جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.رای شماره :512-2/8/1367

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یارفع این واقعه ازاسنادثبت احوال علاوه براینکه متضمن آثارحقوقی می باشدازشمول ماده 3قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355خارج ورسیدگی به دعوی مزبوردرصلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذارای شعبه ششم دیوانعالی کشورمبنی برصلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح ومنطبق باموازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای دادگاههاوشعب دیوانعالی کشور درمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 940- ه 7/9/1367
پرونده وحدت رویه ردیف :67/34هیئت عمومی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره 6336-8/7/1363باارسال فتوکپی دادنامه های شعب 6و22دیوان عالی کشوربعلت صدورآراءمتناقض تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پرونده هامعروض می گردد.
1-آقای بدیربینی دادخواستی بخواسته ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم وموضوع راازمصادیق ماده 3قانون ثبت احوال مصوب سال 55 دانسته وقرارعدم صلاحیت رابه شایستگی کمیسیون مندرج درماده 3قانون یادشده صادرنموده وطبق ماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری به دیوان عالی کشورارسال وشعبه ششم دیوان عالی کشوربموجب حکم شماره 67 17/2/1363چنین رای داده است :
رای :نظربه اینکه برطبق ماده 4قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 55 رسیدگی دعاوی راجع به اسنادثبت احوال بغیرازمواردی که درماده 3آن قانون پیش بینی شده (که رسیدگی نسبت به مواردمذکوردرصلاحیت هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد)درصلاحیت دادگاه است واینکه موضوع دعوی غیراز مواردمذکوردرماده 3آن قانون است فلذاباتشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستندابه ماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبورفرستاده می شود.
2-آقای عبدالساده شریفی دادخواستی بخواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است ودادگاه مزبورقرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبارصلاحیت کمیسیون مندرج درماده 3قانون ثبت احوال مصوب سال 1355صادرنموده وپرونده به دیوان عالی کشورارسال وشعبه بیست و دوم دیوان عالی کشوربشرح دادنامه 161-11/2/1363چنین رای داده است :
رای :برقرارعدم صلاحیت صادره ازدادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبارصلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان باتوجه به جهات و مستندات آن اشکالی واردنیست لهذاقرارمزبورتاییدمی شودواینک بشرح ذیل نظریه اعلام می گردد:
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب 6و22دیوان عالی کشوردرموضوع واحدومشابه اختلاف موجوداست وبه استنادماده واحده مصوب سال 1328جهت ایجادوحدت رویه تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورمی نماید.
معاون اول دادستان کل کشور
بتاریخ روزدوشنبه :2/8/1367جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای دکترفتح الله یاوری معاون اول قضائی ریاست محترم دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی تشکیل گردیده است .
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"بسمه تعالی :نظربه اینکه تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج ازشقوق ماده 3قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355می باشدلذارسیدگی به موضوع درصلاحیت محاکم دادگستری است ورای شماره 67-17/2/63شعبه ششم دیوان عالی کشورکه برهمین اساس صادرشده موردتاییداست ."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12758-22/9/1367
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه 684-685

18


نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
512
تاریخ تصویب :
1367/08/02
تاریخ ابلاغ :
1367/09/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :