جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح ممنوعیت استفاده ازهرگونه عکس وپوستررنگی درانتخابات مجلس شورای اسلامی که دوفوریت آن درجلسه علنی روزدوشنبه مورخ 29/9/1378 تصویب شده بوددرجلسه علنی روزدوشنبه مورخ 13/10/1378مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی درعنوان ومتن تصویب وبه تاییدشورای نگهبان رسیده است دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123)قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی -علی اکبرناطق نوری

شماره 55662 22/10/1378
وزارت کشور
قانون اصلاح موادی ازقانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 که درجلسه علنی روزدوشنبه مورخ سیزدهم دی ماه یکهزاروسیصدوهفتاد وهشت مجلس شورای سالامی تصویب ودرتاریخ 13/10/1378به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 3504-ق مورخ 19/10/1378واصل گردیده است به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد.
رئیس جمهور-سیدمحمدخاتمی

ماده واحده - مواد(8) ، (9) ، (57) ، (58) ، (61) ، (63) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378به شرح ذیل اصلاح می گردد:
1-در مواد (8) و (9) عبارت حداقل یک سوم به حداقل یک چهارم تبدیل می گردد.
ماده 57 به شرح ذیل اصلاح وتبصره آن ابقاءمی گردد:
ماده 57- استفاده ازهرگونه پلاکار،پوستر،دیوارنویسی وکاروانهای تبلیغاتی واستفاده ازبلندگوهای سیاردرخارج ازمحیط سخنرانی وامثال آن به استثنای عکس برای تراکت وزندگی نامه وجزوه وهمچنین سخنرانی وپرسش وپاسخ ازطرف نامزدهای انتخاباتی وطرفداران آنان ممنوع می باشد.
متخلفین ازاین به سه تاسی روززندان محکوم می گردند.
3-کلمه (پوستر) درمواد(58)و(61)حذف می گردد0
4-ماده (63)به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 63-ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنهادرمراکزبخشها،شهرهاو شهرستانهادایرمی گردد0
درشهرهای بزرگ درهرهرمنطقه شهرداری یک محل به عنوان ستادانتخاباتی می توانددایرگردد.
درمواردی که یک منطقه ،جندعنوان ازعناوین فوق الذکرراداشته باشد درحکم یک عنوان می باشد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علنی روزدوشنبه مورخ 13/10/1378مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 13/10/1378به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -علی اکبرناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15991
تاریخ تصویب :
1378/10/13
تاریخ ابلاغ :
1378/10/28
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :