جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


رای شماره : 558 - 14/10/1372

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 30 آئین نامه قانون مترجمان رسمی مصوب 11 اردیبهشت ماه 1348 اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا برطبق آئین نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در ماده سوم الحاقی به آئین نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب 18 تیرماه 1341هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با این ترتیب مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان براساس آئین نامه مصوب 1341دادگاه شهرستان ( دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف ) می باشد و اجرای ماده 27 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 در مورد عضویت مترجمان رسمی در این کانون تحقق نیافته است .
بنابراین رای شعبه 19دادگاه حقوقی یک تهران دایر به صلاحیت دادگاه که براساس این نظرصادرگردیده صحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 1659-ه 27/10/1372

پرونده وحدت رویه ردیف 71/38هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارعالی می رساند،اداره فنی وزارت دادگستری طی نامه شماره 3597/146/4/65اعلام داشته که دراستنباط ازماده 27 قانون استقلال کارشناسان رسمی ازشعبه 23 دادگاه عمومی تهران وشعبه 173دادگاه کیفری 2تهران آراءمتفاوت ومغایرصادرشده ودرخواست طرح موضوع را نموده اندبامطالبه پرونده های مربوطه که سه فقره بوده است خلاصه جریان آنان رامعروض می دارد.
1- درپرونده 68/19/209دادگاه حقوقی یک تهران اداره فنی به دادگاههای حقوقی یک تهران اعلام داشته که آقای حائری بهبانی مترجم زبان انگلیسی درترجمه اوراق تحصیلی رعایت مقررات راننموده است وشعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران درتاریخ 19/9/69بموجب رای صادره درموردتخلف ازمدرک مصطفی عسگریان وترجمه مدرک تحصیلی محمدعلی مددی حکم برائت ودر خصوص تخلف ازنظرترجمه مدرک تحصیلی محمدعلی الهی به استنادماده 9قانون قانون راجع به کارشناسان رسمی نامبرده رابه سه ماه محرومیت ازکارشناسی رسمی محکوم نموده است .
2- درپرونده مربوط به شعبه 23دادگاه عمومی تهران اداره فنی طی شماره 1315-15/12/63اعلام داشته که آقای امیرشاهی مترجم زبان فرانسه در ترجمه گواهی رانندگی که مدت اعتبارآن دهسال بوده 19سال ترجمه کرده ونام صاحب گواهینامه راعلی اصغرومحل صدورراکه توسن بوده ذکرنکرده است شعبه 23دادگاه عمومی بموجب قرارشماره 79-9/2/64به اعتباراینکه رسیدگی به تخلفات کارشناسان مطابق با مواد 15 و 16 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی درصلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی قراردارد قرار عدم صلاحیت صادرمی نمایدوسپس پرونده به دیوان عالی کشورارسال می گرددو شعبه اول دیوان عالی کشوربه استنادمواد15و16لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب 1358شورای انقلاب وماده 30همان قانون قرارعدم صلاحیت راتاییدنموده است .
3- درپرونده 63/173/213کیفری 2تهران اداره فنی طی نامه شماره 2038-29/3/63به دادگاههای عمومی تهارن اعلام نموده که آقای بهمن زندی مترجم رسمی زبان انگلیسی گواهی پزشکی مورخ 9/5/1984آقای حمیدحسن قندی را که به زبان آلمانی بوده ووسیله شخص دیگری به زبان فارسی ترجمه شده درکمال بی دقتی وبدون قرائت متن ترجمه شده بعنوان مترجم رسمی زبان آلمانی امضاء کرده است ،پرونده درشعبه 173دادگاه کیفری 2تهران رسیدگی ودادگاه بموجب رای صادره درتاریخ 30/1/65بااحرازوقوع تخلف مترجم مذکوررابه استناد مواد47و20آئین نامه مترجمان رسمی مصوب 1348ناظربه ماده 21قانون کارشناسان رسمی به پرداخت مبلغ یکهزارریال جزای نقدی محکوم می نماید.
بنابه مراتب نظریه خودرابه شرح ذیل اظهارمی نماید:
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیددررسیدگی به تخلفات مترجمین رسمی ازشعب 19و173باشعبه 23دادگاههاآراءمخالف ومغایرباهم صادرشده است بدین توضیح که شعب 19و173موضوع رسیدگی رادرصلاحیت دادگاههای دادگستری تشخیص داده ورسیدگی ورای صادرکرده اندولی شعبه 23رسیدگی به آنرادرصلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دانسته است بنابراین به استنادماده 3ازمواداضافه شدن به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح درهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه :14/10/1372جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینددادستان محترم کل کشور،مبنی بر:"با توجه به اینکه برابرمواد15و16لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب سال 1358رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی درصلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی قرارداردوباصدورپروانه برای مترجمین رسمی این طبقه نیز درعدادکارشناسان رسمی محسوب می شوند،بنابراین رسیدگی به تخلفات آنها نیزدرصلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی می باشد،لذارای شعبه 23 دادگاه عمومی که براین اساس صادرشده موجه بوده وتاییدمی شود."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 14255 20/11/1372

17

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
558
تاریخ تصویب :
1372/10/14
تاریخ ابلاغ :
1372/11/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :