جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازارکه بنا به پیشنهادوزارت بازرگانی ،براساس اصل یکصدوبیست و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باستنادتصویب نامه شماره 64545/ت 18583ه مورخ 15/6/1376درجلسه مورخ 7/10/1378ستادیادشده به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذشده است به شرح زیرجهت اجرا ابلاغ می گردد:

1-قیمت روش هردستگاه کمباین سهندتولیدی گسترش وتوسعه صنعت آذربایجان برای سال 1378به مبلغ یکصدوشصت ودومیلیون وسیصدوشصت هزار(.../.36/162)ریال تعیین گردید0
2-شرکت یادشده موظف است تاپایان سال 1378بااستفاده ازارزشناور تخصیص یافته نسبت به تولیدوعرضه چهل دستگاه کمباین سهنداقدام نماید.
3-قیمت فروش هردستگاه کمباین سهندازابتدای سال 1379تاپایان سال مذکوربه مبلغ یکصدوهشتادمیلیون وچهارهزار(180400000)ریال تعیین گردد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15998
تاریخ تصویب :
1378/10/07
تاریخ ابلاغ :
1378/11/06
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :