جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده 1 - بنا بر اختیار حاصل از ماده 2 قانون تاسیس وزارت نیرو مصوب 28/11/2533 شرکت سهامی آب و برق استان سیستان و بلوچستان که در این اساسنامه از این پس شرکت نامیده می شود مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می گردد.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت زاهدان است و شرکت می تواند شعب و نمایندگی هایی برای انجام وظایف خود در نقاط دیگر تاسیس کند.
ماده 3 - حوزه عمل شرکت طبق نقشه ای خواهد بود که به تصویب وزارت نیرو برسد.
ماده 4 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت بازرگانی اداره می شود.
ماده 5 - نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است .
فصل دوم - وظایف و اختیارات
ماده 6 - موضوع شرکت با رعایت قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون سازمان برق ایران و قانون تشکیل شرکتهای تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب شهرها و آیین نامه های مصوب به شرح زیر است :
الف - احداث سد و آب بند و تاسیسات تامین آب مورد نیاز و ایجاد شبکه انتقال آب برای مصارف صنعتی و کشاورزی همچنین اجرای طرحهای مربوط به ایجاد توسعه و توزیع برق .
ب - اداره و بهره برداری از تاسیساتی که بر اثر اجرای طرحهای مذکور ایجاد خواهد گردید.
ج - نظارت بر منابع آب اعم از سطحی و زیر زمینی و اداره و تنظیم و تقسیم آب رودخانه ها و فروش آب و وصول آب بها بر اساس مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن .
د - تولید و انتقال و توزیع و خرید و فروش برق بر اساس تعرفه های مصوب وزارت نیرو.
ه - همکاری با سایر شرکتهای برق منطقه ای به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق و سایر فعالیتهای مجاز مقرر در قوانین و مقررات فوق در حوزه عمل شرکت .
ماده 7 - شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در سایر شرکتهایی که فعالیت آنها مرتبط با موضوع شرکت باشد مشارکت کرده و سرمایه گذاری نماید.
ماده 8 - شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوط با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی قرارداد خرید خدمت منعقد نماید.
فصل سوم - سرمایه
ماده 9 - سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیون ریال است که به یکصد سهم ده هزار ریالی تقسیم می شود این سرمایه از محل دارایی نقدی شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای جنوب شرقی تامین می گردد. با کلیه مطالبات و تعهدات و بودجه و اعتبارات و کارکنان همچنین اموال منقول و غیرمنقول و دارایی شرکت سهامی برق جنوب شرقی در مواردی که منحصرا مربوط به تاسیسات برق موجود در استان سیستان و بلوچستان می شود با کلیه مطالبات و تعهدات و دیون و اعتبارات و بودجه و کارکنان آن به شرکت منتقل و اموال مزبور از طرف یکی از کارشناسان منتخب وزیر نیرو ارزیابی و پس از کسر کردن دیون و تعهدات با تصویب مجمع عمومی به سرمایه شرکت افزوده می شود.
ماده 10 - کلیه اموال منقول و غیر منقول و دارایی و ذخایر شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای جنوب شرقی
ماده 11 - کلیه سهام شرکت با نام و متعلق به دولت می باشد و غیر قابل انتقال است .
تبصره - شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.
ماده 12 - یکدهم از سود ویژه هر سال به عنوان اندوخته قانونی منظور خواهد شد و در صورتی که اندوخته مزبور به یکدهم سرمایه شرکت برسد منظور نمودن ذخیره قانونی اختیاری و منوط به تصمیم مجمع عمومی است .
فصل چهارم - ارکان شرکت
ماده 13 - شرکت دارای ارکان زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره .
ج - مدیر عامل .
د - حسابرس (بازرس ).
ماده 14 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان آنان می باشد ریاست مجمع عمومی با وزیر نیرو است .
ماده 15 - مجمع عمومی به طور عادی و یا به طور فوق العاده تشکیل می شود.
ماده 16 - مجمع عمومی عادی سالی دوبار در چهارماهه اول و نیمه دوم هر سال تشکیل می شود.
ماده 17 - مجمع عمومی به طور فوق العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات و مطالبی که در دستور جلسه قرار می گیرد طبق تصمیم رییس مجمع عمومی و یا بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی حسابرس (بازرس ) تشکیل می گردد.
ماده 18 - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :
1 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات هیات مدیره و گزارش حسابرس (بازرس ) و بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان .
2 - تصویب خط مشی و برنامه عملیات شرکت .
3 - انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و عضو علی البدل هیات مدیره .
4 - انتخاب حسابرس (بازرس ) شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی .
5 - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه و اندوخته های شرکت با رعایت مقررات مربوط.
6 - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی با رعایت مقررات مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی .
7 - تصویب تشکیلات و آیین نامه های استخدامی شرکت با توجه به مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
8 - پیشنهاد اصلاح اساسنامه .
9 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه .
10 - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای اصلی هیات مدیره با رعایت مقررات مربوط و تایید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس ).
11 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است .
ماده 19 - دستور جلسه و تاریخ تشکیل مجمع قبل از تشکیل آن کتبا برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود.
ماده 20 - هیات مدیره شرکت عبارت از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل خواهد بود.
ماده 21 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره دو سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی می باشد و انتخاب مجدد آن بلامانع است .
تبصره - عضو علی البدل هیات مدیره از کارکنان شرکت بوده و از بابت این سمت وجهی به او پرداخت نخواهد شد.
ماده 22 - تغییر اعضای هیات مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است .
ماده 23 - مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یک نفر را به سمت هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب می نماید.
ماده 24 - جلسات هیات مدیره با حضور اعضای اصلی هیات مدیره تشکیل می شود و تصمیمات با اکثریت اعضا حاضر اتخاذ می گردد. هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای مدیر عامل و اعضا حاضر در جلسه می رسد. در صورت غیبت یکی از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل به دعوت رییس هیات مدیره در جلسات شرکت کرده و رای خواهد داد.
ماده 25 - در صورت استعفا یا فوت یا تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره جانشین او برای بقیه مدت از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده 26 - اداره جلسات هیات مدیره با رییس هیات مدیره است .
ماده 27 - بررسی و تایید بودجه و آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و تشکیلات اداری شرکت که برای تصویب مجمع عمومی فرستاده می شود از وظایف هیات مدیره می باشد.
ماده 28 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و اداره امور شرکت اعم از اعضای فنی و مالی و استخدامی و تشکیلاتی و معاملاتی با مدیر عامل است و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و مراجع قضایی و اداری دارد. مدیر عامل حق انتخاب وکیل با حق توکیل به غیر خواهد داشت و همچنین می تواند با تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی دعاوی را به داوری ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی نماید و یا دعاوی را به سازش خاتمه دهد.
ماده 29 - مدیر عامل در حدود مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مصوب شرکت روشهای اجرایی را با تایید هیات مدیره تعیین و ابلاغ می نماید.
ماده 30 - مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره و روسای واحدهای شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده 31 - مدیر عامل دارای اختیارات و وظایف نیز می باشد:
الف - تهیه آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط برای تایید هیات مدیره و تسلیم آن به مجمع عمومی .
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت برای تایید هیات مدیره و تسلیم آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم .
ج - عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان در حدود مقررات و آیین نامه های مربوط و بودجه مصوب مجمع عمومی .
ماده 32 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیر عامل یا اشخاص مجاز از طرف او و یکی از اعضای هیات مدیره برسد مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضا دارند خواهد بود.
ماده 33 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (بازرس ) شرکت ارسال دارد. حسابرس (بازرس ) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند.
ماده 34 - مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی صحت مندرجات آنها و ایفای وظایفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس است انتخاب خواهد نمود و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس ) بلامانع است .
ماده 35 - حسابرس (بازرس ) حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و اقدامات او در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد ولی می تواند به دفاتر و اسناد و مدارک و پرونده های شرکت برای انجام وظایف خود رجوع کند و مدیر عامل باید دفاتر و اسناد و مدارک و پرونده های مذکور را بنا به تقاضای حسابرس (بازرس ) در اختیار او بگذارد.
ماده 36 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می پذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود.
ماده 37 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
ماده 38 - مدیر عامل مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت آیین نامه های لازم را تهیه و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم دارد. تا موقعی که این آیین نامه ها به تصویب مجمع عمومی نرسیده مقررات و آیین نامه های شرکت سهامی آب منطقه جنوب شرقی در این شرکت قابل اجرا خواهد بود.
ماده 39 - تغییرات لازم در اساسنامه و انحلال شرکت موکول به پیشنهاد مجمع عمومی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیون های استخدام و نیرو و امور اقتصادی و دارایی مجلسین خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر سی و نه ماده و دو تبصره به استناد ماده 2 قانون تاسیس وزارت نیرو پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و نیروی مجلس سنا در جلسات روز سه شنبه 23 فروردین و روز چهارشنبه 24/1/2536، به ترتیب در جلسات روز شنبه دهم و هفدهم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری ، امور اقتصادی و دارایی و نیروی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1356/02/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :