جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 5/10/1378بنابه پیشنهادرییس جمهوروبر اساس اصل یکصدوبیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آقایان حسین نمازی وزیراموراقتصادی ودارایی ،محمدفرهادی وزیربهداشت درمان وآموزش پزشکی ،محمدعلی نجفی معاون رییس جمهورورییس سازمان برنامه وبودجه ،محمدباقریان معاون رییس جمهورودبیرکل سازمان امور اداری واستخدامی کشوروطهماسب مظاهری دبیرستاداقتصادی دولت ووزیر دستگاه ذی ربط (واگذارنده )به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور درموردنحوه اجرای بندهای (ج )و(ی )تبصره (10)قانون بودجه سال 1378 کل کشوروپرداخت چهارهزارمیلیارد(4000000000000)ریال ازبدهیهای دولت به صندوق بازنشستگی کشوری ویک هزارمیلیارد(1000000000000) ریال ازبدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی جهت تصمیم گیری درموارد زیرتعیین می شوند:
1-انتخاب اموال یاسهام قابل واگذاری (موضوع بندهای یادشده )به صندوق بازنشستگی وسازمان تامین اجتماعی (شامل نوع ومیزان درصدآن ) باتوافق سازمان بازنشستگی وسازمان تامین اجتماعی حسب موردوتعیین روزمعامله یاانتقال سهام دربورس .
2-تصویب واگذاری قطعی اموال وسهام تعیین شده .
3-تعیین قیمت سهام موضوع بند(ج )باتوافق سازمان بازنشستگی وسازمان تامین اجتماعی (حسب مورد)براساس قیمت بورس ودرمواردی که سهام قابل قیمت گذاری توسط بورس نباشدونیزدرموردسایراموال براساس قیمت کارشناسی .
تبصره -قیمت سهام موضوع بند(ی )تبصره (10)(درموردسهام عرضه شده در بورس )قیمت روزانتقال سهام دربورس اوراق بهادارتهران ودرغیراین صورت به قیمتی است که باضوابط بورس وتوسط سازمان بورس اوراق بهادارتهران تعیین می شود.
4-اتخاذتصمیم درخصوص نحوه ثبت دفاترمالی وتسویه حساب فیمابین دولت ،صندوق بازنشستگی ودستگاه اجرایی ویاشرکتهای دولتی مربوطه . 5-اعمال هرگونه شرط یاتعهدازصندوق بازنشستگی به عنوان شرط ضمن عقدازقبیل تکمیل طرح های نیمه تمام ادامه فعالیت وتوسعه تولید، حداقل اشتغال ،فروش تدریجی سهام به مردم صادرات وبهبودکیفیت . تصمیمات نمایندگان ویژه که بااکثریت آرادرمواردفوق اتخاذمی شود درحکم تصمیمات رییس جمهوروهیات وزیران بوده ولازم الاتباع است و بارعایت ماده (19)آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدورخواهدبود. این متن جانشین تصویب نامه شماره 52347/ت 22111ه مورخ 29/9/1378 می شود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15986
تاریخ تصویب :
1378/10/05
تاریخ ابلاغ :
1378/10/22
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :