جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 2/11/1379باتوجه به نظرریاست محترم مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 2842ه /ب مورخ 3/7/1379تصویب نمود ماده (13)آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی وکد پستی برای کلیه اتباع ایرانی موضوع تصویب نامه شماره 44628/ت 21861ه مورخ 8/12/1378لغووشماره ماده بعدی اصلاح می شود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16302
تاریخ تصویب :
1379/11/02
تاریخ ابلاغ :
1379/11/20
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت پست و تلگراف و تلفن
موضوع :