جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 23/8/1378باتوجه به نظرریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2107ه /ب مورخ 29/9/1377) تصویب نمود:

اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی اموردام کشورموضوع تصویبنامه شماره 55282/ت 18012ه مورخ 11/3/1376به شرح زیراصلاح می شود:
1-دربند(ج )ماده (6)عبارت بارعایت قوانین ومقررات مربوط بعداز عبارت جهت نیل به هدفهای شرکت اضافه می شود.
2-دربند(د)ماده (11)عبارت بارعایت قوانین ومقررات مربوط بعداز عبارت این اساسنامه اضافه می شود.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 5821/21/78مورخ 22/9/1378شورای محترم نگهبان به تاییدشورای یادشده رسیده است .
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
15986
تاریخ تصویب :
1378/08/23
تاریخ ابلاغ :
1378/10/22
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :