جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


مصوب 21/3/1356
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه روز شنبه 21/3/2536 تقاضای دولت را مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیر تصویب نمود. مبالغ به میلیون باید در محلهای خطکشی شده فاصله ایجاد شود تا موضوعات مربوط به هم در یک ستون درج شود
----------------------------------------------------------------------
عنوان طرح موضوع مورد دستگاه اجرایی اعتبار سال اعتبار سال جمع
تعهد 2537 2538 تعهدات
----------------------------------------------------------------------
مکانیزاسیون ساختمان مرکز وزارت پست و
پست مکانیزاسیون تلگراف و تلفن 400 400 800
تجزیه و مبادلات
پستی تبریز
مکانیزاسیون ساختمان مرکز وزارت پست و 400 384 784
پست مکانیزاسیون تلگراف و تلفن
تجزیه و مبادلات
پستی مشهد
----------------------------------------------------------------------
اجازه تعهد فوق به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون برنامه و بودجه در جلسه روز شنبه بیست و یکم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1356/03/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :