جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 12/10/1378بنابه پیشنهادمشترک شماره 10002/4965 مورخ 14/9/1378وزارتخانه های مسکن وشهرسازی وکشورو تاییدشورای عالی شهرسازی ومعماری ایران به استناداصل (138)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،آیین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای ،منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی و معماری کشوربه شرح زیرتصویب نمود:

فصل 1-تعاریف وطبقه بندی طرحها،اختصارهاومراجع بررسی وتصویب
ماده 1-انواع طرحها:
1-طرح جامع سرزمین :این طرح دربند(1)ماده (1)قانون تغییرنام وزارت آبادانی ومسکن به وزرات مسکن وشهرسازی وتعیین وظایف آن مصوب 1353-تعریف شده است .
2-طرحهای کالبدی ملی ومنطقه ای :باهدف مکان یابی برای گسترش آینده شهرهای موجودوایجادشهرهاوشهرکهای جدید،پیشنهادشبکه شهری آینده کشوریعنی اندازه شهرها،چگونگی استقرارآنهادرپهنه کشورو سلسله مراتب میان شهرهابه منظورتسهیل مدیریت سرزمین وامرخدمات رسانی به مردم و پیشنهادچهارچوب مقررات ساخت وسازدرکاربریهای مجاززمینهای سراسرکشور
3-طرح توسعه وعمران (جامع )ناحیه ای :این طرح دراجرای وظایف محول شده درقانون تغییرنام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن وشهر سازی ووظایف تعیین -مصوب 1353-وتصویبنامه شماره 70971/ت 407ه مورخ 15/11/1373هیات وزیران ،به منظورتدوین سیاستهاوارایه راهبردها درزمینه هدایت وتوسعه کنترل توسعه واستقلال مطلوب به مراکز فعالیت ،مناطق حفاظتی وهمچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنان شهرهاوروستاهادریک یاچندشهرستان که ازنظرویژگی طبیعی وجغرافیایی همگن بوده وازنظراقتصادی واجتماعی کالبدی دارای ارتباطات فعال متقابل باشدتهیه می شود.
4-طرح مجموعه شهری این طرح براساس مصوبه شماره 9860/ت 15311ه مورخ 13/8/1374هیات وزیران برای شهرهای بزرگ وشهرهای اطراف آنها تهیه می شود.
5-طرح سازماندهی فضاوسکونتهای روستایی :طرحی است که به منظور توسعه وهماهنگ وموزون فعالیت های کشاورزی ،صنعتی وخدماتی ازطریق توزیع مناسب جمعیت واستقراربهینه خدمات درمحیط های روستایی و حمایت ازاجرای آن تهیه می شودمحدوده هریک ازاین طرح هادرطرح ناحیه ای مربوط تعیین می شود.
6-طرح جامع شهری :دربند(2)ماده (1)قانون تغییرنام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن وشهرسازی وتعیین وظایف آن -مصوب 1353-تعریف شده است .
7-طرح هادی شهر:این طرح طبق تعریف مندرج دربند(4)ماده (1)قانون تغییرنام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن وشهرسازی وتعیین وظایف آن -مصوب 1353-عبارت ازطرحی است که بادرآن جهت گسترش آتی شهرونحوه استفاده اززمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حادوفوری شهروارایه راه حلهای کوتاه مدت ومناسب برای شهرهایی که دارای طرج جامع نمی باشند،تهیه می شود.
8-طرح تفصیلی دربند(3)ماده (1)قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به وزرات مسکن وشهرسازی وتعیین وظایف آن -مصوب 1353-تغییر شده است .ازجمله دارای طرحهای زیرمی باشد.
8-1-طرح های بهسازی ،نوسازی ،بازسازی ،ومرمت بافتها:طرح هایی هستند که برای بهسازی ،بازسازی محلات شهراعم ازقدیم ،جدیدویامسئله داربه عنوان تفصیلی بخشی به عنوان بافت شهرتهیه می شود.
8-2-طرح آماده سازی توسعه های جدیددرشهرهاشامل مجموعه عملیات لازم برای مهیانمودن زمین جهت احداث زمین احداث مسکن وتاسیسات لازم مربوط مطابق قانون زمین شهری وآیین نامه های اجرایی آن است وبه عنوان طرح تفصیلی وتوسعه های جدیدشهری تهیه می گردد.
9-طرح هادی روستا:عبارت است ازطرحی که ضمن سازماندهی واصلاح بافت موجودمیزان ومکان وگسترش آتی ونحوه استفاده اززمین برای عملکردهای مختلف ازقبیل مسکونی ،تولیدی ،تجاری وکشاورزی وتاسیسات وتجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی راحسب مورددرقالب مصوبات طرح های سازماندهی فضاوسکونتهای روستایی یاطرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید.
10-طرح های ویژه :عبارت ازطرح هایی است برای بخشهایی ازکشورکه به علت وجودطبیعی یا ساخته شده ویا برنامه های جدیدتوسعه و عمران وتاثیاراتی که در منطقه حوزه نفوذخواهندگذاشت واجدویژگی خاصی بوده ونیاز می شود.
عنوان ومحدوده این طرحها همزمان با تصویب ضرورت تهیه طرح ،حسب مورد به تصویب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران می رسد.
11-طرح شهرهای جدید:عبارتست ازطرحهایی که برای ایجاد شهرهای جدید طبق تعریف ماده (1)تصویب نامه شماره 23240/ت 276ه مورخ 25/6/1371در قالب طرحهای کالبدی ملی ومنطقهای وجامع ناحیه ای ضرورت ومکان ایجاد آنها باسقف جمعیتی ونوع فعالیت معین به تصویب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران خواهد رسید ومتعاقب ان ومانند سایر شهرها بایستی برای آننها طرح جامع وتفصیلی تهیه شود.
12-طرح شهرکهای مسکونی :طرحی که برای یک مرکز جمعیتی جدیددرخارج از محدوده قانونی وحریم شهرهاباشرایط وضوابط مندرج دربند(الف ) ماده (2)ایین نامه مربوط به استفاده از اراضی واحداث بنادرخارج از محدوده قانونی وحریم شهرها مصوب 1355-تهیه می شود.
13-طرح سایر شهرکها:طرحهایی که برای ایجاد شهرک غیر مسک ونی با عملکرد خاص نظیر صنعتی ،توریستی ،تفریحی 000طبق مقررات و قوانین مربوط به انها تهیه می شوند.
ماده 2-مقررات شهرسازی ومعماری :عبارت است ازمجموعه ضوابط ومقررات عمومی شهرسازی ومعماری که درسطح کشوریامناطقی ازکشورلازم الراعایه بوده وبه منظور فراهم نمودن موازین طراحی ،اجرایی وقانونی توسعه موزون وهماهنگ وهماهنگ کاربدی از مقیاس کلان تاتک بناتهیه وبه تصویب می رسد0
ماده 3-مراجع مسوول بررسی و تصویب طرحها:
1-((شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران ))که ازاین پس درایین نامه بطور اختصار شورای عالی خوانده خواهد شد ،شورایی به ریاست وزیرمسکن وشهرسازی وعضویت وزرای کشور ،کشاورزی ،فرهنگ وارشاد اسلامی ،صنایع ،نیرو ،جهاد سازندگی ،راه وترابری ،دفاع وپشتیبانی نیروهای مسالح ،رییس سازمان برنامه وبودجه ،رییس سازمان حفاظت محیط زیست ویک نفر از اعضای کمیسیون مسکن وشهر سازی وراه وترابری مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون وانتخاب مجلس به عنوان ناظر،که به موجب قانون مصوب 1351وتقییرات قانونی بعدی تاسیس شده است .
تبصره 1-ازرییس سازمان نظام مهندسی کشورویانماینده وی برای شرکت درجلسات شورای عالی (بدون حق رای )دعوت به عمل خواهدامد.
تبصره 2-درهنگام برسی طرحهای توسعه شهری ،ناحیه ای ومنطقه ای و تغییرات انهادرشورای عالی ،ازاستانداران یامعاونان عمرانی ایشان روسای سازمانهای مسکن وشهرسازی استانهای مربوط جهت شرکت درجلسه (بدون حق رای )ویاارسال نظرات ،دعوت به عمل خواهدامد .
تبصره 3-دربررسی طرحهای جامع شهری ازشهردارمربوط نیزبرای شرکت درجلسه شورای عالی در معیت استاندار یا معاون عمرانی وی وهمچنین از نماینده شورای شهر مربوط حسب درخواست یا ضرورت (بدون حق رای ) دعوت به عمل خواهد امد تا شخصا در جلسه شرکت نماید درصورت عدم امکان شرکت شهردار،معرنماینده مجازنخواهد بود0
2-دبیر خانه شورای شهر سازی ومعماری ایران که از این پس درایین نامه به طور اختصار دبیر خانه شورای عالی خوانده خواهدشد،عبارت از واحدی که تحت نظر معاون شهرسازی ومعماری ورزارت مسکن وشهر- سازی که مسوولیت دبیری شورای عالی رانیز عهده دار می باشد ، وظایف مقرر در ماده (4)قانون تاسیس شورای عالی راانجام می دهد تبصره 1-شرح وظایف تفصیلی ،تشکیلات وتعداد پستهای سازمانی دبیر خانه های شورای عالی وشوراهای شهر سازی ومعماری استتانهابنابه پیشنهاد دبیر شورای عالی وتصویب شورای عالی به تایید سازمان امور اداری واستخدامی کشور خواهد رسید0
تبصره 2-وزارت مسکن وشهرسازی موظف است در تامین بودجه مالی سنواتی اعتبار مورد نیاز دبیر خانه شورای عالی ودبیرخانه شوراهای استانها ملحوظ وپیشنهاد نماید سازمان برنامه وبودجه همکاری و اقدام لازم به عمل خواهد آمد.
3-کمیته فنی شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران که دراین ایین نامه کمیته فنی شورای عالی خوانده خواهدشد،دراجرای تبصره (1) ماده (3)وبند(1)ماده (4)قانون تاسیس شورای عالی تشکیل می شود. این کمیته مشتکل ازنمایندگان اعضای شورای عالی خواهدبودکه به طورکتبی به دبیرخانه شورای عالی معرفی وبرای مدت دو(2)سال به عضویت کمیته فنی منصوب می شوند.
درصورتی که تعدادنمایندگان معرفی شده توسط هریک ازدستگاههای برای عضویت درکمیته فنی بیش ازیک نفرباشندشرکت ثابت یک نفرازآنهادر بررسی هرطرح ضروری خواهدبود.
دبیری واداره جلسات کمیته فنی به عهده دبیرخانه شورای عالی است دبیرکمیته فنی رادبیرشورای عالی منصوب می نماید.دبیرکمیته فنی درجلسات شورای عالی حضورخواهدداشت .
تبصره -درصورت نیازوبنابه تشخیص دبیرشورای عالی وباتوجه به حجم کارکمیته فنی کمیته فنی دیگری به ترتیب مذکوردراین بندتشکیل خواهدشد.
4-برای انجام سایروظایف ونیل به اهداف شورای عالی دبیرخانه شورای عالی گروههای تخصصی لازم رادرزمینه های مختلف ازبین متخصصان مربوط تشکیل خواهدداد.
5-شورای شهرسازی ومعماری استان که ازاین پس دراین آیین نامه شورای استان نامیده می شود،به موجب تصویب نامه شماره 3920مورخ 18/2/1357 هیات وزیران به ریاست استانداروعضویت رییس سازمان مسکن وشهرسازی رییس سازمان برنامه وبودجه مدیرکل حفاظت محیط زیست ،رییس سازمان کشاورزی ،مدیرکل میراث فرهنگی ،مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب ،رییس سازمان جهادسازندگی ،مدیرکل صنایع ،مدیرکل راه وترابری ونماینده وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح درهراستان تشکیل می شود. این شورادرمورداموری که شرح آن دربندهای آتی خواهدآمدتصمیم گیری نموده ونتیجه رابه شورای عالی گزارش خواهدنمود.
معاون عمرانی استانداردرغیاب استاندارریاست جلسه رابه عهده خواهدداشت .
تبصره 1-بنابه تشخیص رییس شورای استان حسب مورد ازرییس شورای اسلامی شهروشهردارمربوط دعوت به عمل خواهدآمدتابدون حق رای در جلسات شرکت کنند.
تبصره 2-ازرییس سازمان نظام مهندسی استان جهت شرکت درجلسات شورای استان (بدون حق رای )دعوت به عمل خواهدآمد.
6-دبیرخانه شورای شهرسازی ومعماری استان که ازاین پس دراین آیین نامه یبرخانه شورای استان نامیده می شود،بخشی ازمعاونت با مدیریت شهرسازی ومعماری سازمان مسکن وشهرسازی استان است که به عنوان واحداستانی دبیرخانه شورای عالی ،اداره اموربررسی وتصویب طرحهارابه عهده داردومسوولیت آن بارییس سازمان مسکن وشهرسازی استان (که سمت دبیری شورارابه عهده دارد)خواهدبود.درغیاب وی ، مدیریامعاون شهرسازی ومعماری سازمان مذکورعهده داراین مسوولیت خواهدبود.
تبصره -دبیرجلساتی که برای بررسی وتصویب طرحهای هادی شهری تشکیل می شود،مدیرکل دفترفنی استان می باشدواداره اموردبیرخانه ای شورای استان درموردبررسی وتصویب این طرحها،به عهده دفترفنی استانداری خواهدبود
7-کمیته فنی شورای شهرسازی استان که به اختصارکمیته فنی استان نامیده می شود.کمیته متشکل ازنمایندگان اعضای شورای استان و نماینده استاندارازدفترفنی استانداری است که درسطح کارشناسان مجرب به عنوان نمایندگان مدیران کل و روسای سازمانهای عضوبه طورکتبی به دبیرخانه شورای استان معرفی وبرای مدت دوسال به عضویت کمیته مذکورتعیین می شوند.نمایندگان شوراهای اسلامی شهر وشهرستان استان درصورت تشکیل شهرداری مربوط نیزحسب مورددرکمیته فنی عضویت خواهندداشت .دبیرکمیته مذکورحسب موردتوسط دبیرخانه شورای استان پیشنهادوباحکم استاندارمنصوب می شود.دبیرکمیته فنی استان درجلسات درجلسات شورای استان حضورخواهدداشت .
8-کمیسیون موضوع ماده (5)قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی معماری ایران که دراین آیین نامه کمیسیون طرح تفصیلی نامیده می شوددر هراستان به ریاست استانداروعضویت رییس سازمان مسکن وشهرسازی مدیر کل میراث فرهنگی ورییس سازمان کشاورزی استان (که سمت نمایندگی وزارتخانه های متبوع خودرابه عهده خواهندداشت )رییس شورای شهرستانی که طرح تفصیلی مربوط به شهریانقاط واقع درقلمروآن شهرستان در دستورکارکمیسیون قرارداردشهردارشهری که طرح تفصیلی مربوط به آن درکمیسیون مطرح است نماینده مهندس مشاوریاارگان دیگری که عهده دار تهیه طرح تفصیلی موردبحث درکمیسیون می باشددرهراستان برای بررسی وتصویب طرحهای تفصیلی شهری وتغییرات بعدی آن تشکیل می شود. تبصره 1-ازنماینده سازمان نظام مهندسی استان جهت شرکت درجلسات کمیسیونهای ماده (5)تهران واستانها(بدون حق رای )دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2-محل دبیرخانه این کمیسیون درسازمان مسکن وشهرسازی استان واموردبیرخانه ای آن زیرنظرمعاون یامدیرشهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان که دبیری کمیسیون رابه عهده داردانجام می شود.
تبصره 3-ترکیب کمیسیون طرح تفصیلی شهرتهران به موجب اصلاحیه مورخ 25/9/1365مجلس شورای اسلامی ازنمایندگان وزرای مسکن وشهرسازی کشور نیرو،کشاورزی (درحدمعاونت مربوط)،سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست وشهردارتهران یانماینده تام الاختیاراوورییس شورای شهرتهران تشکیل می شود.
محل دبیرخانه کمیسیون فوق الذکردرشهرداری تهران ودبیرآن شهردار تهران یانماینده تام الاختیاراوخواهدبود.
تبصره 4-تاتشکیل شورای اسلامی شهرستان رییس شورای اسلامی شهرمربوط عضوکمیسیون خواهدبود.
تبصره 5-ازمدیرعامل آب وفاضلاب استان ومدیرکل حفاظت محیط زیست استان ومدیرکل دفترفنی استانداری مربوط برای شرکت درجلسات کمیسیون بدون حق رای دعوت به عمل خواهدآمد.
ازسایرروسای سازمانهاذیربط حسب موردبه تشخیص رییس کمیسیون یا کمیسیون دعوت به عمل خواهدآمد.
9-کمیسیون موضوع ماده (13)آیین نامه مربوط به استفاده ازاراضی و احداث بناوتاسیسات درخارج ازمحدوده قانونی وحریم شهرهاکه به طور اختصارکمیسیون ماده (13)نامیده می شودعبارتست ازکمیسیونی به ریاست استاندارومتشکل ازمعاون عمرانی استاندارکه درغیاب استاندارقایم مقام اوخواهدبود،رییس سازمان مسکن وشهرسازی استان که دبیری کمیسیون رانیزبه عهده خواهدداشت ،رییس سازمان کشاورزی استان ،مدیر کل دفترفنی استانداری ،رییس سازمان برنامه وبودجه استان ،مدیرکل راه وترابری استان ورییس سازمان جهادسازندگی استان که به منظوربررسی واتخاذتصمیم درموردپیشنهادهای مربوط به احداث ساختمان وتاسیسات وسایروظایف مقرردراین آیین نامه مذکوردرمرکزهراستان تشکیل می شود به موجب این تصویب نامه مدیرکل حفاظت محیط زیست ورییس بنیاد مسکن استان نیزعضوکمیسیون خواهندبود.
دراستان تهران به جای رییس سازمان مسکن وشهرسازی استان نماینده حوزه معاونت شعرسازی ومعماری وزارت مسکن وشهرسازی وبه جای رییس دفترمهندسی استان نماینده حوزه معاونت عمرانی وزارت کشورعضویت کمیسیون راخواهندداشت .
تبصره -دراستانهایی که به موجب سایرقوانین شوراهای هماهنگی ونظارت برتوسعه وجودداشته یابعداایجادشوددبیران شوراهای مذکورنیزعضویت کمیسیون راحواهندداشت .
فصل دوم -نحوه بررسی وتصویب طرحهاومقررات شهرسازی ومعماری
ماده 4-طرحهای کالبدی ملی ومنطقه ای پس ازبررسی درکمیته فنی شورای عالی به تصویب شورای عالی می رسند.درهنگام بررسی این طرحهادرکمیته فنی شورای عالی درصورت لزوم ازکارشناسان ومتخصصان ونمایندگان سایرسازمانهانیزدعوت به عمل خواهدآمد.
ماده 5-طرحهای ناحیه ای مجموعه های شهری وطرحهای جامع شهری به ترتیب زیرموردبررسی وتصویب قرارمی گیرند:
1-بررسی درشورای استان وگزارش تصمیمات اتخاذشده به دبیرخانه شورای عالی ،
2-بررسی کارشناسی درکمیته فنی شورای عالی ،
3-ارایه گزارش بررسی طرح درشورای استان ونظریه کمیته فنی شورای عالی به شورای عالی برای تصویب نهایی ،
تبصره 1-طرحهای جامع شهرهای زیردویست هزار(200000)نفرکه مرکزاستان نباشدوهمچنین طرحهای ناحیه ای باجمعیت کمترازچهارصدهزار(400000) نفرکه فاقدشهرمرکزاستان وشهربابیش ازدویست هزار(200000)نفرجمعیت باشندازشمول نحوه بررسی فوق مستثنامی باشندوبه صورت زیرمورد بررسی وتصویب قرارخواهندگرفت .
1-بررسی درکمیته فنی استان باحضورنماینده دبیرخانه شورای عالی و نمایندگان سایراعضای شورای عالی که بنابه ضرورت وتشخیص ایشان در جلسات بررسی فنی طرح دراستان شرکت خواهندنمود،
2-بررسی وتصویب درشورای استان باحضورنماینده دبیرخانه شورای عالی ،
3-ارایه گزارش شورای استان به شورای عالی برای رای گیری وتصویب نهایی طرح ،
تبصره 2-برای تشخیص مواردموضوع تبصره (1)این ماده جمعیت آخرین سرشماری عمومی کشورملاک عمل خواهدبود.
ماده 6-نحوه بررسی وتصویب طرحهای ویژه ای که ضرورت تهیه آنهادر چهارچوب وظایف قانونی به تصویب شورای عالی می رسدتوسط شورای عالی مذکورتعیین خواهدشد.
ماده 7-طرحهای هادی شهری وهمچنین طرحهای ساماندهی فضاوسکونتگاههای روستایی پس ازبررسی درکمیته فنی استان به تصویب شورای استان خواهندرسید.
حضورنمایندگان وزارت کشوردربررسی وتصویب طرحهای هادی شهری وتغییرات آنهادرکمیته های فنی وشورای استان الزامی است .
تبصره 1-تغییرات بعدی طرحهای هادی شهری درکمیته فنی استان بررسی وتصویب خواهندشد.تغییرات مذکوردرصورتی که دراساس طرحهای هادی موثرباشدبه تصویب شورای استان خواهدرسید.تعریف تغییرات اساسی طرحهای هادی شهری به طورمشترک توسط وزارتخانه های کشورومسکن وشهر سازی تهیه وبه مورداجراکذاشته خواهدشد.
تبصره 2-طرحهای هادی روستایی طبق روشهای مندرج درمقررات قانونی مربوط بررسی وتصویب می شوند.
ماده 8-طرحهای تفصیلی شهری وتغییرات بعدی آنهاپس ازبررسی درکمیته کاربه موجب ماده (5)قانون تاسیس شورای عالی درکمیسیونهای طرح تفصیلی بررسی وتصویب می شوند.
طرحهای تفصیلی وتغییرات بعدی آنهادرصورتی که باطرحهای جامع شهری مغایرت اساسی داشته باشندپس ازبررسی وتصویب درشورای استان جهت رای گیری وتصویب نهایی به شورای عالی ارایه خواهندشد.مغایرتهای اساسی طرحهای تفصیلی باطرح جامع شهری براساس مصوبات شورای عالی تعیین می شوند.
ماده 9-طرحهای بهسازی ،نوسازی ،بازسازی ومرمت بافتهای شهری به عنوان قسمتی ازطرحهای تفصیلی شهرهاوطرحهای آماده سازی به عنوان طرح تفصیلی توسعه های جدیدشهرهاوطراحیهای شهری به تصویب کمیسیون طرح تفصیلی مربوط خواهندرسید.طرحهای فوق الذکرکه واجدارزش خاص تاریخی یاطراحی شهری باشندبنابه تشخیص دبیرشورای عالی قبل ازتصویب در کمیسیون طرح تفصیلی مربوط درگروه تخصصی طراحی وبهسازی بافتهای شهری موردبررسی قرارخواهندگرفت .
آن دسته ازطرحهای فوق که بااساس طرح شهرمغایرت داشته باشندباید به ترتیب مندرج درماده (8)به تاییدنهایی شورای عالی برسند.
ماده 10-تصویب مکانیابی ،عملکردوسقف جمعیتی شهرهای جدیدبراساس طرحهای کالبدی ملی -منطقه ای وطرحهای جامع ناحیه ای پس ازبررسی درکمیته فنی به عهده شورای عالی می باشند.بررسی وتصویب طرحهای جامع وتفصیلی وطراحی شهری آنهاپس ازطرح درگروه تخصصی شهرهای جدید مانندبررسی وتصویب سایرطرحهای جامع وتفصیلی شهرهاخواهدبود.
تبصره -درکمیسیونهای ماده (5)استانها،درهنگام بررسی طرحهای تفصیلی شهرهای جدیدوتغییرات بعدی آنهامدیرعامل شرکت عمران شهرجدیدمربوط به جای شهردارخواهدبود.
ماده 11-طرحهای شهرکهای مسکونی به ترتیب زیرموردبررسی وتصویب قرارمی گیرند:
1-بررسی وتصویب درشورای استان ،
2-ارایه گزارش شورای استان به شورای عالی برای رای گیری وتصویب نهایی ،
3-تغییرات اساسی بعدی شهرکهای موضوع این ماده بنابه پیشنهادسازمان مسکن وشهرسازی استان به تصویب شورای استان خواهدرسید.
ماده 12-طرحهای مربوط به مکانیابی واصول کلی طراحی سایرشهرکهادر مواردی که محل پیشنهادی آنهادرطرحهای ناحیه ای ومنطقه ای تعیین وبه تصویب شورای عالی نرسیده باشد،پس ازتصویب درشورای استان به تصویب شورای عالی خواهدرسید.نقشه های اجرایی این شرکتهاازنظر رعایت ظوابط ومقررات شهرسازی ومعماری (به جزشهرکهای صنعتی که طبق مقررات خودبه تصویب مراجع ذی ربط خواهندرسید)به تاییدسازمان مسکن وشهرسازی استان می رسد.
ماده 13-مقررات شهرسازی ومعماری پس ازبررسی درگروه تخصصی ذی ریط (شهرسازی یامعماری )به تصویب شورای عالی خواهندرسید.شورای عالی مواری راکه لازم تشخیص دهد،برای تصویب هیات وزیران ویاسایرمراجع قانونی پیشنهادخواهند نمود.
فصل سوم :نحوه تشکیل شورای استان وبررسی وتصویب طرحهادرشورای مذکوروکمیته فنی آن
ماده 14-وظایف شورای استان به شرح زیرتعیین می شود:
1-بررسی وتصویب مقدماتی طرحهای جامعه شهری وناحیه ای موضوع تبصره (1)ماده (5)وارسال گزارش ومصوبه طرحهای مذکوربرای رای گیری وتصویب نهایی درشورای عالی ،
2-بررسی واظهارنظردرموردسایرطرحهای جامع شهری وناحیه ای وطرحهای مجموعه های شهری وارسال گزارش این بررسی جهت تصویب نهایی در شورای عالی ،
3-بررسی وتصویب طرحهای هادی شهری وطرحهای ساماندهی فضاوسکونت گاههای روستایی درسطح استان
(طرحهای ساماندهی سکونتگاههای روستایی نیزکه دراجرای برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی کشورتهیه می شودبه تصویب شورای استان می رسد.درجلسات بررسی این طرحهاازرییس دستگاه تهیه کننده طرح نیزدعوت به عمل خواهدآمد.)
4-بررسی وتصویب مغایرتهای اساسی طرحهای تفصیلی وتغییرات بعدی آن باطرحهای جامع مصوب وگزارش آن به شورای عالی برای رای گیری وتصویب نهایی
5-بررسی وتصویب یااتخاذتصمیم یااعلام نظرمشورتی نسبت به اموری که ازطرف شورای عالی یادبیرخانه آن به عهده شورای استان محول می شود
6-ایجادهماهنگی لازم بین بخشهای موثردراجرای طرحهای جامع شهرهاو برنامه های مصوب توسعه وعمران ناحیه ای درطرحهای جامع مذکورو همچنین ارایه پیشنهادات لازم به کمیته برنامه ریزی استان برای تامین وتخصیص اعتبارات درچهارچوب طرحهای مصوب ورفع موانع اداری مالی واجرایی آنهابراساس گزارش وپیشنهاددبیرخانه شورای استان ، 7-بررسی وتصویب پیشنهادات کمیسیون ماده (13)استان درخصوص انجام اصلاحات وتغییرات درطرحهای ناحیه ای ومنطقه ای .
تبصره 1-چنانچه تغییرات پیشنهادی بااهداف اصلی طرحهای مذکورمغایرت اساسی داشته باشد،مواردباذکردلایل توجیهی جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارجاع خواهدشد.
تبصره 2-دستورالعمل مواردمغایربااساس طرحهای مذکورحداکثرظرف سه (3)ماه توسط دبیرخانه شورای عالی تهیه وپس ازتصویب شورای عالی جهت اجرای ابلاغ خواهدشد.
ماده 15-جلسات شورای استان براساس دعوت دبیرخانه شوراوبااعلام حداقل پانزده روز(15)قبل برگزارمی گردد.خلاصه گزارش طرحهانیز حداقل ده (10)روزقبل ازتشکیل جلسه به اعضای شورای استان تحویل خواهدشد.
تبصره -محتوای خلاصه گزارش ونحوه تنظیم مصوبات طرح طبق نمونه ای خواهدبودکه توسط دبیرخانه شورای عالی باکسب نظراعضای شورای عالی تهیه وابلاغ می شود.
ماده 16-جلسات شورای استان باشرکت حداقل شش (6)عضواصلی موضوع بند (5)ماده (3)باحضوررییس ودبیررسمیت خواهدیافت وتصمیمات ومصوبات آن نیزباشش (6)رای موافق معتبرخواهدبود.صورتجلسات شورای استان باید به امضای اعضای اصلی برسد.
تبصره -حسب نیازوبنابه تشخیص رییس شورای استان وباهماهنگی قبلی بادبیرخانه شورای استان می توان ازنمایندگان سایردستگاههاویا کارشناسان آزادبرای مشاوره واظهارنظردعوت به عمل آورد.افرادی که بدین ترتیب درجلسه شرکت می کننددررای گیری مشارکت نخواهندداشت
ماده 17-مدت بررسی واظهارنظرنسبت به هرطرح درشورای استان حداکثر یک ماه پس ازتحویل مدارک توسط دستگاه تهیه کننده طرح می باشد. تبصره -درصورتی که شورای استان انجام تغییرات واصلاحاتی راپیشنهاد نمایدمهلت انجام آن رانیزتعیین خواهندنمود.دراین صورت مهلت تعیین شده به مدت بررسی اضافه می شودولی به هرحال دراستان جمعانباید ازدو(2)ماه تجاوزنماید.تغییرات مذکوربه دبیرخانه شورای عالی گزارش خواهدشد.
چنانچه به عللی بررسی طرح دراستان بیش ازمدت پیش بینی شده دراین ماده به طول انجامددلایل این تاخیربایدبه دبیرخانه شورای عالی گزارش شود.
ماده 18-دبیرخانه شورای استان قبل ازارائه طرحهابه شورای استان نظرکمیته فنی شورای مذکوررااخذوبه شورای استان گزارش خواهدداد
ماده 19-نحوه تشکیل واداره جلسات وجمعبندی وارایه نظرات کمیته فنی شورای استان نیزمانندمواردمشابه درموردکمیته فنی شورای عالی می باشد.
ماده 20-به منظورجلب مشارکت بیشترمردم ونهادهای محلی دبیرخانه شورای استان موظف است درحین تهیه وپس ازتکمیل مطالعات طرحهای جامع شهری وناحیه ای حسب موردنظرات مردم وشورای شهروشهرداری و یافرمانداران وشوراهای شهرستان مربوط رااخذوموردبررسی کارشناسی قراردهد.دستورالعمل نحوه انجام نظرخواهیهای موضوع این بندظرف (3) ماه ازتصویب این آیین نامه توسط دبیرخانه شورای عالی تهیه وابلاغ خواهدشد.
ماده 21-دبیرخانه شورای استان موظف است درمقاطع مختلف نتیجه مطالعات دردست انجام طرحهای جامع شهری وناحیه ای ومجموعه های شهری راهرسه ماه یک بارازطریق تهیه کنندگان طرحهای مذکوردرشورای استان به آگاهی اعضارسانده وهماهنگی لازم رادرزمینه تبادل اطلاعات وبرنامه هاوکسب نظردرروندتهیه طرح فراهم نمایدوپس ازتصویب طرحهای مذکورنیزبانظارت دقیق براجرای آنهابرنامه پیشرفت اجرایی کاررا درمقاطع شش (6)ماهه به شورای استان گزارش وبرای رفع مشکلات اجرایی چاره جویی نموده ویک نسخه ازگزارش مذکوروتصمیمات اتخاذشده رابه دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.
تبصره -برای شرکت درجلسات شورای استان که به منظوراستماع گزارش مربوط به پیشرفت مطالعات یامشکلات اجرای طرحهای جامع شهری تشکیل می شودازنماینده شورای شهروشهردارمربوط نیزدعوت به عمل خواهدآمد
ماده 22-بررسی واظهارنظرنسبت به کاربری تفکیک زمین واحداث هرگونه ساختمان وتاسیسات درخارج ازمحدوده قانونی وحریم (محدوده استحفاظی ) شهرهابه استثنای اراضی داخل محدوده روستاهابه منظورتطبیق باطرح جامع ناحیه ای مربوط به کمیسیون ماده (13)استان محول می شود. دبیرخانه کمیسیون موظف است پس ازتکمیل مدارک واخذاستعلامهای لازم موضوع رادرکمیسیون مذکورمطرح واعلام نظرنماید.
ماده 23-احداث هرنوع ساختمان وتاسیسات دراراضی موضوع آیین نامه مربوط به استفاده ازاراضی واحداث بناوتاسیسات درخارج ازمحدوده وحریم شهرهابدون رعایت طرحهای ناحیه ای وضوابط ومقررات مربوط ممنوع است درمواردی که طرح ناحیه ای تهیه نشده باشدویادردست تهیه نباشدکمیسیون ماده (13)تقاضاهایی راکه پس ازانجام بررسیهای کارشناسی ازطریق دبیرخانه کمیسیون مذکور(سازمان مسکن وشهرسازی استان )درکمیسیون مطرح می شود،بالحاظ ضوابط ومقررات عمومی مصوب شورای عالی وآیین نامه مربوط به استفاده ازاراضی واحداث بنادر خارج ازمحدوده وحریم شهرهاموردبررسی وتصویب قرارخواهدداد. کلیه وظایف کمیسیون ماده (13)درارتباط بابررسی وتصویب شهرکهای مسکونی وتغییرات بعدی آن به شورای استان محول می گردد.
تبصره -اراضی داخل شهرکهااعم ازمسکونی یاصنعتی که به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشندوهمچنین مناطق وحریمهای ویژه ای که به موجب قوانین موضوعه تعیین شده اندتابع ضوابط ومقررات قانونی مربوط خواهندبود.
ماده 24-کمیسیون ماده (13)درمواردی که طرح ناحیه ای قابل اجرا نبوده بااجرای آن ایجاداشکال نمایدویابه هردلیل اصلاح طرحهای مذکورراضروری بداندتغییرات موردنظرراجهت بررسی وتصویب شورای استان به دبیرخانه شورای استان پیشنهادمی نماید.
ماده 25-چنانچه درشورای استان اختلاف نظردرموردبرخی پیشنهادات طرح وجودداشته باشدنظرات مختلف اعضاءعینادرمتن صورتجلسه درج وجهت اتخاذتصمیم نهایی به شورای عالی گزارش خواهد شد.
ماده 26-اصلاحات موردنظرشورای استان بایدقبلادرگزارشهاونقشه هاو ضوابط ومقررات طرحهااعمال شده وصورتجلسات بررسی طرحهادرشورای استان بدون قیدوشرط باشد.
اعمال اصلاحات موضوع این ماده بایددرموردآن دسته ازمصوبات شورای استان که درشورای عالی مطرح خواهدشدبه طورکتبی توسط سازمان مسکن وشهرسازی استان گواهی شده وهمراه مدارک مواد(27)و(28)به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.
تبصره -درمواردی که اصلاحات پیشنهادی استان بانظرکارشناسی تهیه کنندگاه طرح مغایرت داشته باشدموضوع به صورت جداگانه همراه با مدارک مربوط به دبیرخانه شورای عالی ارایه خواهدشد.
ماده 27-درصورتجلسات شورای استان که پس ازبررسی واظهارنظرنسبت به طرحهای جامع شهری وناحیه ای ویاقسمتهایی ازآنهاتنظیم می شودباید:
1-کلیه نقشه هاوجدولهاواوراق وگزارشهایی که استنادبه آنهادرموقع اجرالازم می آید،تصریح شده باشد.
2-کلیه صفحات صورتجلسات ونقشه هاواوراق وجدولهای پیوست مصوبه به امضای حداقل شش (6)نفرازاعضای حاضردرجلسه شورای استان رسیده باشد
3-صورتجلسات ونقشه هاوجدولهای فوق به مهروامضای دبیرخانه شورا رسیده ونتیجه بررسی طرح دردفترهای ویژه ثبت شود.
ماده 28-بعدازبررسی وتصویب هرطرح جامع درشورای استان وکامل شدن صورتجلسات مربوط وحداقل دونسخه ازاصل طرح ونقشه هاومدارک مربوط که به امضای دبیرومهردبیرخانه شورای استان رسیده باشدحداکثرظرف بیست روز(20)برای طی مراحل بعدی به دبیرخانه شورای عالی ارسال خواهدشدنقشه هاومدارکی که به موجب این ماده بایدحسب موردبه امضای دبیرومهردبیرخانه شورای استان برسددرموردطرحهای جامع شهری عبارتنداز:
1-نقشه های وضع موجود.
2-سه سندطرح جامع شهرشامل :
2-1-نقشه کاربریهای مصوب ،
2-2-محدوده های طرح ،
2-3-ضوابط ومقررات اجرایی طرح ،
نقشه هاومدارک طرح جامع ناحیه ای که بایدبه تاییددبیرخانه شورای استان برسدعبارتنداز:
1-نقشه های وضع موجود.
2-چهارسندطرح جامع شهرستان شامل :
2-1-نقشه منطقه بندی ونقشه کاربری ارضی ،
2-2-ضوابط نحوه استفاده ازاراضی ،
2-3-سطح بندی خدماتی ومراکزجمعیتی ،
2-4-تعیین اولویت استقرارعملکردهاوخدمات ،
ماده 29-یک نسخه ازصورتجلسات ونقشه هاواوراق مصوب موضوع ماده فوق به عنوان سندبررسی طرح دراستان دردبیرخانه شورای استان نگهداری خواهدشد.ازتاریخ تصویب این آیین نامه اوراق وگزارشهاونقشه هایی که ترتیب فوق الذکردرموردآنهااعمال نشده باشدبرای طی مراحل بعدی پذیرفته نخواهدشد.
ماده 30-آن دسته ازمصوبات وتصمیمات شورای استان که نیازبه تصویب نهایی درشورای عالی نداشته باشدبلافاصله توسط دبیرشورابه مراجع مربوط اعلام ورونوشت آن برای اعضای شوراارسال خواهدشدومدارک طرح متعاقباپس ازحداکثردو(2)ماهباامضای رییس استان به ادارات و سازمانهای مسوول ابلاغ خواهدشد.
فصل چهرم :نحوه تشکیل کمیته فنی وگروههای تخصصی شورای عالی و بررسی وتصویب درآنها
ماده 31-کمیته فنی شورای عالی :
1-جلسات کمیته فنی شورای عالی باحضورحداقل شش (6)نفرازاعضاءودبیر آن رسمیت می یابد.
2-تعدادجلسات موردنیازبرای بررسی واظهارنظردرموردهریک ازطرحها به تشخیص دبیرخانه شورای عالی باهماهنگی کمیته فنی تعیین وگزارش گردش کارونظرشورای استان توسط دبیرخانه مذکوربه کمیته فنی شورای عالی ارایه خواهدشدتاطبق برنامه کاروزمان تعیین شده نتیجه بررسی رااعلام نماید.
3-برنامه کارکمیته فنی شورای عالی متناسب باتعدادطرحهای آماده برای بررسی درکمیته مذکورتوسط دبیرخانه شورای عالی دردوره هاشش ماهه تهیه وبه صورت تقویم زمانی تشکیل جلسات به امضای کمیته فنی شورای عالی اعلام خواهدشد.شرکت اعضاءدرجلساتی که براساس این برنامه تشکیل می شودضروری است .جلسات فوق الذکروخارج ازاین برنامه با هماهنگی قبلی اعضای کمیته فنی تشکیل خواهدشد.غیبت اعضاءبیش از چهار(4)جلسه متوالی یاهشت (8)جلسه متناوب پیش بینی شده درهربرنامه شش ماهه به سازمان یاوزارتخانه مربوط گزارش خواهدشد.
درصورت تکرارغیبت غیرموجه ازدستگاههای مربوط درخواست خواهدشدتا نماینده جدیدمعرفی نمایند.
4-دبیرخانه شورای عالی موظف است مدارک لازم رابرای بررسی موضوعاتی که درکمیته فنی مطرح خواهندشدحداقل یک هفته قبل دراختیاراعضا قراردهد.
5-اعضای کمیته فنی شورای عالی می تواننددرصورت نیازوباهماهنگی قبلی دبیرخانه شورای عالی حداکثردو(2)نفررابدون داشتن حق رای وبه منظورمشورت همراه خودبه جلسه بیاورند.کارشناسان همراه تنها درصورت درخواست عضومربوط وبااستفاده ازوقت ایشان اجازه اظهارنظر خواهندداشت .
6-درهریک ازجلسات کمیته فنی نتیجه بررسیهای آن جلسه براساس نظر اکثریت اعضای حاضردرجلسه باذکرنظرات موردی ودلایل مربوط درمتن صورتجلسه توسط دبیرتنظیم وبه امضای اعضای حاضردرجلسه رسیده وعینا به شورای عالی ارایه خواهدگردید.
فرم صورتجلسه موضوع این بندتوسط دبیرخانه وباهماهنگی اعضای کمیته فنی شورای عالی طراحی وبه مورداجراگذاشته خواهدشد.
ماده 32-گروههای تخصصی موضوع بند(4)ماده (3):
1-هریک ازگروههای تخصصی مواردخاص مرتبط باحدودفعالیت خودرادر زمان تعیین شده موردبررسی قرارداده واعلام نظرخواهندنمود.
2-انجام اموردبیرخانه ای گروههای فوق الذکربه عهده دبیرخانه شورای عالی خواهدبود.دبیرگروههارادبیرشورای عالی تعیین می کند.
3-جلسات گروه هاباحضورنصف به علاوه یک اعضاءرسمیت خواهندیافت . برنامه زمانی تشکیل جلسات نحوه جمعبندی نظرات وزمانبندی انجام امورمحول شده توسط دبیرخانه شورای عالی تدوین وحسب موردبه گروه مربوط ابلاغ خواهدگردید.
4-دبیرخانه شورای عالی پس ازاعلام نظرگروه هابه دبیرخانه مذکور حسب موردوضرورت رادردستورکارشورای عالی قرارخواهدداد.
5-شرح خدمات تفصیلی وروشهای کارگروههای فوق الذکرظرف سه (3)ماه ازتشکیل هریک ازآنهاتوسط دبیرخانه شورای عالی باهماهنگی وتایک ازگروههای تخصصی تهیه وبه مورداجراگذاشته خواهدشد.
ماده 33-حق حضوردرجلسات کمیته فنی وگروههای تخصصی بارعایت مقررات ودستورالعمل های مربوط ازمحل اعتباری که به همین منظوردرقالب موافقتنامه های مالی طرحهای توسعه شهری ،ناحیه ای ومنطقه ای وزرات مسکن وشهرسازی یابه طورجداگانه ودربودجه دبیرخانه شورای عالی پیش بینی وباسازمان برنامه وبودجه مبادله خواهدشد،قابل پرداخت خواهدبود.
فصل پنجم :نحوه تشکیل جلسات شورای عالی وچگونگی بررسی و تصویب طرحهادرآن
ماده 34-جلسات شورای عالی طبق برنامه ودستورکارهای ازپیش تعیین شده بادعوت دبیرخانه شورای عالی درمحل دفتروزیرمسکن وشهرسازی وحداقل هردوهفته یک بارتشکیل خواهدشد.
تبصره -تقویم زمانی تشکیل جلسات دراولین جلسه تشکیل شده دراول هرفصل ازسال به اعضای شورای عالی داده خواهدشدودعوتنامه های مربوط که حاوی دستورجلسات شورای عالی حداقل ده (10)روزقبل ازتشکیل هرجلسه به همراه یک نسخه خلاصه گزارش طرح برای اعضاارسال خواهدشد
ماده 35-درصورتی که امکان حضوروزیرمربوط یاروسای سازمانهای عضودر شورای عالی میسرنباشدطبق تبصره (3)ماده (3)قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران یکی ازمعاونان ذیربط خودراجهت شرکت در جلسات شورای عالی به طورکتبی به دبیرخانه معرفی خواهندنمود. معاون مربوط موظف است شخصادرجلسات شورای عالی شرکت نماید. در مواردی که بنابه ضرورت یکی ازمسوولان یاکارشناسان ذی ربط همراه ایشان درجلسه شورای عالی شرکت نماید،اعلام نظروزارتخانه مربوط صرفاازطریق معاون مربوط پذیرفته خواهدشد.درصورت عدم امکان شرکت وزیریامعاون وی حضورمدیریاکارشناس ایشان درجلسه باهماهنگی قبلی دبیرخانه شورای صرفاجهت اطلاع ازمباحث جلسه امکان پذیرخواهدبود
ماده 36-جلسات شوراباحضوراکثریت اعضارسمیت یافته ومصوبات آن با حداقل شش (6)رای موافق معتبرخواهدبود.
ماده 37-درصورتی که هریک ازمعاونان وزیرعضوبدون عذرموجه وبدون اطلاع قبلی بیش ازسه جلسه متوالی داشته باشند،مراتب توسط رییس شورای عالی به وزیرمربوط اعلام وشرکت فعال ومنظم نماینده مذکور درجلسات ازایشان درخواست خواهدشد.
ماده 38-برای بررسی وتصویب نهایی طرحهای کالبدی منطقه ای طرحهای ناحیه ای طرحهای مجموعه های شهری وطرحهای جامع پس ازتصویب مقدماتی وتاییدطرح درشورای استان ،گزارش گردش کاروشرح مصوبه شورای مذکور واضهارنظرکمیته فنی شورای عالی به همراه چکیده مطالعات وتصمیمات طرح که می بایدبه تصویب برسدباذکرنکاتی ازپیشنهادات طرح که هماهنگی واتخاذتصمیم نسبت به آن احتمالادرشورای استان به نتیجه نرسیده و تصمیم گیری درموردآن به شورای عالی احاله شده است به شورای عالی گزارش شده ورای گیری به عمل خواهدآمدودرصورت کسب شش (6)رای موافق به تصویب نهایی خواهدرسید.
تبصره 1-طرحهای موضوع تبصره (1)ماده (5)ومغایرتهای اساسی طرحهای تفصیلی وتغییرات بعدی آنهاموضوع ماده (8)این آیین نامه بدون طرح درکمیته فنی شورای عالی صرفاباارائه گزارش گردش کاردراستان مورد رای گیری قرارخواهدگرفت .
تبصره 2-نحوه ارایه گزارش طرحهای موضوع این ماده توسط دستگاه تهیه کننده طرح وسایرین به شورای عالی وهمچنین نمونه چکیده مطالعات توسط دبیرخانه شورای عالی وپس ازتصویب شورای عالی به مورد اجراگذاشته خواهدشد.
ماده 39-درمواردی که شورای عالی انجام تغییرات واصلاحاتی رالازم بداندموضوعات موردنظربه صورت مشخص وروشن درصورتجلسه درج ومدت زمان لازم برای انجام اصلاحات مذکورتعیین می شود.
دبیرخانه شورای عالی مسوول اعمال اصلاحات وتغییرات موردنظرشورای عالی می باشد.درمواردی که شورای عالی طرح مجددآن رادرصورتجلسه اعلام نموده باشدمورددوباره درشورای عالی مطرح خواهدشد.
ماده 40-چنانچه اکثریت آرای لازم برای تصویب نهایی طرح حاصل نشود طرح مذکوریاآن بخش ازمطالعات طرح که موردتصویب قرارنگرفته است همراه بادلایل مخالف که توسط اعضای مخالف درجلسه مربوط اعلام ودر صورتجلسه درج خواهدشدبرای بررسی بیشتروتجدیدنظرهای لازم وقرار گرفتن مجدددردستورکارشورای عالی به دبیرخانه شورای عالی برگشت داده خواهدشد.
ماده 41-درمواردی که موضوع مطرح شده درشورای عالی به تصویب نرسد (به جزطرحهای ماده فوق )وموضوعاردشودطرح مجددموضوع درشورای عالی موکول به پیشنهادکتبی وارایه دلایل توجیهی لازم توسط یکی از دستگاههای عضووقبول شورای عالی خواهدبود.
ماده 42-دراجرای بند(5)ماده (4)قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصمیمات شورای عالی ومراتب تصویب طرح بلافاصله توسط دبیرشورای عالی به مراجع مربوطاعلام شده ورونوشت ان برای اعضای شورای عالی وهمچنین جهت درج درروزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرای ارسال خواهدشد.متعاقبابامدارک طرح پس ازدوماه باامضای رییس شورای عالی حسب موردبه وزارتخانه وسازمانهای مسئول ابلاغ خواهدشد.
ابلاغ طرحهای جامع شهری ازطریق استاندارورییس شورای شهرسازی استان به شهرداریهای مربوط(به استثنای شهرداری تهران )صورت خواهدگرفت . تصمیمات ومصوبات شورای عالی درموردپیشنهادات مربوط به مغایرتهای اساسی طرحهای جامع بارعایت این بندتوسط دبیرشورای عالی ابلاغ خواهدشد.
درصورت لزوم ،راهنماییهای لازم برای اجرای مصوبات ازطریق دبیرخانه شورای عالی به عمل خواهدآمدویادستورعملهای لازم صادرخواهدگردید.در صورتی که شهرداری وسازمانهای ذی ربط ابهامی درکیفیت اجرای این طرح هاومصوبات داشته باشند،مراتب به استنادتبصره ماده (7)قانون تاسیس شورای عالی به منظورتعین تکلیف ورفع ابهام درشورای عالی طرح خواهدشد.
مصوبات شورای عالی ازتاریخ ابلاغ لازم الاجراخواهدبود. فصل ششم :نحوه تشکیل کمیسیون طرحهای تفصیلی وگردش کاربرسی وتصویب طرحها.
ماده 43-جلسات کمیسیونهای طرح تفصیلی باحضوررییس ،دبیرودو(2) نفردیگرازاعضارسمیت خواهد یافت وتصمیمات ومصوبات آن باچهار(4) رای موافق مناطق اعتبارخواهدبود.
تبصره 1-درصورت عدم حضوراستاندار،معاون عمرانی استاندارریاست جلسه رابرعهده خواهدداشت .
تبصرره 2-جلسات کمیسیون طرحهای تفصیلی طبق نظراستانداری ویادر سازمان مسکن وشهرسازی تشکیل می شود.
ماده 44-طرحهای تفصیلی وتغییرات بعدی آنهاکه حوزه عمل آنهاصرفادر داخل محدوده طرح جامع مصوب شهرمی باشد ،بایدطوری تهیه وتصویب شوندکه بااهداف اصلی وعمده واساس ضوابط مقرردرطرح جامع تناقضی نداشته باشددرصورتی که مفادطرحهای مذکوربااهداف ورهنمودهای عمده طرح جامع که درمصوبات شورای عالی تعیین شده است ،تناقض داشته باشدبس وتاییدوشورای عالی اعتبارخواهدداشت .
ماده 45-دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی وشورای استان موظف است یک نسخه ازمصوبات کمیسیون مذکورراباذکرمواردی که براساس مصوبات شورای عالی بااساس طرح جامع مغایرباشد،دراولین فرصت درشورای استان مطرح نموده ودرصورتجلسه مربوط راحداکثرظرف (15)روزازتاریخ تصویب به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید .
دبیرخانه شورای عالی موظف است ظرف پانزده (15)روزازتاریخ صورتجلسات فاق الذکرنظرخودرادرصورت عدم مغایرت اساسی مصوبات مذکورباطرح جامع شهربه دبیرخانه مذکوراعلام ودرصورت تشخیص مغایربودن مصوبات مذکوربااساس طرح جامع شهر،آن راخارج ازنوبت نسبت به سایرطرحهادر دستورکارشورای عالی قراردهد.بدیهی است هرگونه اقدام اجرایی در خصوص مصوباتی که مغایرت اساسی تشخیص داده می شوندقبل ازتصویب شورای عالی استان وتاییدنهایی شورای عالی مجازنخواهدبود.
ماده 46-دبیرخانه کمیسیون طرحهای تفصیلی موظف است قبل ازبررسی طرحهای تفصیلی وتغییرات آن درکمیسیون ،علاوه برانجام بررسیهای کارشناسی وتخصصی ازطریق کمیته کاربه عضویت نمایندگان دستگاههای عضوکمیسون ودو(2)نفرازکارشناسان ذی صلاح به انتخاب کمیسیون نظرتهیه کنندگان طرح رانیزدرموردپیشنهادتغییرات طرحهای مذکوربه طورکتبی اخذوبه جلسه ارایه نماید.
ماده 47-پیشنهادتغییردرطرح تفضیلی بایددارای توجیه کافی باشد وهمراه باگزارش کارشناسی دبیرخانه کمیسیون که حاوی مشکلات موجود دراجرای طرح اصلی وراه حل جایگزین خواهدبود،تژوسط دبیرکمیسیون وپس ازطرح درکمیته کارجهت بررسی وتصویب به کمیسیون ارائه شود.
ماده 48-درصورت تصویب تغییرات پیشنهادی ،نقشه جدیدتفضیلی عینا باهمان مشخصات ترسیمی نقشه اصلی توسط دبیرخانه کمیسیون تهیه وجایگزین نقشه قبلی شده ویک نسخه ازآن برای اجراء به شهرداری ارسال خواهدشد0
ماده 49-دربررسی تغییرات طرح تفضیلی باید کلیه ضوایط ومعیارهای فنی وتخصصی مورد توجه قرارگرفته باشد.برای اثبات کفایت بررسیها بایدمواردزیربه جلسه توضیح داده شود:
1-احراز ضروزت تحقیردرطرح
2-پیشنهادزمین مناسب برای جایگزین ازحیث مساحت ومحل قوع درهماهنگی درطرح جامع ،چنانچه تغییر مربوط به کاربریهای مربوط به کاربریهای عمومی باشد.،
3-رعایت حقوق مکتسب اشخاص
4-نحوه تامین خدمات وتاسیس زیربنایی شهری وامکان اصلاح وجابه جایی شبکه های موجود0
ماده 50-تغییر درنقشه های تفضیلی خارج از برسیهای کارشناسی از نظر ذرعایت مقررات قانونی واصول فنی به ویژه درموردزمینهایی که حق استفاده مجازازآنهاقبلا تثبیت شده است یابرای آن براساس طرح تفضیلی پروانه ساختمانی صادرگردیده یابراساس کاربری مصوب درآن احداث بنا شده باشد ،به هیج وجه مجاز نیست .
ماده 51-تصمیمات کمیسیون ماده (5)به جزمواردی که به موجب ماده (45)مغایربااساس طرح جامع شهرتشخیص داده شود،بلافاصله توسط دبیر کمیسیون به مراجع مربوط اعلام شده ورونوشت آن برای اعضاارسال خواهدشدومصوبات ونقشه هاومدارک مربوط متعاقباحداکثرظرف یک ماه باامضای رییس کمیسیون به سازمانهاوارگانهای مجری طرح ابلاغ خواهد شد0
تبصره -کلیه صفحات صورتجلسات ونقشه ها واوراق وجدولهای پیوست مصوبات کمیسیون بایدبه امضای حداقل چهارنفرازاعضای حاضردرجلسه کمیسون طرح تفضیلی رسیده باشد0
ماده 52-دستورالعمل نحوه ارائه طرحهای توسعه وعمران موضوع این آئیننامه درمراجع ورسیدوتصویب طرحهای مذکوروهمچنین کلیه فرمهای کنترلی لازم دراجرای این آئیننامه توسط دبیرخانه شورای عالی تهیه وبه مورداجراء گذارده خواهدشد0
ماده 53-هیات وزیران دراجرای اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی انجام هرگونه اصلاحیه دراین آئیننامه وهمچنین بررسی وتصویب سایر ضوابط وآئیننامه مربوط به تهیه ،بررسی ،تصویب ،اجراونظارت بر اجرای کلیه طرحهای توسعه وعمران موضوع این آئیننامه راکه باید به تصویب هیات وزیران برسد،به شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران واگذارمینماید0
دراجرای این ماده هرگونه پیشنهادبه طورمشترک که توسط وزارت مسکن وشهرسازی ووزارت کشوروجهت تصویب به شورای عالی ارائه خواهد شد0
ماده 54 - آئیننامه نحوه تهیه طرحهای توسعه وعمران موضوع این آییننامه وچگونگی اجراونظارت براجرای آنها حداکثرظرف شش ماه به طورمشترک توسط وزارتخانه های مسکن وشهرسازی وکشورتهیه وبتصویب شورای عالی خواهدرسید0
ماده 55-کلیه روشها ومقررات وآئیننامه مغایربامفاداین آئیننامه ملغی است
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15991
تاریخ تصویب :
1378/10/12
تاریخ ابلاغ :
1378/10/28
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :