جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


ماده 1-ازتاریخ اجرای این قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران (هیات امنای ارزی که دراین قانون هیات نامیده خواهدشدبه صورت نهادعمومی غیردولتی فعالیت می نماید.
ماده 2-تعداداعضای هیات پنج نفرمی باشدکه توسط وزیربهداشت ،درمان وآموزش پزشکی منصوب می شوند.
تبصره 2-تعداداعضای هیات پنج نفرمی باشدکه توسط وزیربهداشت درمان وآموزش پزشکی منصوب می شوند.
تبصره -اعضای هیات دراولین جلسه یک نفررابه عنوان رییس ازبین خود تعیین می نمایند.
ماده 3-اهداف هیات به شرح زیرمی باشد:
الف -ایجادزمینه معالجه همه بیماران درداخل کشوروبی نیازکردن کشورازاعزام بیماربرای معالجه به خارج ازکشور.
ب -کاهش وابستگی علمی وفنی درزمینه مداوای بیماریهای بیماران یاد شده دربندفوق .
پ-صرفه جویی ارزی .
ماده 4-وظایف واختیارات هیات درچارچوب اهداف فوق به شرح زیرمی باشند الف -ایجادهرگونه تسهیلات برای واحدهای درمانی داخل کشوروتجهیز آنها.
ب -بهبودکیفی وکمی امکانات مراکزآموزشی ودرمانی داخل کشور. پ0اعزام متخصصان پزشکی وپیراپزشکی وحرفه های وابسته برای دوره های آموزشی .
تبصره -شرایط انتخاب اشخاص اعزامی وتعیین مصادیق آن برعهده هیات امنای می باشد.
ت -زکینه سازی وایجادامکانات درخصوص مواردذکرشده دربندهای (الف ) (ب )(پ )این ماده برای ساخت وسرمایه گذاری درتولیددرحدامکان با رعایت قوانین ومقررات مربوط .
ماده 5-اعتبارات مندرج درقانون بودجه سالانه کل کشور(اعم ازریالی وارزی )به صورت کمک ،به طورمستقیم توسط خزانه به حساب هیات واریز می شودومصرف آن تابع مقرراتی است که توسط هیات بااخذنظرازوزارت اموراقتصادی ودارایی تهیه وبه تصویب وزیربهداشت ،درمان وآموزش پزشکی خواهدرسید.
ماده 6-واردات وخروج موقت یادائم تیوپ مستعمل وقطعات دستگاههای پزشکی جهت تعمیر یاجایگزینی (یابرای گرفتن تخفیف ارزی )ازکشوربرای هیات امنابدون سپردن تضمین بلامانع است . هیات امناگزارش وسایل واردشده خودراجهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی وسازمان انرژی اتمی ارسال می داردونیازبه کسب مجوزجداگانه ای نداردوگزارش کلی اصلاحات بعدراجهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی ارسال می کند. دانشکده هاودانشگاههای علوم پزشکی ،بیمارستانهاوموسساتی که از امکانات هیات امناءاستفاده می کنندموظفندمفادآیین نامه ای راکه به پیشنهادهیات امناءبه تصویب بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی می رسد اجراءنمایند.
تجهیزات وملزومات پزشکی وقطعات یدکی مربوط که توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وبخش خصوصی باتاییدوزارتخانه مزبورواردمی شود وتجهیزات وملزومات موردنیازبنیادجانبازان ومستضعفان ومعلولین سازمان بهزیستی ازجمله صندلی چرخداردرصورت موافقت دولت ازمعافیت مذکوردربندمربوط به هیات امناءبرخوردارخواهدبود.هیات امنامی تواند برای راه اندازی واحدهای مربوط به خودومراکزبهداشتی ودرمانی و بیمارستانهای توسعه یافته باتاییدسازمان اموراداری واستخدامی کشوروتصویب هیات وزیران پایوران موردلزوم رااستخدام نماید. دونفرازنمایندگان مجلس (یک نفرازکمیسیون اموربهداری وبهزیستی و یک نفرازکمیسیون برنامه وبودجه )به انتخاب مجلس درجلسات هیات امناءبه عنوان ناظرشرکت وبرنحوه هزینه نمودن ردیف مربوط به هیات امناءنظارت خواهندکرد.
هیات امناءموظف است هرچهارماه یکبارگزارش کلی به عملکردخودرابه کمیسیون بهداری وبهزیستی مجلس ش ءرای اسلامی ارسال نماید.
ماده 7-پرداختهاودریافتهاوواردات وارسال قطعات مصرفی هیات به خارج ازکشورازهرگونه مالیات عوارض ،حقوق گمرکی ،بیمه محلی ،ثبت سفارش وپرداخت مابه التفاوت معاف است .
ماده 8-آیین نامه داخلی هیات امناءتوسط آن هیات تهیه وبه تصویب وزیربهداشت ،درمان وآموزش پزشکی خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل برهشت ماده ودوتبصره درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ بیست ویکم آذرماه یکهزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 28/9/1378به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -علی اکبرناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15983
تاریخ تصویب :
1378/09/21
تاریخ ابلاغ :
1378/10/19
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :