جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده 1 - در اجرای ماده 4 قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی مصوب 16 خرداد 1353 (2533) سازمانی به نام مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود به صورت شرکت سهامی وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی تشکیل می شود.
ماده 2 - مرکز اصلی سازمان تهران می باشد. سازمان می تواند در سایر نقاط کشور شعبه یا نمایندگی دائر نماید.
ماده 3 - سرمایه اولیه سازمان یکصد میلیون ریال منقسم به سهام یک میلیون ریالی می باشد که از محل وامهای اعطایی دولت به فدراسیون اسکی کشور تامین شده است و تماما متعلق به دولت بوده و غیر قابل انتقال می باشد.
تبصره 1 - هیات مدیره سازمان موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تشکیل سازمان کلیه اموال غیر منقول و تجهیزات و تاسیسات پذیرایی مراکز اسکی ورزشهای زمستانی را که از محل وام و سایر کمک های اعطایی دولت به فدراسیون اسکی کشور تهیه شده توسط هیاتی مرکب از سه نفر افراد بصیر که با موافقت وزیر اطلاعات و جهانگردی تعیین خواهند شد ارزیابی و جز سرمایه قطعی سازمان محسوب دارد.
تبصره 2 - منابع ملی شده که در اختیار فدراسیون اسکی است با رعایت مقررات مربوط به خود می تواند مورد استفاده سازمان قرار گیرد.
ماده 4 - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است :
1 - احداث مهمانخانه ، هتل ، رستوران و انواع ساختمانهای مسکونی و امثال آن و بهره برداری از آنها.
2 - احداث تاسیسات و تجهیزات مراکز ورزشی و بهره برداری از آنها.
3 - ایجاد یا توسعه و تجهیز مراکز ورزشهای زمستانی جنب تاسیسات پذیرایی مذکور در بند یک .
4 - خرید و فروش و اجاره و انجام معاملات نسبت به اموال غیر منقول برای پیشرفت و بهبود برنامه های سازمان .
5 - تحصیل اعتبار و وام از منابع داخلی و خارجی با رعایت قانون برنامه و بودجه .
6 - سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی در زمینه های مربوط به هدفهای سازمان با رعایت مقررات مربوط.
7 - انجام هر نوع عملیاتی که با هدفهای سازمان ارتباط داشته باشد طبق مقررات این اساسنامه .
فصل دوم - ارکان سازمان
ماده 5 - ارکان سازمان به شرح زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره .
ج - مدیر عامل .
د - حسابرس (بازرس ).
ماده 6 - مجمع عمومی :
مجمع عمومی سازمان مرکب است از:
1 - وزیر اطلاعات و جهانگردی .
2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.
3 - وزیر کشاورزی و منابع طبیعی یا معاون او.
4 - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه .
5 - وزیر آموزش و پرورش یا معاون او. ریاست مجمع عمومی با وزیر اطلاعات و جهانگردی است .
ماده 7 - مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل می گردد. یک بار تا آخر تیر ماه هر سال جهت تصویب ترازنامه و صورت حساب عملکرد و یک بار در شش ماهه دوم سال برای تصویب بودجه سازمان و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد. مجمع عمومی فوق العاده می تواند در صورت لزوم به پیشنهاد هر یک از اعضا و دعوت رییس مجمع عمومی تشکیل شود.
ماده 8 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :
1 - تصویب خط مشی کلی و برنامه سازمان .
2 - تصویب بودجه سالانه و تغییرات آن .
3 - رسیدگی به گزارش عملکرد سازمان و گزارش حسابرس (بازرس ) و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود ویژه و پیشنهاد تامین منابع مالی .
4 - تصویب تشکیلات سازمان و آیین نامه های استخدامی بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی .
5 - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان پس از موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی .
6 - تصویب افزایش سرمایه سازمان .
7 - اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل وام یا اعتبار از منابع داخلی و خارجی .
8 - تصویب پیشنهاد هیات مدیره سازمان در مورد سازش در دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور.
9 - تصویب سرمایه گذاری و مشارکت در سایر موسسات .
10 - تعیین میزان حقوق و مزایا یا حق حضور یا حق الزحمه هیات مدیره و حسابرس (بازرس ) و مدیر عامل با تایید شورای عالی حقوق و دستمزد.
11 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مسائلی که در حدود این اساسنامه در مجمع عمومی مطرح می شود.
ماده 9 - هیات مدیره سازمان از سه نفر تشکیل می شود که یک نفر به پیشنهاد وزیر اطلاعات و جهانگردی و یک نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و نفر دیگر به پیشنهاد رییس فدراسیون اسکی کشور و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند. تجدید انتخاب اعضا هیات مدیره بلامانع است رییس مجمع عمومی یک نفر از اعضا هیات مدیره را به سمت رییس هیات مدیره تعیین می نماید.
تبصره - در صورت استعفا یا برکناری یا فوت هر یک از اعضا هیات مدیره و همچنین مدیر عامل شخص جانشین فقط برای باقی مانده مدت به ترتیبی که در این اساسنامه پیش بینی شده برگزیده می شود. اعضا هیات مدیره و مدیر عامل پس از انقضا دوره تا انتخاب مجدد مسئولیت های امور شرکت را عهده دار خواهند بود.
ماده 10 - هیات مدیره حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد صورت جلسه هیات مدیره باید در دفتر مخصوص ثبت و به امضا اعضا و رییس هیات مدیره برسد.
ماده 11 - وظایف هیات مدیره به شرح زیر است :
1 - بررسی و تایید طرح تشکیلات سازمان و آیین نامه استخدامی با رعایت مقررات استخدامی شرکت های دولتی برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
2 - بررسی و تایید آیین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه ها برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
3 - تهیه برنامه ها و طرحها.
4 - پیشنهاد اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی به مجمع عمومی .
5 - تصویب اعطای وام و اعتبار به بخش خصوصی در حدود بودجه مصوب با رعایت آیین نامه وام که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
6 - بررسی و تایید بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای طرح در مجمع عمومی .
7 - پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور به مجمع عمومی .
8 - تصویب قراردادها.
9 - اتخاذ تصمیم در مورد معاملاتی که انجام مناقصه و مزایده در مورد آنها میسر نیست و یا به مصلحت نمی باشد برای پیشنهاد به کمیسیون ماده 71 قانون محاسبات حذف عمومی .
10 - پیشنهاد سرمایه گذاری سازمان در شرکت و موسسات دیگر به مجمع عمومی .
ماده 12 - تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آرا معتبر است .
ماده 13 - چها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضا دو نفر مدیر عامل و رییس هیات مدیره برسد و در غیاب رییس هیات مدیره یکی از اعضای هیات مدیره به معرفی او امضا خواهد کرد.
مدیر عامل :
ماده 14 - مدیر عامل به پیشنهاد رییس هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی سازمان برای مدت سه سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع است .
ماده 15 - مدیر عامل مسئول امور اجرایی سازمان بوده و عهده دار اجرای تصمیمات مجمع عمومی و مصوبات هیات مدیره می باشد. موارد زیر از جمله اختیارات اوست :
1 - اداره امور سازمان طبق این اساسنامه و مقررات مربوط
2 - استخدام و عزل و نصب و تعلیق کارکنان و انجام کلیه امور استخدامی و خرید خدماتی که هیات مدیره برای انجام برنامه های سازمان لازم تشخیص دهد و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تصویب هیات مدیره و صدور دستور پرداخت ها با رعایت بودجه مصوب سازمان و مقررات استخدامی و مالی مربوط.
3 - تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان
4 - تهیه آیین نامه های مالی و معاملاتی همچنین استخدامی بر اساس مقررات استخدامی شرکت های دولتی .
تبصره - مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات اجرایی و همچنین حق امضای خود را به معاونان یا سایر کارمندان سازمان واگذار نماید.
حسابرس (بازرس ):
ماده 16 - حسابرس (بازرس ) سازمان از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است . وظایف حسابرس (بازرس ):
ماده 17 - وظایف حسابرس (بازرس ) به شرح زیر است :
1 - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان . حسابرس (بازرس ) مکلف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی گزارش خود را برای نمایندگان صاحب سهام و مدیر عامل ارسال دارد.
2 - رسیدگی به دفاتر و حسابهای سازمان با اطلاع مدیر عامل .
3 - انجام سایر وظایفی که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس معمول است .
تبصره - هیات مدیره مکلف است یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان را برای بررسی و اظهار نظر به حسابرس (بازرس ) تسلیم نماید.
ماده 18 - حسابرس (بازرس ) حق مداخله در امور جاری سازمان را ندارد و نحوه رسیدگی وی نباید موجب وقفه در امور جاری و عادی سازمان شود.
فصل سوم - مقررات مختلف
ماده 19 - سال مالی از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل سازمان تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 20 - سود ویژه سازمان در ده سال اول تشکیل سازمان پس از کسر مالیات و اندوخته قانونی به حساب اندوخته مخصوص برای افزایش سرمایه منظور خواهد شد.
ماده 21 - سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه قید نشده تابع مقررات قانون تجارت و شرکتهای دولتی خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و پنج تبصره به استناد ماده چهار قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی پس از تصویب کمیسیونهای استخدام ، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و جهانگردی مجلس سنا، در جلسات روز چهارشنبه چهارم و چهارشنبه 14/2/2536، به ترتیب در جلسات روز پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری ، اطلاعات و جهانگردی و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1356/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :