جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 3542/دش 25/10/1379

(مصوب جلسه 472مورخ 13/10/ 1379شورای عالی انقلاب فرهنگی )

شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه 472مورخ 13/10/1379،به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی (نامه شماره 12956مورخ 30/8/1379) انتخاب آقای دکترحیدرعلی داوری رابه عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی -درمانی بندرعباس تصویب کرد.
رئیس جمهورورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی -سیدمحمدخاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
472
تاریخ تصویب :
1379/10/13
تاریخ ابلاغ :
1379/11/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :