جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


(مصوب جلسه 472مورخ 13/10/1379شورای عالی انقلاب فرهنگی )

درجلسه 472مورخ 13/10/1379شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع تکمیل نحوه بررسی صلاحیت اعضای هیئت موسس موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مطرح وبندذیل به ماده 4کلیات آئین نامه تاسیس وموسسات آموزش عالی غیردولتی وغیرانتفاعی اضافه شد:

د:احرازتوان اجرایی ومدیریت دانشگاههاوموسسات آموزش عالی .
همچنین مقررشدرئیس نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاههابه عنوان عضوهئیت بررسی وضع موسسات آموزش عالی غیردولتی وغیرانتفاعی (ابلاغیه شماره 2155/دش مورخ 7/6/1378)به ترکیب اعضای آن هیئت افزوده شود.
رییس جمهورورییس شورای عالی انقلاب فرهنگی -سیدمحمدخاتمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16302
تاریخ تصویب :
1379/10/13
تاریخ ابلاغ :
1379/11/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :