جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 5/10/1378بنابه پیشنهادشماره 6014/102 مورخ 25/9/1378سازمان برنامه وبودجه تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی تبصره (3)قانون بودجه سال 1378کل کشور-موضوع تصویب نامه شماره 8985/ت 21254ه مورخ 14/4/1378-به شرح زیراصلاح می شود:

1-متن زیربه عنوان بند(8)به ماده (23)اضافه می شود:
8-کمیته های برنامه ریزی استان باعنایت به عملکردنه ماهه درخواستها امکانات واولویتها،مجازندضمن حفظ سقف تسهیلات بخشهای کشاورزی ، صنایع معادن وخدمات استان ،نسبت به جابجایی اعتباربین فعالیتهای خاص هربخش به میزان پنجاه درصد(50%)وحداکثرتاپانزدهم بهمن ماه اقدام وبدون رعایت به الزام تعیین شده درآیین نامه مصوب برای طرحهای تعاونی ومناطق محروم طرحهای حایزشرایط رابررسی وتصویب نماید.
2-ردیفهای (1)و(10)جدول شماره (6)پیوست تصویب نامه یادشده به شرح زیرتعیین می یابد:
شماره - موضوع تسهیلات - تسهیلات بازپرداخت تغییردر
پرداختی مانده
1- اتحادیه شرکتهای تعاونی - 120000 90000 30000 مصرف ومسکن کارکنان آموزش وپرورش
10- چاپ کتب درسی (شرکت افست - 65000 65000 0 وچاپ ونشر)
3-ردیفهای (24)و(113)جدول شماره (2)پیوست تصویب نامه یادشده به شرح زیرتغییرمی یابد:
شماره ردیف عنوان شرکت سقف مجاز-بازپرداخت -تسهیلات تکلیفی بودجه ای تسهیلات تضمینی (تغییر
درمانده )
24-216500 شرکت مهندسی 300000 152348 73000 آب وفاضلاب
113-286650 شرکت عمران و 100000 0 20000 بهسازی شهری
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15981
تاریخ تصویب :
1378/10/05
تاریخ ابلاغ :
1378/10/15
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :