جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 19/10/1378بنابه پیشنهادشماره 43350/11 مورخ 9/8/1378سازمان اموراداری وواستخدامی کشوروبه استناداصل یکصدوسی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،ضوابط چگونگی پرداخت حقوق وفوق العاده های روزانه واضافه کاری مستخدمان دولت راکه باهیاتهای اجرایی ونظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی همکاری می کنند،به شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-آن دسته ازکارکنان دولت که تعدادآنان حداکثراز10%ده درصد کارکنان هرواحدسازمانی تجاوزنخواهدکردوبرای یک ماه یابیشتر، حداکثرتاسه ماه ازسوی یکی ازدستگاههابه هیاتهای اجرایی مامور می شوند،حقوق ومزایای خودراازدستگاه ذیربط دریافت می دارند.
ماده 2-فوق العاده روزانه کارکنانی که محل فعالیت آنان درحوزه های انتخاباتی ،خارج ازمحل جغرافیایی خدمت آنان می باشدبرای روزاخذ رای وروزهای قبا وبعداز آن حداکثرسه روزطبق مقررات مربوط توسط دستگاه متبوع مستخدم ودرصورت ادامه برای روزهای مازادبرسه روز توسط وزارت کشوریاهیاتهای نظارت (حسب مورد)پرداخت می شود.
ماده 3-فوق العاده اضافه کارساعتی به کارکنان مشمول این تصویب نامه به ازای هرروزحداکثرده ساعت برای روزهای اخذرای وشمارش آراءتا هفت روزبنابه پیشنهادفرمانداریانماینده هیات نظارت برانتخابات درمنطقه توسط دستگاه ذیربط برای روزهای مازادبر7روزتوسط وزارت کشوریاهیاتهای نظارت (حسب مورد)پرداخت می شود.
تبصره -نرخ محاسبه فوق العاده اضافه کارساعتی موضوع این ماده در روزهای تعطیل دوبرابرنرخی است که درضوابط مربوط پیش بینی شده است
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15991
تاریخ تصویب :
1378/10/19
تاریخ ابلاغ :
1378/10/28
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :