جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 28/9/1378بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه های جهادسازندگی واموراقتصادی ودارایی وبه استنادبند(د)تبصره (48) قانون بودجه سال 1378کل کشورآیین نامه اجرایی انتشاریکصدمیلیارد ریال اوراق مشارکت رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-وزارت جهادسازندگی (شرکت سهامی شیلات ایران )می تواندبرای تکمیل عملیات طرح ایجادتاسیسات زیربنایی جهت سایت های پرورشی ماهی ومیگوبه شماره طبقه بندی 40105214مندرج درقسمت دوم پیوست شماره (1)قانون بودجه سال 1378کل کشورازمحل درآمدناشی ازفروش اوراق مشارکت تبصره یادشده استفاده نماید.
ماده 2-به بانک مرکزی اجازه داده می شودضمن انتخاب بانک عامل (کارگزار)نسبت به انتشاروفروش اوراق مشارکت تامبلغ یکصدمیلیارد (100000000000)ریال حداکثرظرف دوماه ازتاریخ تصویب این آیین نامه ازطریق بانک عامل (کارگزار)اقدام ووجوه حاصل ازفروش اوراق یادشده رابه حساب جاری ویژه ای که برای این منظوربه نام خزانه نزدبانک عامل (کارگزار)افتتاح خواهدشدواریزنماید.
ماده 3-وجوه واریزشده به حساب خزانه طبق شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی فوق وسازمان برنامه وبودجه هزینه می گردد.
ماده 4-باتوجه به ماهیت وزمان بازگشت سرمایه دراین قبیل طرحها، سودعلی الحساب این اوراق نوزده درصد(19%)تعیین می گرددکه هرسه ماه یک باربه دارندگان اوراق پرداخت خواهدشد.اوراق مشارکت با امضای رییس سازمان برنامه وبودجه ووزیراموراقتصادی ودارایی انتشار می یابدوارزش وتعدادقطعات آنهاتوسط بانک مرکزی تعیین می شود. تبصره -دارندگان اوراق مشارکت بعدازاتمام دوره مشارکت وبهره - برداری ازطرح درواگذاری طرحهادراولویت خواهندبود.
ماده 5-وزارت جهادسازندگی (شرکت شیلات ایران )تمهیدات لازم رابرای تامین هزینه های مربوط به تبلیغ ،کارگزاری ،حسابرسی وانتشاراوراق مشارکت ازمحل منابع مربوط به فروش آنهامعمول می داردوازطریق بانک مرکزی به بانک عامل پرداخت می نماید.
ماده 6-بانک مرکزی موظف است درجهت تضمین اصل وسودمتعلق به اوراق مشارکت به عموم ازطریق بانک عامل (کارگزار)اقدام نماید.سازمان برنامه وبودجه نیزدرمقابل اعتبارات لازم جهت پرداخت سودعلی الحساب درهردوره وضمانتهای لازم جهت بازخریداوراق مشارکت درسررسیدوسود متعلق به آن رابه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه می نماید
ماده 7-سازمان برنامه وبودجه موظف است ضمن هماهنگی بابانک مرکزی نسبت به تامین وپرداخت سودعلی الحساب اوراق مشارکت درمقاطع سه ماهه به دارندگان اوراق ازطریق بانک عامل (کارگزار)اقدام نمایدو همزمان مبالغ پرداختی بایت سودعلی الحساب طرح رابه دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام کند.
ماده 8-سازمان حسابرسی به عنوان امین موضوع این آیین نامه تعیین می گرددتاضمن نظارت برحسن اجرای مصارف وجوه اوراق درقالب موافقت نامه مبادله شده باسازمان برنامه وبودجه نسبت به تعیین سودقطعی اوراق مشارکت طرح اقدام کند.
سودقطعی به کسرسودهای علی الحساب پرداخت شده درطی مدت اوراق مشارکت ازاعتبارات مصوب درقوانین بودجه سالیانه کل کشورتامین و درخاتمه مدت اوراق مشارکت طرح پرداخت خواهدشد.
ماده 9-بانک عامل (کارگزار)موظف است درصورت تمایل بعضی ازدارندگان اوراق مشارکت درجهت فروش اوراق خودازانقضای سررسیدآن نسبت به بازخریدآن اوراق به مبلغ اسمی آن وبامحاسبه سودعلی الحساب متعلق درتاریخ بازخریداقدام کندودرمقابل سازمان برنامه وبودجه اعتبار لازم جهت اوراق بازخریدشده رادراختیاربانک عامل قرارمی دهد.
ماده 10-کل اوراق مشارکت توسط بانک عامل (کارگزار)دریک نوبت ودر ظرف مدت معین به عموم عرضه خواهدشد.
ماده 11-وزارت جهادسازندگی (شرکت شیلات ایران )موظف است بافراهم نمودن تمهیدات لازم مطابق آیین نامه مربوط به پذیرش اوراق مشارکت دربورس اوراق مذکوردراین آیین نامه رابه بورس ارایه نماید.بورس اوراق بهادارموظف به پذیرش وانجام معامله دربورس می باشد.
ماده 12-این آیین نامه ازتاریخ تصویب لازم الاجرامی باشد.ومصوبه شماره 49512/ت 22163ه مورخ 14/9/1378لغومی گردد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15981
تاریخ تصویب :
1378/09/28
تاریخ ابلاغ :
1378/10/15
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :