جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


(مصوب جلسه 472مورخ 13/10/1379شورای عالی انقلاب فرهنگی )

درجلسه 472مورخ 13/10/1379شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع تکمیل آئین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان (ابلاغ شماره 2065/دش مورخ 24/6/1378)مطرح ومقررشدبندذیل به ماده 5(ترکیب هیئت نظارت مرکزی افزوده شود:
و:درمواردی که مسائل مربوط به بسیج دانشجویی درهیئت نظارت مرکزی مطرح شودفرمانده نیروی مقاومت بسیج باحق رای درآن هیئت حضور خواهدداشت .
رئیس جمهورورییس شورای عالی انقلاب فرهنگی -سیدمحمد خاتمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16302
تاریخ تصویب :
1379/10/13
تاریخ ابلاغ :
1379/11/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :