جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


ماده واحده - مواد 404 و 405 و 406 قانون دادرسی و کیفر ارتش به شرح زیر اصلاح می شود:
1 - ماده 404 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 404 - هر یک از افراد و درجه داران و همافران و افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی و همردیفان آنان که بدون حق یا مجوز لباس یا درجه یا علامات امتیازی نظامی نیروهای مسلح شاهنشاهی یا خارجه با لباس رسمی دولتی را علنا استعمال نمایند به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم می شود.
2 - ماده 405 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 405 - هر غیر نظامی که لباس مخصوص پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی یا خارجه را بدون مجوز استعمال کند اعم از آن که از علامات امتیازی استفاده کرده یا نکرده باشد و علنا به صورت یکی از پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی یا خارجه ظاهر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم می شود.
3 - ماده 406 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 406 - در مورد دو ماده قبل هر گاه عمل توام با ارتکاب بزه دیگر باشد به کلیه اتهامات در دادگاه نظامی رسیدگی می شود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 11 /11/2535 در جلسه روز سه شنبه ششم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1356/02/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :