جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور درستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازارکه بنا به پیشنهادوزارت بازرگانی ،براساس اصل یکصدوبیست هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وباستنادتصویب نامه شماره 64545/ت 18583ه مورخ 15/6/1376درجلسه مورخ 7/10/1378 ستاد یاد شده به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذشده است به شرح زیرجهت اجراء ابلاغ می گردد0

1-قیمت فروش هردستگاه کمباین 955باموتورکینزتولیدی شرکت کمباین سازی ایران به مبلغ یکصدوپنجاه دومیلیون ویکصدهزار(.../..1/152) ریال تیین گردیدوقیمت مذکورتاپایان سال 1379ثابت خواهدبود
2-به پیشنهادسازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان قیمت فروش هردستگاه موتورپرکینزتولیدی شرکت موتورسازان به مبلغ هجده میلیون وچهارصدوهفتادهزار(.../470/18)ریال تعیین گردید0
معاون رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15998
تاریخ تصویب :
1378/10/07
تاریخ ابلاغ :
1378/11/06
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :