جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 14130/ت 23073ه 13/4/1379
وزارت اموراقتصادی ودارایی -سازمان انرژی اتمی
هیات وزیران درجلسه مورخ 29/3/1379بنابه پیشنهادمشترک وزارت اموراقتصادی ودارایی وسازمان انرژی اتمی ایران (موضوع نامه شماره 8372/30مورخ
28/3/1379)وبه استنادماده (123)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1379-آئین نامه مالی سازمان اتمی ایران رابه شرح زیرتصویب نمود:

فصل اول -تعاریف وکلیات
ماده 1-بودجه سازمان برنامه مالی سازمان است که برای یک سال مالی تهیه می شودوحاوی پیش بینی درآمدحاصل ازفروش محصولات وخدمات و کمک دولت وسایرمنابع تامین اعتباروبرنامه انجام عملیات وفعالیتها واجرای طرح هایی است که طبق قانون سازمان موظف به اجرای آن است ونیل به هدفهای سازمان رادرظرف سال مالی امکان پذیرمی سازد. درآمدهاوسایرمنابع تامین اعتباروهمچنین برآوردهزینه هاهمه ساله به موجب قانون بودجه کل کشورتعیین وابلاغ می گردد.
ماده 2-سال مالی سازمان ازاول فروردین هرسال شروع می شودودرآخرین روزاسفندهمان سال پایان می پذیرد.
ماده 3-اعتبارعبارت ازمبلغی است که برای مصرف یامصارف معینی جهت نیل به اهداف سازمان دربودجه سازمان منظوروبه تصویب می رسد.
ماده 4-درآمدعبارت ازوجوهی است که طبق مقررات مربوط درازای انجام خدمت یافروش محصولات به درآمدعمومی کشورواریزمی گردد.
ماده 5-تشخیص عبارت است ازتعیین وانتخاب کالاوخدمات وسایرپرداختها که تحصیل یاانجام آنهابرای نیل به هدفهای سازمان ضروری است .
ماده 6-تامین اعتبارعبارت ازاختصاص دادن تمام یاقسمتی ازاعتبار برای هزینه معینی است .
ماده 7-تعهدعبارت ازایجاددین برذمه سازمان ناشی ازمواردذیل است :
الف -تحویل کالایاانجام دادن خدمت .
ب-اجرای قراردادهایی که بارعایت قوانین ومقررات منعقدمی شود.
ج-احکام صادرشده ازمراجع قانونی وذی صلاحیت .
د-پیوستن به قراردادهای بین المللی وعضویت درسازمانهاویامجامع بین المللی بااجازه قانون .
ماده 8-تسجیل عبارت ازتعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته است .
ماده 9-دستورپرداخت سندی است که به وسیله رییس سازمان یامقامات مجازازطرف اوبرای پرداخت ازمحل اعتبارات مربوط عهده مدیرکل امور مالی یامسوولین مالی واحدهاوموسسات وابسته دروجه ذی نفع صادر می شود.
ماده 10-مسوولیت تامین اعتباروتطبیق پرداختهابامقررات سازمان و نظارت کامل برحسن جریان امورمالی ونگهداری وتحویل وجوه ونقدینه ها وسپرده هاواوراق بهاداربامدیرکل امورمالی سازمان می باشد.
تبصره -به پیشنهادمدیرکل امورمالی وتصویب رئیس سازمان تمامی یا بخشی ازاختیارات ووظایف مدیرکل امورمالی واحدهاپروژه هاوموسسات تابعه سازمان تفویض گردد.لیکن درهیچ موردتفویض اختیارومسوولیت سلب اختیارومسئوولیت ازتفویض کننده نخواهدکرد.
ماده 11-درخواست وجه سندی است که برای دریافت وجوه اعتبارات منظور درقانون بودجه کل کشورازخزانه ازطرف مدیرکل امورمالی صادرمی شود.
ماده 12-هزینه عبارت ازپرداختهایی است که درقبال انجام تعهد موضوع ماده (7)وعناوین مشابه منظورشده به ذی نفع صورت می گیرد.
ماده 13-تنخواه گردان حسابداری عبارت است ازوجهی که ازخزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام هزینه های سالانه وتعهدات قابل پرداخت سالهای قبل دراختیارسازمان قرارمی دهد.
-تنخواه گردان بودجه واحدهاومراکزمستقل عبارت است ازوجهی که از محل تنخواه گردان بودجه سازمان ازطریق مدیرکل امورمالی برای انجام هزینه هادراختیارمسوولین مالی واحدهاومراکزمستقل یااداره کل تدارکات گذارده می شود.
-تنخواه گردان پرداخت عبارت است ازوجهی که ازطرف اداره کل امور مالی یامسوولین مالی واحدهاومراکزمستقل یااداره تدارکات دراختیار کارپردازان واحدهای تدارکاتی یاسایرماموراتی که به لحاظ وظایف قانونی خودمجازبه دریافت تنخواه گردان می باشدگذارده می شود. کارپردازان ومامورین مذکورازلحاظ مقررات مربوطبه واریزتنخواه - گردان درحکم مسوولین مالی محسوب می شوند.
تبصره -دستورالعمل نحوه واگذاری وتسویه تنخواه گردان به پیشنهاد مدیرکل امورمالی وتصویب رییس سازمان تهیه وابلاغ خواهدشد.
ماده 14-پیش پرداخت عبارت ازپرداختی که ازاعتبارات مربوط طبق احکام ومقررات وقراردادهاپیش ازانجام تعهدصورت می گیرد.
ماده 15-علی الحساب عبارت ازپرداختی که به منظورادای قسمتی از تعهدصورت می گیرد.
ماده 16-دستورالعمل نظام حسابداری وگردش عملیاتی مالی ،طرزنگهداری وچگونگی ونحوه ثبت حسابهاکه بارعایت وانطباق مقررات حسابداری دولتی می باشدبه پیشنهادمدیرکل امورمالی وتصویب رییس سازمان تهیه واجراخواهدشد.
فصل دوم -اجرای بودجه
1-درآمد
ماده 17-درآمدهای وصولی سازمان ماده (4)این آئین نامه به حساب یا حسابهایی که دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردیده ویا می گرددواریزومعادل صددرصد(100%)آن محل اعتباری که به همین منظور دربودجه کل کشوربه تصویب می رسددراختیارسازمان قرارمی گیرد. ماده 18-وجوهی که به وسیله به عنوان سپرده ویاوجه الضمان ویاوثیقه ویانظایرآنهادریافت می شودبایدبه حساب سازمان که ازطرف خزانه دریکی ازبانکهاافتتاح می شودتحویل گردد.رداین وجوه طبق مقررات مربوط به خودعمل آید.
2-هزینه
ماده 19-وجوه اعتباردربودجه سازمان به خودی خودبرای اشخاص اعم از حقیقی یاحقوقی ایجادحق نمی کندواستفاده ازاعتبارات بایدبارعایت مقررات مربوطبه عمل آید.
مادده 20-هزینه هاوسایرپرداختهای سازمان پس ازطی مراحل تشخیص ، تامین اعتبار،تعهدوتسجیل باصدوردستورپرداخت تادیه خواهدشد.
ماده 21-تشخیص انجام تعهد،تسجیل وصدوردستورپرداخت به عهده رییس سازمان یامقام مجازازطرف اومی باشد.رییس سازمان می تواندتمام یاقسمتی ازاختیارات خودراکه دراین آئین نامه مندرج است به مسوولان دیگرسازمان تفویض نماییدوهریک ازمسوولین می توانندباکسب موافقت رییس سازمان به نوبه خودتمام یاقسمتی ازاختیارات تفوضی رابه سایر مسوولین واحدمربوط تفویض نمائید.
ماده 22-تعهدات سازمان تاآخرسال مالی ازاعتبارات مصوب همان سال قابل پرداخت است وتعهداتی که تاآخرسال پرداخت نشده باشدیادیون خارج ازحدوداختیارسازمان به موجب آرای قطعی مراجع قضایی وسایر قوانین ومقررات دولت برذمه سازمان ایجادشده باشدازمحل اعتبار مخصوصی که دربودجه سال بعدمنظورخواهدشد،پرداخت می شود.
ماده 23-درموردآن قسمت ازهزینه های جاری مستمرکه نوعاانجام آن از یک سال مالی تجاوزمی کندسازمان می تواندبرای مدت متناسب قرارداد هایی که مدت اجرای آن ازسال مالی تجاوزمی کندمنعقدنماید.دراین صورت سازمان مکلف است دربودجه سالانه خوداعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطرامقدم برسایراعتبارات منظورنماید.
ماده 14-درمواردی که لازم است قبل ازانجام تعهدوجهی پرداخت شود ویادرمواردی که تهیه اسنادمثبته قبل ازپرداخت میسرنباشدبادستور کتبی رییس سازمان یامقام مجازازطرف اومبالغ لازم به عنوان پیش پرداخت یاعلی الحساب طبق دستورالعمل مربوط تادیه ودرموقع مقتضی واریزمی گردد.
ماده 25-درصورتی که پیش پرداخت درمواعدمقررازطرف گیرنده وجه واریزنشود،مدیرکل امورمالی یانمایندگان اومکلفندعلاوه برکلیه اقدامات لازم ،برای واریزآن ازمحل ازمحل پرداخت شود،تامعادل پیش پرداخت واریزکنند.
فصل سوم -مقررات مختلف
ماده 26-کلیه اعتبارات جاری وعمرانی منظوردربودجه سازمان تاآخر سال قابل تعهدوپرداخت است ومانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هرسال حداکثرتاپایان فروردین ماه سال بعدبه خزانه برگشت داده می شود
ماده 27-رسیدگی به اسنادمربوط به درآمدوهزینه ،دارایی وبدهی وطرز ثبت ونگهداری آنهاوهمچنین نظارت برنظامهای مالی وحسابداری سازمان درطول سال حسابرس داخلی که زیررییس سازمان قرارداردانجام خواهد شد.
ماده 18-صورت حساب دریافت وپرداخت هرماه اعتبارات جاری ،عمرانی وسایراعتباراتی که ازمحل ردیفهای بودجه کل کشوردراختیارسازمان قرارمی گیردونیزحساب نهایی سالانه سازمان پس ازرسیدگی حسابرسی مستقل موردتاییدوزارت اموراقتصادی ودارایی به دیوان محاسبات کشور(جهت بررسی ودرج درگزارش تفریح بودجه )ووزارت اموراقتصادی ودارایی ارسال خواهدشد.

ماده 29-درصورتی که مدیرامورمالی اجرای دستورپرداختی راخلاف مقررات جاری سازمان تشخیص دهدمراتب راکتبابه مقام صادرکننده دستوراعلام می نماید،هرگاه مقام مذکوردرپاسخ مسوولیت امرپرداخت رابه عهده بگیردومراتب راکتبابه مدیرکل امورمالی اعلام نمایید، نظرمذکوراجراومراتب به رییس سازمان وحسابرس مستقل کتباگزارش خواهدشد.
هرگاه مسوولین مالی واحدهاومراکزمستقل به مواردی به شرح فوق برخوردنماینده موظفندمراتب راکتبابه مدیرکل امورمالی سازمان اعلام نمایند.
ماده 30 -سازمان درموردهریک ازبرنامه ها،طرح ها،فعالیت هاوپروژه ها موافقتنامه لازم بابرنامه وبودجه مبادله می نمایدورعایت موارد مندرج درموافقتنامه مذکورالزامی است .
ماده 31-آئین نامه اموال سازمان به پیشنهادسازمان وباتاییدوزات اموراقتصادی ودارایی وتصویب هیات وزیران به مورداجراگذاشته خواهدشد.
ماده 32-دستورالعمل مربوط به این آئین نامه هاباپیشنهادواحدهای مربوط وتصویب رییس سازمان ابلاغ واجراخواهدشد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16128
تاریخ تصویب :
1379/03/29
تاریخ ابلاغ :
1379/04/21
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان انرژی اتمی
موضوع :