جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 5/10/1378به استنادماده (66)قانون خدمت وظیفه عمومی -مصوب 1366-تصویب نمود:

تبصره ماده (103)آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی -موضوع تصویبنامه شماره 31940مورخ 15/5/1364-به عنوان تبصره (1)تلقی شده متن زیربه عنوان تبصره (2)به ماده یادشده الحاق می شود: تبصره 2-فرزندان مشمول مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ازکشورهمچنین کسانی که براساس قوانین مربوط تحت کفالت یا ولایت قانونی آنهاهستندباتاییدوزارت امورخارجه وارایه تعهدکتبی می توانندمادام که ماموریت والدین آنهادرخارج ازکشورادامه دارد ایشان راهمراهی نمایند.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15986
تاریخ تصویب :
1378/10/05
تاریخ ابلاغ :
1378/10/22
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :