جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 28/9/1378بنابه پیشنهادمشترک شماره 2940/80-5999/102مورخ 24/9/1378وزارت جهادسازندگی وسازمان برنامه وبودجه تصویب نمود:

مبلغ مندرج درماده (1)آیین نامه اجرایی قانون نحوه تادیه مطالبات صندوق تامین معذوریت ازکاروازکارافتادگی جهادسازندگی ازدولت - مصوب 9/9/1376-موضوع تصویسب نامه شماره 8385/ت 21296ه مورخ 25/6/1378-ازیکصدوبیست ونه میلیاردودویست وسی یک میلیون (129231000000)ریال به هشتادونه میلیاردوهفتصدوهفتادوپنج میلیون (89775000000)ریال تغییرمی یابد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15986
تاریخ تصویب :
1378/09/28
تاریخ ابلاغ :
1378/10/22
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :