جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


ماده واحده - بند الف ماده /9 قانون تامین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیر ماه سال 1348 (2528 شاهنشاهی ) به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف - نرس ماما، نرس ، ماما، تکنسینهای مشاغل پزشکی ، بهیار، پزشکیار و نظایر آن ها و یا درجه دار پرستار (پزشکیار یا دامپزشک یار یا کمک دامپزشک که دوره آموزشگاه معین پزشکی یا پزشکیاری یا گروهبانی پرستاری یا معین دامپزشکی یا کمک دامپزشکی را طی نموده باشند) سی درصد حقوق ماهانه . مقررات این بند از یازدهم دی ماه سال 1354 (2534 شاهنشاهی ) قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 28 دی ماه 2535 در جلسه روز چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس - دکتر سید محمد سجادی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1356/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :