جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 22/10/1378سازمان برنامه وبودجه در اجرای بند/وتبصره قانون بودجه سال 1378کل کشوروباتوجه به محدودیت عتبارمنظورشده درردیف 503437قانون بودجه کل کشور،تصویب نمود:

درسال 1378به کارکنان بازنشسته مشمول بندیادشده به هنگام باز نشستگی به ازای هرسال خدمت معادل یک ششم آخرین حقوق وفوق العاده شغل به شرح زیرپردات میشود:
الف -معادل 40%اعتبارموردنیازازمحل اعتبارات دستگاه اجرائی جایگزین پاداش پایان خدمت موضوع ماده (1)قانون پرداخت پاداش پایان خدمت وبخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت 26/2/75 به معادل 60^اعتبارمورد نیازاز محل ردیف 503437قانون بودجه کل کشوردستورالعمل اجرائی این تصویبنامه درمدت 7روزتوسط سازمان برنامه وبودجه ووزارت اموراقتصادی ودارائی تهیه وجهت اجراءابلاغ میگرد0
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15998
تاریخ تصویب :
1378/10/22
تاریخ ابلاغ :
1378/11/06
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :