جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 5/10/1378بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه - های نیروواموراقتصادی وبه استنادبند(ب )تبصره (48)قانون بودجه سال 1378کل کشورآیین نامه اجرایی انتشاریکصدوپنجاه میلیاردریال اوراق مشارکت رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-وزارت نیرووشرکتهای تابعه می توانندجهت تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تامین آب وشبکه های آبیاری وزهکشی وطرحهای آبرسانی و فاضلاب شهری تامرحله بهره برداری ازمحل درآمدناشی ازفروش اوراق مشارکت موضوع تبصره یادشده وتلفیق آن بامنابع درآمدعمومی استفاده نمایندژعناوین طرحهاومبالغ اختصاصی به هرکدام توسط وزارت نیرووسازمان برنامه وبودجه حداکثرظرف دوهفته ازتاریخ تصویب این آیین نامه تعیین می شود.
ماده 2-به بانک مرکزی اجازه داده می شودضمن انتخاب بانک عامل (کارگزار)نسبت به انتشاروفروش اوراق مشارکت تامبلغ یکصدوپنجاه میلیارد(150000000000)ریال حداکثرظرف 5/1ماه ازتاریخ تصویب این آیین نامه ازطریق بانک عامل (کارگزار)اقدام ووجوه حاصل ازفروش اوراق یادشده رابه حساب جاری ویژه ای که برای این منظوربه نام خزانه نزدبانک عامل (کارگزار)افتتاح خواهدشدواریزنماید.
ماده 3-وجوه واریزشده به حساب خزانه طبق شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی ذی ربط وسازمان برنامه وبودجه هزینه می گردد.
ماده 4-باتوجه به ماهیت وزمان بازگشت سرمایه دراین قبیل طرحها، سودعلی الحساب این اوراق نوزده درصد(19%)تعیین می شودکه هرسه ماه یکباربه دارندگان اوراق پرداخت خواهدشد.اوراق مشارکت با امضای رییس سازمان برنامه وبودجه ووزیراموراقتصادی ودارایی انتشارمی یابدوارزش وتعدادقطعات آنهاتوسط بانک مرکزی تعیین می شود تبصره -دارندگان اوراق مشارکت پس ازاتمام دوره مشارکت وبهره برداری ازطرح برای تخصیص آب کشاورزی درطرح دراولویت خواهندبود.
ماده 5-وزارت نیرووتمهیدات لازم برای تامین هزینه های مربوط به تبلیغ ،کارگزاری ،حسابرسی وانتشاراوراق مشارکت ازمحل منابع داخلی شرکتهای تابعه یابخشی ازمنابه مربوط به فروش آنهامعمول می دارد وازطریق بانک مرکزی به بانک عامل پرداخت می نماید.
ماده 6-بانک مرکزی موظف است درجهت تضمین اصل وسودمتعلق به اوراق مشارکت به عموم ازطریق بانک عامل (کارگزار)اقدام نماید.سازمان برنامه وبودجه نیزدرمقابل اعتبارات لازم جهت سودعلی الحساب درهر دوره وضمانتهای لازم جهت بازخریداوراق مشارکت درسررسیدوسودمتعلق به آن را،به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه می نماید.
ماده 7-سازمان برنامه وبودجه موظف است ضمن هماهنگی بابانک مرکزی نسبت به تامین وپرداخت سودعلی الحساب اوراق مشارکت درمقاطع سه ماهه به دارندگان اوراق ازطریق بانک عامل (کارگزار)اقدام نماید وهمزمان مبالغ پرداختی بابت سودعلی الحساب طرح رابه دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام کند.
ماده 18-سازمان حسابرسی به عنوان امین موضوع این آیین نامه تعیین می گرددتاضمن نظارت برحسن اجرای مصارف وجوه اوراق درقالب موافقت نامه مبادله شده باسازمان برنامه وبودجه نسبت به تعیین سودقطعی اوراق مشارکت طرح اقدام کند.سودقطعی به کسرسودهای علی الحساب پرداخت شده درطی مدت اوراق مشارکت ازاعتبارات مصوب درقوانین بودجه سالیانه کل کشورتامین ودرخاتمه مدت اوراق مشارکت طرح پرداخت خواهدشد.
ماده 9-بانک عامل (کارگزار)موظف است درصورت تمایل بعضی ازدارندگان اوراق مشارکت درجهت فروش اوراق خودقبل ازانقضای سررسید آن نسبت به بازخریدآن اوراق به مبلغ اسمی آن وبامحاسبه سودعلی الحساب متعلقه درتاریخ بازخریداقدام کندودرمقابل سازمان برنامه وبودجه اعتبارلازم جهت اوراق بازخریدشده رادراختیاربانک عامل قرارمی دهد
ماده 10-کل مبلغ اوراق مشارکت طرح هاتوسط بانک عامل (کارگزار)در یک نوبت ودرظرف مدت معین به عموم عرضه خواهدشد.
ماده 11-وزارت نیروموظف است بافراهم نمودن تمهیدات لازم مطابق آیین نامه مربوط به پذیرش اوراق مشارکت دربورس اوراق مذکوردراین آیین نامه رابه بورس ارایه نماید.بورس اوراق بهادارتهران موظف به پذیرش وانجام معامله دربورس می باشد.
ماده 12-این آیین نامه ازتاریخ تصویب لازم الاجرامی باشد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15986
تاریخ تصویب :
1378/10/05
تاریخ ابلاغ :
1378/10/22
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :