت روزانتقال سهام دربورس اوراق بهادارتهران ودرغیراین صورت به قیمتی است که باضوابط بورس وتوسط سازمان بورس اوراق بهادارتهران تعیین می شود.
4-اتخاذتصمیم درخصوص نحوه ثبت دفاترمالی وتسویه حساب فیمابین دولت صندوق بازنشستگی ودستگاه اجرایی ویاشرکتهای دولتی مربوطه
5-اعمال هرگونه شرط یاتعهدازصندوق بازنشستگی به عنوان شرط ضمن عقدازقبیل تکمیل طرحهای نیمه تمام ،ادامه فعالیت وتوسعه تولید، حداقل اشتغال ،فروش تدریجی سهام به مردم ،صادرات وبهبودکیفیت . تصمیمات نمایندگان ویژه بااکثریت آراءدرمواردفوق اتخاذمی شوددر حکم تصمیمات رییس جمهوروهیات وزیران بوده ولازم الاتباع است وبا رعایت ماده (19)آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدورخواهدبود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15976
تاریخ تصویب :
1378/09/21
تاریخ ابلاغ :
1378/10/07
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :