جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


ماده 1-شورای نگهبان میتوانددرهریک از شعب اخذرای حذف به تشخیص هیات نظارت مرکز حوزه انتخابی ،به تعدادموردنیازنماینده تعیین نماید
ماده 2-برگ رای بایدبه مهرهیات نظارت نیزممهورباشد،وآراءبدون مهر مزبورجزء آراء باطله محسوب خواهدبودوجزءآراءماخوذه نخواهدبود
ماده 3-تعرفه های انتخابات ازسه قسمت به شرح زیرتشکیل می شود:
1-قسمت ثبت مشخصات رای دهنده
2-قسمت ویژه نظارت
3 -قسمت رای
ماده 4-برپشت قسمتهای شماره (2)و(3)وماده (3)مذکور،شماره ای به صورت مسلسل درج خواهدشدودرصورت اختلاف تعدادآراء ریخته شده در صندوق رای باقسمت ویژه نظارت ،شماره آراء،باشماره قسمت ویژه نظارت تطبیق وشماره های زاید،باطله محسوب خواهدشدوجزءآراوماخوذه نخواهدبود0
تبصره 1-وزارت کشورموظف است درتهیه وچاپ تعرفه های انتخابات موضوع مده فوق به نحوی طراحی وعمل کندآراءمردم مخفی بماند0
تبصره 2-اعضای شعب اخذرای وناظرین شورای نگهبان مشترکاموظفند قسمتهای مختلف تعرفه های انتخابات راحفظ نموده وپس ازشمارش آراءوتنظیم صورتجلسه مربوطه ،آنهاراتحویل هیات اجرائی حوزه انتخابیه مربوطه بدهند0
ماده 5-بارمالی احتمالی اجرای این طرح ازمحل اعتبارات برگزاری انتخابات ،ودرصورت کمبودازمحل ردیف 503001بودجه سالیانه هزینه های پیش بینی نشده جاری وسایرامکانات موجودتامین وپرداخت می گردد0
ماده 6-تبصره زیربه عنوان تبصره (2)مکرربه ماده (20)قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378الحاق می گردد:
تبصره 2-مکرر-به منظورتسهیل امرنظارت وحفظ آراء واقعی مردم و جل وگیری ازتضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ،چنانچه نامزدی درحوزه انتخابیه به تشخیص هیات اجرایی یانظارت برای عامه مردم ناشناخته وگمنام باشدولی خانوادگی ویانام ونام خانوادگی اومشابه نام خانوادگی ویانام ونام خانوادگی یکی ازداوطلبان سرشناس ومعروف ان حوزه باشد، بایدمشخصه ای مانندشماره (کد)،شغل ،محل سکونت ،نام پدروغیره برای اوتعیین ودرآگهی انتشاراسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراءفتقدآن مشخصه ،برای اومنظورنخواهدشد0 فردمذکورمی توانددرتبلیغات انتخاباتی خودمشخصه تعیین شده راقید نمایدوچنانچه درایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید، داوطلب همنام اومی تواندقبل از روزانتخابات از طریق روزنامه و یاصدوراطلاعیه داوطلبی خودرابرای رفع ابهام اعلام نماید0
ماده 7-این قانون پنج روز پس از تاییدشورای نگهبان لازم الاجراء میباشد0
قانون فوق مشتمل برهفت ماده ودوتبصره درجلسه علنی روزدوشنبه مورخ سیزدهم دی ماه یکهزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 13/10/1378به تاییدشورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی --علی اکبرناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15991
تاریخ تصویب :
1378/10/22
تاریخ ابلاغ :
1378/10/28
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :