جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 26/3/1378بنابه پیشنهادمشترک شماره 997/م مورخ 3/3/1377وزارت فرهنگ وآموزش عالی ووزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی به استنادماده (2)قانون نحوه استفاده ازخانه های سازمانی -مصوب 1346-تصویب نمود:

تبصره ماده (3)آیین نامه مربوط به شرایط وطرز استفاده ازخانه های سازمانی (موضوع تصویب نامه شماره 76358مورخ 10/11/1363)به تبصره (1)تغییرمی یابدوبه عنوان تبصره (2)به ماده یادشده اضافه می شود تبصره 2-تعیین مدت استفاده ازخانه های سازمانی موضوع این ماده در مورداعضای هیئت علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی ودانشگاههای علوم پزشکی ایران وابسته به وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی حسب موردبه وزرای ذیربط واگذارمی شود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15991
تاریخ تصویب :
1378/03/26
تاریخ ابلاغ :
1378/10/28
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :