جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 19/10/1378تصویب نمود:

1-ماده (62)آئین نامه استخدامی مرکزسنجش ازدورایران ،موضوع تصویب نامه شماره 8775/ت 13708ه مورخ 23/7/1374،به شرح زیراصلاح می شود:
ماده 62-مستخدمان مرکز ازنظر بازنشستگی ،ازکارافتادگی وفوت مشمول قانون تامین اجتماعی ومقرات مربوط به ان هستندوکلیه آئین نامه هاودستورالعملهای اجرائی مربوط به قوانی ومقررات یاد شده درخصوص بازنشستگی ووظیفه که به تفسیر مراجع ذیصلاح رسیده یاخواهدرسیدبرای مرکز لازم الاجراءاست .
2-ماده (63)آئین نامه یادشده حذف وشماره موادبعدی به ترتیب اصحلاح میشود0
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15991
تاریخ تصویب :
1378/10/19
تاریخ ابلاغ :
1378/10/28
دستگاه اجرایی :
وزارت پست و تلگراف و تلفن
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :