جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 5/10/1378بنابه پیشنهادشماره 54058/11 مورخ 28/9/1378سازمان اموراداری واستخدامی کشوربه استنادماده هشت (8)لایحه قانونی مربوط به حداکثروحداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته وآماده به خدمت -مصوب 1358-وتبصره ماده 22قانون نظام هماهنگ وپرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370-تصویب نمود.

1-رقم حداقل حقوق مندرج درماده (2)لایحه قانونی مربوط به حداکثر حقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآماده به خدمت ازتاریخ 1/1/1379 چهارصدهزارریال (400000)تعیین می شود.
تبصره -افزایش موضوع این بندازپرداخت مقرری ماه اول به صندوقهای بازنشستگی معاف است .
2-رقم حداکثرحقوق مندرج درماده (1)لایحه قانونی یادشده ازتاریخ 1/1/1379دومیلیون وچهارصدهزارریال (2400000)تعیین می شود.
3-کمک هزینه عائله بندی واولادموضوع ماده (9)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه برارقام فوق الذکرپرداخت می شود.
4-مفاداین تصویبنامه علاوه بردستگاههای مشمول لایحه قانونی یادشده درموردموسسات دولتی مذکوردرماده (12)نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیزلازم الاجرااست .
رونوشت باتوجه به اصل 138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنام اشاره شده درمتن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15991
تاریخ تصویب :
1378/10/05
تاریخ ابلاغ :
1378/10/28
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :