جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازارکه بنابه پیشنهادشماره 17642/3/370مورخ 16/6/1379سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان وبراساس اصل یکصدوبیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبه استنادتصویب نامه شماره 64545/ت 18583ه مورخ 15/6/1376درجلسه مورخ 20/10/1379به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذشده است ،به شرح زیراجراءابلاغ می گردد:
1- قیمت موتورتراکتورپرکینز60-6درسال 1378باتوجه به قیمت تعیین شده توسط هیات تعیین وتثبیت قیمت هاهفده میلیون وچهارصدوچهل شش هزار(17446000)ریال تعیین وبرهمین مبناباخریداران تسویه حساب شود.
2-بهای فروش موتورتراکتورپرکینز60-6درسال 1379نوزده میلیون ویک صدونودهزارریال (19190000)ریال تعیین می گردد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16302
تاریخ تصویب :
1379/10/20
تاریخ ابلاغ :
1379/11/20
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :