×

قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور

قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور

قانون-تغییر-نام-وزارت-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-به-وزارت-کشاورزی-و-عمران-روستایی-و-تجدید-سازمان-کشاورزی-کشور
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها در یکدیگر ادغام و وزارت کشاورزی و عمران روستایی با کلیه وظائف و اختیاراتی که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها به موجب قوانین مختلف عهده دار بوده اند تشکیل می گردد.
ماده 2 - وظایف و اختیارات و تکالیف مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزیر و وزارت تعاون و امور روستاها در وزارتخانه های مذکور همچنین وظایف و اختیارات مصرح در قوانین و مقررات مربوط به بانکها و موسسات اداری و سازمانها و موسسات و شرکتهای تابع و وابسته به آن دو وزارت و نیز سایر قوانین به وزیر و وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتقل می گردد. وزیر کشاورزی و عمران روستایی می تواند هر یک از واحدها و ادارات کل و موسسات و سازمانهای وابسته و تابع را که لازم تشخیص دهد حتی در مورد سازمانهایی که به موجب قانون خاص ایجاد شده باشد با حفظ تمام مقررات و اختیارات مندرج در قوانین ذیربط و فقط از لحاظ تشکیلاتی درهم ادغام و یا منحل نماید و وظایف و اختیارات قانونی آنها را حسب مورد و ضرورت به سازمانهای دیگر یا سازمانهای استانی گسترش کشاورزی و عمران روستایی و واحدهای ستادی محول نماید. صلاحیتها و تکالیف و اختیارات قانونی مدیران و مسئولان و متصدیان هر یک از واحدها و ادارات کل و موسسات و سازمانهای وابسته و تابع که در قوانین و آیین نامه ها تصریح و تصویب شده است ، به حکم کتبی وزیر کشاورزی و عمران روستایی به مدیران و مسئولان و متصدیان سازمانهایی که در اثر ادغام در وزارت کشاورزی و عمران روستایی و سازمانهای گسترش به وجود می آید واگذار می شود.
ماده 3 - کارکنان و دارایی و اعتبارات و تعهدات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت کشاورزی عمران روستایی منتقل می شود.
ماده 4 - به منظور تمرکز مسئولیتهای تولید و خرید محصولات کشاورزی داخلی و تبدیل آنها در وزارت کشاورزی و عمران روستایی با سازمانهای وابسته و تابع آن و تمرکز مسئولیتهای برآورد نیازمندیهای کشور و خریدهای خارجی همچنین خرید فرآورده های اساسی تهیه شده داخلی وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی و ذخیره سازی و توزیع در وزارت بازرگانی یا سازمانهای وابسته و تابع آن مقرر می شود وزرای بازرگانی و کشاورزی و عمران روستایی ترتیب تفکیک و نقل و انتقال این وظایف را با تصویب هیات وزیران از یک سازمان به سازمان دیگر بدهند و در مواردی که تجزیه سازمانها به تشخیص وزارتخانه های کشاورزی و عمران روستایی و بازرگانی ضروری نباشد از طریق تفویض اختیار و نمایندگی به یکدیگر و یا سازمانهای وابسته و تابع دو وزارتخانه اقدام نمایند.
ماده 5 - سازمانها و موسسات و شرکتها و موسسات بانکی و اعتباری وابسته و تابع وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها به استثنای شرکت و سازمانهای زیر به وزارت کشاورزی و عمران روستایی وابسته می شوند:
الف - شرکت دخانیات ایران با کارکنان و دارایی و تعهدات به وزارت صنایع و معادن وابسته و اختیارات و وظایف وزیر و وزارت تعاون و امور روستاها به وزیر و وزارت صنایع و معادن واگذار می شود.
ب - سازمان تعاون مصرف شهر و روستا با دارایی و تعهدات به وزارت بازرگانی وابسته می شود و اختیارات و وظایف وزیر و وزارت تعاون و امور روستاها در این سازمان به وزیر و وزارت بازرگانی واگذار می شود. به وزارت بازرگانی اجازه داده می شود متدرجا آن قسمت از تاسیسات و دارایی های این سازمان را که لازم می داند به شرکتهای تعاونی مصرف یا صنفی بفروشد و وجوه حاصل را در حساب جداگانه خزانه در بانک مرکزی ایران نگاهداری و با تصویب شورای اقتصاد به مصرف بهبود امور و ایجاد تاسیسات توزیع برساند.
ج - اجرای قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16 خرداد ماه 1350 (2530 شاهنشاهی ) و اصلاحاتی که به استناد ماده 149 قانون مذکور در آن به عمل آمده است جز در مورد تعاونیهای روستایی و کشاورزی به وزارت بازرگانی محول می شود. وظایف و اختیارات وزیر و وزارت تعاون و امور روستاها در موارد منتقل شده به وزیر و وزارت بازرگانی واگذار می شود. کارکنان و تعهدات و بودجه سازمان مرکزی تعاون به وزارت بازرگانی منتقل می شود. مهلت تقدیم لایحه نهایی شرکتهای تعاونی موضوع ماده 149 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه سال 1350 (2530 شاهنشاهی ) از تاریخ انقضا به مدت دو سال تمدید می گردد.
ماده 6 - وزیر کشاورزی و عمران روستایی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت دخانیات ایران و سازمان غله و قند و شکر و چای کشور و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا عضویت خواهد داشت و وزیر بازرگانی نیز در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی گوشت کشور و شرکت سهامی صنایع شیر ایران و صندوق عمران مراتع و شرکت دخانیات ایران عضویت خواهد داشت .
ماده 7 - واحدهای ستادی وزارت کشاورزی و عمران روستایی عهده دار امور مربوط به تعیین سیاستها و برنامه ریزی کشاورزی و عمران روستایی در قالب برنامه های عمرانی کشور و تهیه روشها و ضوابط لازم و ایجاد هماهنگی و نظارت و ارزشیابی سازمانهای مرکزی و استانی و واحدهای وابسته و فعالیتهای اجرایی همچنین بررسی و هماهنگی بودجه و طرحها و اجرای برنامه های ملی نظیر تحقیقات و مطالعات مورد نیاز در سطح کشور و کمک به تاسیس بانکهای گسترش ناحیه ای یا استانی و کمک به تامین منابع مالی آنها همچنین اجرای برنامه های ستادی خواهد بود.
ماده 8 - در هر یک از استانهای کشور به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تصویب هیات وزیران سازمانی به نام سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی تشکیل می شود.
ماده 9 - سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی هر استان دارای شخصیت حقوقی بوده و اساسنامه آن به صورت نمونه و با توجه به مقررات این قانون بر اساس وظائف و اختیارات زیر به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
الف - وظایف کلی :
1 - بررسی و تدوین برنامه های کشاورزی و عمران روستایی منطقه هماهنگ با سایر برنامه های استان و در قالب سیاستهای اقتصادی و برنامه های عمرانی کشور.
2 - اجرای قوانین مربوط به حاکمیت و تصدی آب کشاورزی از محل تخصیص آب برای کشاورزی تا مزرعه و ایجاد شبکه آبیاری و زه کشی مربوط.
3 - اجرای قوانین مربوط به حاکمیت و تصدی خاک و اراضی زراعی و بائر خارج شهرها و اراضی جنگلی و اراضی مستحدثه ساحلی و جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت در استان .
4 - تشویق و تجهیز بخش خصوصی و تامین مشارکت مردم در اجرای برنامه های کشاورزی استان .
5 - ایجاد و توسعه راههای فرعی از مراکز دهستان و روستا شهرها به شبکه راههای اصلی و فرعی کشور و همچنین ایجاد کلیه راه های روستایی منطقه در قالب برنامه جامع راه های فرعی و روستایی استان و تحویل راه های فرعی
مذکور به ادارات راه و ترابری برای نگهداری ، تصدی و نگهداری راه های روستایی به عهده سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی هر استان می باشد.
6 - ایجاد و توسعه و نگهداری و مدیریت شبکه برق روستایی و کشاورزی استان .
7 - اجرای اصل نوسازی روستاها از طریق مدیریت و مباشرت در طرح و ساختمان و نگهداری تاسیسات زیربنایی حوزه های عمرانی و شهرهای روستایی چند منظوره کشاورزی و خدماتی و صنعتی همچنین مراکز روستایی متناسب و مساعد منطقه با همکاری و مشارکت انجمنهای ملی .
8 - اتخاذ تدابیر لازم و نیز صدور پروانه و در صورت لزوم پیشنهاد و اعطای وام از طریق موسسات اعتباری برای ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی اولیه کشاورزی و صنایع کوچک و همچنین نظارت بر صنایع دستی روستایی در روستاها و روستا شهرها یا مشارکت در آن صنایع به وسیله شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و بخش خصوصی بر حسب مورد.
تشخیص صنایع تبدیلی اولیه کشاورزی با توافق وزارت کشاورزی و عمران روستایی و وزارت صنایع و معادن و تشخیص صنایع کوچک با وزارت صنایع و معادن خواهد بود.
9 - ایجاد و نوسازی و توسعه ساختمانهای عمومی روستا شهرها و حوزه های عمرانی همچنین خانه های سازمانی روستا شهرها و کمک به اجرای برنامه های مسکن روستائیان از طریق وام و کمک بلاعوض و تجهیز منابع محلی با مشارکت و خودیاری مردم .
10 - تنظیم برنامه اعتبارات کوتاه مدت و بلند مدت و اجرای آن از طریق بانکهای گسترش ناحیه ای و استانی و سایر بانکها در قالب اعتبارات مصوب مملکتی .
11 - اجرای قوانین مربوط به حفظ نباتات و دام و همچنین مبارزه با آفات نباتی و بیماریهای دامی و گیاهی به خصوص بیماریهای مشترک انسان و دام .
12 - نظارت بر اجرای بیمه محصولات کشاورزی و دامی در منطقه .
ب - اختیارات و مسئولیتها:
1 - بودجه هر یک از سازمانها بر اساس برنامه های پنج ساله و سالانه تنظیم و در بودجه کل کشور زیر یک کد (بخش جداگانه ) منعکس می شود.
2 - بودجه سازمانهای گسترش کشاورزی و عمران روستایی به تفکیک برنامه در بودجه کل کشور به تصویب می رسد.
3 - بودجه تفصیلی هر یک از سازمانهای مذکور شامل طرحها و فعالیتهای هر یک از برنامه ها در شورای عمران استان تصویب می گردد.
4 - شورای عمران استان مجاز است تا 20% کل اعتبار مصوب سازمان را از برنامه ای به برنامه دیگر نقل و انتقال دهد مشروط بر این که در مجموع اعتبار مصوب تغییری حاصل نشود.
ج - شورای عمران : سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی دارای شورایی است به ریاست استاندار و با شرکت نمایندگان وزارت کشاورزی و عمران روستایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنایع و معادن و وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه و نماینده منتخب انجمن استان و نماینده شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید و اتحادیه های تعاونی روستایی و نمایندگان اتاق کشاورزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معاون ایران در استان ، تعداد و ترتیب انتخاب اعضا شورا در اساسنامه پیش بینی خواهد شد. وظائف و اختیارات شورای عمران به شرح زیر می باشد:
1 - تایید برنامه های درازمدت و پنج ساله و سالانه سازمان برای پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه .
2 - تصویب بودجه تفصیلی سازمان شامل طرحها و فعالیتها و تغییر و اصلاح آنها در قالب بودجه سالانه مصوب و با استفاده از اختیار نقل و انتقال 20% کل بودجه مصوب موضوع قسمت 4 بند ب این ماده .
3 - توزیع اعتبارات مصوب در سطح شهرستانها بر حسب استعداد و ضرورتهای منطقه با توجه به خطمشی های وزارت کشاورزی و عمرانی روستایی .
4 - تصویب تشکیلات سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان .
5 - بررسی گزارشهای دوره ای فعالیتهای سازمان و اعلام نظر نسبت به آن .
د - رییس کل سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی . رییس کل سازمان از بین مامورین باسابقه دولت با جلب نظر قبلی استاندار مربوط توسط وزیر کشاورزی و عمران روستایی پیشنهاد و با فرمان همایونی منصوب می شود رییس کل از واحد حقوق 1000 موضوع بند الف تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری و ضریب مربوط و فوق العاده شغل تا معادل حقوق و سایر مزایای مزبور در قانون استخدام کشوری استفاده می کند. این افراد در صورت داشتن لااقل 15 سال سابقه خدمت قبل از انتصاب و سه سال خدمت در این سمت می توانند با رعایت مقررات مربوط از حقوق بازنشستگی معادل 1000 استفاده نمایند. رییس کل سازمان با سمت دبیر شورای عمران استان و بدون حق رای در این شورا شرکت می کند.
تبصره - تا هنگامی که در هر یک از مناطق کشور سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی تشکیل نگردیده است کلیه وظایف سازمان مزبور به عهده وزارت کشاورزی و عمران روستایی می باشد.
ماده 10 - به منظور کمک به توسعه و پیشرفت کشاورزی و بهره وری بیشتر از آب و خاک و بهبود محصولات کشاورزی و دامی و استفاده از نظرهای زارعان و کشاورزان و صاحبان کشت و صنعت و صاحبان صنایع کشاورزی و دامی و متخصصین کشاورزی و ایجاد همکاری و هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی که در امور کشاورزی فعالیت دارند و بالنتیجه همکاری بیشتر با وزارت کشاورزی و عمران روستایی و انجام وظایفی که در آیین نامه مربوط مقرر خواهد شد اتاقهای کشاورزی در تهران و شهرستانها تاسیس می شود که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشند.
تبصره - وزارت کشاورزی و عمران روستایی آیین نامه لازم را مبنی بر وظائف و اختیارات و تشکیلات و تامین منابع مالی و نحوه عضویت در اتاقها و تعیین مبلغ حق عضویت را تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع اجرا می گذارد.
ماده 11 - وزارت کشاورزی و عمران روستایی سازمان تفصیلی تشکیلات خود را پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موقع اجرا می گذارد. تا زمانی که تشکیلات مذکور همچنین تشکیلات سازمانهای گسترش کشاورزی و عمران روستایی به تصویب مراجع مربوط نرسیده است تشکیلات و پستهای سازمانی فعلی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها و سازمانها و موسسات تابع و وابسته حسب مورد معتبر خواهد بود.
تبصره 1 - وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است در موارد لزوم کارشناسان و تکنسینهای خود را به سازمانهای تعاونی و موسسات و شرکتهای کشاورزی دولتی و خصوصی و مختلط مامور نماید در این گونه ماموریتها سوابق خدمت رسمی مامور حفظ می شود حقوق این ماموران به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی و کلیه مزایا توسط موسسه محل ماموریت پرداخت می شود در مورد شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید مقررات مربوط به ماموریت این ماموران کماکان به قوت خود باقی است .
تبصره 2 - ترتیب نقل و انتقال کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری که در سازمانهای گسترش کشاورزی و عمران روستایی استانها خدمت می کنند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و عمران روستایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 12 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستایی در اجرای قانون تجدید سازمان کشاورزی و تاسیس وزارت کشاورزی و عمران روستایی اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه های کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون و امور روستاها و واحدهای تابعه که به موجب قانون مذکور جزو تشکیلات وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار می گیرد از بودجه های سال 2536 آنها کسر و به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اختصاص دهد.
ماده 13 - آیین نامه های مربوط به امور اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 14 - از تاریخ تصویب این قانون سایر قوانین در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی می شود. قانون فوق مشتمل بر چهار ده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه اول خرداد ماه 2536 در جلسه روز چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1356/03/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.